Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LAMA SK s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
8 906 128 € 6 125 054 € 5 307 187 € 4 816 419 € 3 638 690 € 2 174 660 € 1 273 731 € 529 684 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
374 248 € 255 281 € 362 866 € 490 257 € 411 762 € 278 634 € 109 864 € 128 888 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
7 053 € 11 121 € 15 189 € 19 257 € 24 948 € 32 261 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
1 623€ 4 868€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
7 053€ 11 121€ 15 189€ 19 257€ 23 325€ 27 393€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
349 149 € 227 645 € 330 983 € 454 284 € 370 470 € 230 218 € 103 309 € 128 888 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
317 642€ 223 535€ 330 983€ 454 284€ 336 911€ 230 218€ 103 309€ 128 888€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
31 507€ 4 110€ 33 559€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
18 046 € 16 515 € 16 694 € 16 716 € 16 344 € 16 155 € 6 555 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
15 446€ 16 515€ 16 694€ 16 716€ 16 344€ 16 155€ 6 555€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
2 600€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
8 204 931 € 5 803 872 € 4 896 680 € 4 319 322 € 3 061 834 € 1 688 357 € 1 161 948 € 399 420 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
44 373 € 34 100 € 41 538 € 36 646 € 28 608 € 22 777 € 31 914 € 65 310 €
035
B.I.1
Materiál
44 373€ 34 100€ 41 538€ 29 583€ 16 542€ 7 811€ 11€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
7 063€ 12 066€ 14 966€ 31 903€ 65 310€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
24 805 € 8 386 € 6 375 € 4 573 € 7 370 € 9 759 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
24 805€ 8 386€ 6 375€ 4 573€ 7 370€ 9 759€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
5 082 723 € 4 369 978 € 4 504 410 € 3 425 398 € 2 549 237 € 1 621 370 € 1 051 118 € 319 968 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
3 675 049 € 3 968 425 € 4 085 778 € 3 305 157 € 2 473 403 € 1 573 861 € 1 045 791 € 307 409 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
3 842€ 3 542€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 675 049€ 3 964 583€ 4 082 236€ 3 305 157€ 2 473 403€ 1 573 861€ 1 045 791€ 307 409€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
52 000€ 52 000€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
26 055€ 15€ 12 610€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
173€ 25 335€ 507€ 164€ 1 759€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 329 619€ 349 365€ 393 297€ 107 124€ 75 670€ 47 509€ 5 327€ 10 800€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
3 053 030 € 1 391 408 € 344 357 € 852 705 € 476 619 € 34 451 € 78 916 € 14 142 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 117€ 4 247€ 4 446€ 5 672€ 2 386€ 372€ 777€ -3 332€
073
B.V.2.
Účty v bankách
3 050 913€ 1 387 161€ 339 911€ 847 033€ 474 233€ 34 079€ 78 139€ 17 474€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
326 949 € 65 901 € 47 641 € 6 840 € 165 094 € 207 669 € 1 919 € 1 376 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
47€ 79€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
62 054€ 50 917€ 39 584€ 6 840€ 11 344€ 7 201€ 1 919€ 1 376€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
264 848€ 14 984€ 8 057€ 153 671€ 200 468€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
8 906 128 € 6 125 054 € 5 307 187 € 4 816 419 € 3 638 690 € 2 174 660 € 1 273 731 € 529 684 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
4 740 020 € 2 404 869 € 1 646 878 € 1 053 130 € 288 713 € 41 864 € 14 856 € -13 764 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
10 000 € 10 000 € 10 000 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
10 000€ 10 000€ 10 000€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 294 870 € 1 536 878 € 943 129 € 281 409 € 39 273 € 7 552 € -21 068 € 22 457 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 340 409€ 1 582 417€ 988 668€ 326 948€ 84 812€ 53 091€ 24 471€ 24 471€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-45 539€ -45 539€ -45 539€ -45 539€ -45 539€ -45 539€ -45 539€ -2 014€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
2 335 150 € 757 991 € 593 749 € 671 057 € 242 136 € 27 008 € 28 620 € -43 525 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
4 145 410 € 3 709 052 € 3 648 975 € 3 710 853 € 3 333 634 € 2 040 482 € 1 249 855 € 543 448 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
217 199 € 97 008 € 97 476 € 379 445 € 325 110 € 219 374 € 94 429 € 108 551 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
598€ 10 962€ 57 915€ 10 850€ 8 331€ 86 882€ 106 291€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
101 160€ 64 960€ 29 024€ 30 951€ 36 866€ 18 898€ 7 547€ 2 260€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116 039€ 31 450€ 57 490€ 290 579€ 277 394€ 192 145€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
3 480 119 € 3 226 924 € 3 197 758 € 3 090 996 € 2 814 732 € 1 679 380 € 1 101 450 € 418 524 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
559 384 € 604 402 € 852 868 € 1 391 160 € 1 638 252 € 693 703 € 415 191 € 136 763 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
559 384€ 604 402€ 852 868€ 1 391 160€ 1 638 252€ 693 703€ 415 191€ 136 763€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
229 874€ 229 874€ 229 874€ 229 874€ 323 234€ 332 694€ 430 493€ 195 914€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 136 774€ 1 023 869€ 918 786€ 671 243€ 570 125€ 418 529€ 156 408€ 56 434€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
280 039€ 249 715€ 241 480€ 150 280€ 124 864€ 104 814€ 46 739€ 21 046€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
796 695€ 371 862€ 325 064€ 377 765€ 147 123€ 118 458€ 46 738€ 8 067€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
477 353€ 747 202€ 629 686€ 270 674€ 11 134€ 11 182€ 5 881€ 300€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
448 092 € 385 120 € 353 741 € 240 412 € 193 792 € 141 728 € 53 976 € 16 373 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
441 192€ 378 220€ 346 841€ 235 412€ 187 092€ 137 428€ 53 976€ 16 373€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
6 900€ 6 900€ 6 900€ 5 000€ 6 700€ 4 300€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
20 698 € 11 133 € 11 334 € 52 436 € 16 343 € 92 314 € 9 020 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
20 698€ 11 133€ 11 334€ 52 436€ 16 343€ 92 314€ 9 020€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé