Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LAMA SK s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
22 149 182€ 19 309 103€ 16 197 535€ 13 529 274€ 10 885 033€ 6 541 055€ 3 256 666€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
22 220 720 € 19 318 044 € 16 313 283 € 13 541 424 € 10 884 823 € 6 597 327 € 3 276 079 € 1 208 893 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 785€ 5 008€ 8 403€ 14 517€ 33 945€ 175 514€ 254 266€ 158 695€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
22 146 397€ 19 304 095€ 16 189 132€ 13 514 757€ 10 842 922€ 6 365 541€ 3 002 399€ 1 008 076€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 949€ 4 345€ 4 484€ 3 679€ 4 460€ 24 500€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
68 589€ 4 596€ 115 748€ 7 666€ 4 277€ 51 812€ 19 414€ 17 622€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
19 222 951 € 18 321 749 € 15 498 489 € 12 620 310 € 10 530 048 € 6 531 038 € 3 221 203 € 1 234 307 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 524€ 3 907€ 6 468€ 14 924€ 33 959€ 168 660€ 225 809€ 145 284€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
527 805€ 527 413€ 527 533€ 816 561€ 445 527€ 269 775€ 99 533€ 24 743€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
4 679 010€ 3 998 646€ 3 459 147€ 3 245 587€ 3 225 664€ 1 680 681€ 855 239€ 280 893€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
9 908 254 € 10 061 806 € 8 301 685 € 5 810 721 € 4 763 445 € 3 166 109 € 1 457 902 € 531 683 €
16
E.1.
Mzdové náklady
6 905 379€ 6 831 249€ 5 494 977€ 3 849 109€ 3 380 028€ 2 161 499€ 1 003 603€ 359 422€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 314 562€ 2 291 656€ 1 762 044€ 1 102 927€ 999 283€ 695 069€ 345 475€ 129 086€
19
E.4.
Sociálne náklady
688 313€ 938 901€ 1 044 664€ 858 685€ 384 134€ 309 541€ 108 824€ 43 175€
20
F.
Dane a poplatky
44 829€ 42 642€ 50 367€ 33 921€ 31 512€ 29 453€ 10 014€ 10 081€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
161 477€ 171 675€ 183 832€ 168 744€ 125 367€ 70 692€ 48 119€ 34 861€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
161 477€ 171 675€ 183 832€ 168 744€ 125 367€ 70 692€ 48 119€ 34 861€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 491€ 173€ 3 678€ 27 436€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
31 579€ 53 819€ 31 604€ 17 061€ 7 204€ 7 773€ 4 684€ 6 066€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 864 982€ 3 461 841€ 2 937 853€ 2 512 618€ 1 893 692€ 1 137 895€ 519 903€ 173 260€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 997 769 € 996 295 € 814 794 € 921 114 € 354 775 € 66 289 € 54 876 € -25 414 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
16 939 843 € 14 779 137 € 12 204 387 € 9 452 202 € 7 171 717 € 4 421 939 € 2 076 084 € 715 851 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
80 € 163 € 35 € 478 € 211 € 1 023 € 21 € 686 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
68 € 21 € 702 € 7 € 5 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
68€ 21€ 702€ 7€ 5€
42
XII.
Kurzové zisky
80€ 163€ 35€ 410€ 190€ 149€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
172€ 14€ 681€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
14 700 € 12 911 € 16 849 € 18 715 € 22 521 € 14 952 € 17 157 € 18 796 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
4 701 € 5 259 € 10 002 € 13 081 € 11 504 € 7 311 € 7 569 € 6 432 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
4 701€ 5 259€ 10 002€ 13 081€ 11 504€ 7 311€ 7 569€ 6 432€
52
O.
Kurzové straty
1 405€ 369€ 462€ 93€ 67€ 2€ 1€ 1€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
8 594€ 7 283€ 6 385€ 5 541€ 10 950€ 7 639€ 9 587€ 12 363€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-14 620 € -12 748 € -16 814 € -18 237 € -22 310 € -13 929 € -17 136 € -18 110 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 983 149 € 983 547 € 797 980 € 902 877 € 332 465 € 52 360 € 37 740 € -43 524 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
647 999 € 225 556 € 204 231 € 231 820 € 90 329 € 25 352 € 9 120 € 1 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
664 418€ 227 566€ 206 033€ 229 023€ 83 228€ 35 111€ 9 120€ 1€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-16 419€ -2 010€ -1 802€ 2 797€ 7 101€ -9 759€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 335 150 € 757 991 € 593 749 € 671 057 € 242 136 € 27 008 € 28 620 € -43 525 €