Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
37 868 736 € 27 898 935 € 35 932 228 € 14 819 964 € 13 394 577 € 13 408 236 € 11 598 331 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
182 848 € 51 701 € 87 851 € 106 223 € 23 447 € 14 490 € 60 201 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0 €
005
A.I.2
Software
0 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0 €
007
A.I.4
Goodwill
0 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0 € 0 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0 €
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
182 848 € 51 701 € 87 851 € 106 223 € 23 447 € 14 490 € 60 201 €
012
A.II.1
Pozemky
0 €
013
A.II.2
Stavby
0 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
182 848 € 51 701 € 87 851 € 106 223 € 23 447 € 14 490 € 60 201 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0 €
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0 €
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0 €
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0 €
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0 €
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0 €
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
37 652 751 € 27 840 986 € 35 642 789 € 14 242 503 € 13 114 130 € 13 276 746 € 11 259 130 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
2 471 005 € 1 837 359 € 3 058 001 € 3 259 224 € 650 343 € 209 448 € 169 720 €
032
B.I.1
Materiál
279 559 € 219 711 € 121 189 € 78 558 € 68 868 € 53 728 € 122 064 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
439 725 € 129 451 € 300 € 4 362 € 10 212 €
034
B.I.3
Výrobky
0 €
035
B.I.4
Zvieratá
0 €
036
B.I.5
Tovar
1 751 721 € 1 488 197 € 2 936 512 € 3 180 666 € 581 475 € 151 358 € 37 444 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
3 252 128 € 2 593 013 € 1 462 466 € 649 305 € 399 335 € 222 006 € 173 726 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0 € 0 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0 €
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 €
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0 €
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0 € 47 279 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
3 252 128 € 2 593 013 € 1 462 466 € 649 305 € 399 335 € 222 006 € 126 447 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
23 724 924 € 17 819 486 € 15 122 934 € 7 816 207 € 10 147 875 € 11 495 142 € 8 893 438 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
19 390 530 € 15 033 491 € 11 806 435 € 6 431 306 € 9 247 002 € 10 615 997 € 7 413 415 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0 €
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 € 784 761 € 540 122 €
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0 €
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0 €
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 018 716 € 2 732 518 € 3 267 408 € 1 351 907 € 855 084 € 162 122 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 315 678 € 53 477 € 49 091 € 32 994 € 45 789 € 94 384 € 777 779 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
8 204 694 € 5 591 128 € 15 999 388 € 2 517 767 € 1 916 577 € 1 350 150 € 2 022 246 €
056
B.IV.1
Peniaze
0 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
8 204 694 € 5 591 128 € 15 999 388 € 2 517 767 € 1 916 577 € 1 350 150 € 2 022 246 €
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0 €
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0 € 0 €
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
33 137 € 6 248 € 201 588 € 471 238 € 257 000 € 117 000 € 279 000 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
129 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
33 008 € 6 248 € 371 € 667 €
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0 € 201 217 € 470 571 € 257 000 € 117 000 € 279 000 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
37 868 737 € 27 898 935 € 35 932 228 € 14 819 964 € 13 394 577 € 13 408 236 € 11 598 331 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
10 045 009 € 7 766 201 € 5 712 200 € 4 041 041 € 2 645 600 € 1 965 226 € 1 797 020 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
071
A.I.3
Zmena základného imania
0 €
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0 €
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0 €
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
7 758 898 € 5 704 897 € 4 033 738 € 2 638 296 € 1 957 924 € 1 789 717 € 1 571 799 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
7 758 898 € 5 704 897 € 4 033 738 € 2 638 296 € 1 957 924 € 1 789 717 € 1 571 799 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
2 278 808 € 2 054 001 € 1 671 159 € 1 395 442 € 680 373 € 168 206 € 217 918 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
27 788 167 € 19 883 016 € 29 555 452 € 9 470 497 € 10 712 977 € 11 212 789 € 9 341 619 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
14 385 167 € 9 468 370 € 7 645 382 € 2 724 883 € 2 463 204 € 2 309 652 € 1 353 356 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
83 172 € 112 206 € 73 973 € 127 159 € 119 660 € 97 126 € 55 090 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
2 619 273 € 2 362 939 € 3 188 046 € 1 240 915 € 1 102 928 € 576 848 € 245 689 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
11 682 722 € 6 993 225 € 4 383 363 € 1 356 809 € 1 240 616 € 1 635 678 € 1 052 577 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
296 € 22 295 € 14 288 € 4 730 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0 €
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 €
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0 €
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0 €
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
296 € 22 295 € 14 288 € 4 730 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
13 402 704 € 10 414 646 € 21 910 070 € 6 723 319 € 8 235 485 € 8 898 407 € 7 988 263 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
13 249 290 € 10 285 005 € 15 630 572 € 4 514 794 € 6 836 702 € 7 843 899 € 7 450 113 €
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
111 627 € 87 686 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
0 € 129 641 € 87 597 € 20 909 € 99 725 € 120 556 € 39 860 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
0 € 61 470 € 75 575 € 64 745 € 70 893 € 51 317 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
26 859 € 1 117 923 € 362 431 € 276 132 € 741 432 € 349 286 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
126 555 € 5 012 508 € 1 749 610 € 958 181 € 10 000 € 10 001 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
35 561 € 249 718 € 664 576 € 1 308 426 € 36 000 € 230 221 € 459 692 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0 € 230 221 € 163 692 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
35 561 € 249 718 € 664 576 € 1 308 426 € 36 000 € 296 000 €