Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
508 231 € 514 569 € 522 208 € 533 154 € 542 535 € 547 103 € 554 460 € 562 308 € 570 998 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
499 022 € 507 747 € 516 473 € 525 199 € 533 905 € 542 631 € 551 357 € 560 093 € 568 829 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
499 022 € 507 747 € 516 473 € 525 199 € 533 905 € 542 631 € 551 357 € 560 093 € 568 829 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
499 022€ 507 747€ 516 473€ 525 199€ 533 905€ 542 631€ 551 357€ 560 093€ 568 829€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
9 209 € 6 822 € 5 735 € 7 955 € 8 630 € 4 472 € 3 103 € 2 215 € 2 169 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
9 209 € 6 822 € 5 735 € 7 955 € 8 630 € 4 472 € 3 103 € 2 163 € 2 105 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
6 273€ 6 822€ 5 558€ 7 955€ 8 630€ 4 472€ 2 920€ 1 998€ 1 982€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
282€ 177€ 183€ 165€ 123€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
2 654€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
52 € 64 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
52€ 64€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
508 231 € 514 569 € 522 208 € 533 154 € 542 535 € 547 103 € 554 460 € 562 308 € 570 998 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
380 362 € 367 728 € 379 474 € 312 060 € 330 040 € 340 542 € 349 341 € 359 557 € 371 965 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
111 775 € 82 985 € 82 985 € 82 985 € 82 985 € 82 985 € 82 985 € 82 985 € 82 985 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
111 775€ 82 985€ 82 985€ 82 985€ 82 985€ 82 985€ 82 985€ 82 985€ 82 985€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
409 976€ 409 976€ 409 976€ 409 976€ 409 976€ 409 976€ 409 976€ 409 976€ 409 976€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-125 232€ -113 487€ -180 901€ -162 920€ -152 418€ -143 620€ -133 404€ -120 996€ -108 514€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-16 157 € -11 746 € 67 414 € -17 981 € -10 503 € -8 799 € -10 216 € -12 408 € -12 482 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
127 869 € 146 841 € 142 734 € 221 094 € 212 495 € 206 561 € 205 119 € 202 751 € 199 033 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
30€ 30€ 30€ 30€ 30€ 30€ 30€ 30€ 30€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
127 839 € 146 811 € 142 704 € 221 064 € 212 465 € 206 531 € 205 089 € 198 505 € 186 009 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
15 095€ 11 533€ 9 955€ 12 949€ 21 376€ 21 002€ 19 652€ 8 932€ 11 279€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
5 269€ 5 269€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
908€ 1 751€ 3 042€ 3 396€ 2 040€ 960€ 954€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
111 836€ 133 527€ 132 749€ 205 073€ 187 693€ 183 489€ 184 477€ 183 350€ 169 461€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
47€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
4 169€ 12 994€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci