Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Huawei Technologies (Slovak), s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
66 061 271€ 80 448 555€ 67 901 035€ 79 555 031€ 41 329 635€ 23 397 103€ 14 072 403€ 15 784 969€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
62 517 529€ 70 422 740€ 60 948 524€ 69 117 779€ 36 709 184€ 20 758 573€ 12 743 296€ 15 253 780€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
3 543 742 € 10 025 815 € 6 952 511 € 10 437 252 € 4 620 451 € 2 638 530 € 1 329 107 € 531 189 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
6 654 257 € 10 188 091 € 7 367 713 € 5 261 887 € 4 356 568 € 4 681 049 € 3 328 625 € 3 630 760 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
6 654 257€ 10 188 091€ 7 367 713€ 5 261 887€ 4 356 568€ 4 681 049€ 3 328 625€ 3 630 760€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
II.3
Aktivácia
0€ 0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
8 105 480 € 14 068 930 € 9 096 637 € 8 877 934 € 4 402 364 € 2 915 207 € 2 090 509 € 2 513 063 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
441 271€ 506 950€ 386 314€ 209 162€ 230 511€ 248 392€ 198 032€ 76 893€
10
B.2
Služby
7 582 385€ 13 940 656€ 8 744 709€ 8 380 591€ 4 063 781€ 2 666 815€ 1 892 477€ 2 436 170€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 092 518 € 6 144 977 € 5 223 587 € 6 821 205 € 4 574 655 € 4 404 372 € 2 567 223 € 1 648 886 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
3 107 694 € 3 446 851 € 3 237 135 € 2 372 262 € 2 625 392 € 2 594 879 € 1 800 885 € 1 198 124 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 409 775€ 2 785 179€ 2 438 150€ 1 819 117€ 1 919 398€ 1 953 549€ 1 326 338€ 891 954€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
684 513€ 631 414€ 750 103€ 539 616€ 644 989€ 583 276€ 431 517€ 274 018€
16
C.4
Sociálne náklady
13 406€ 30 258€ 48 882€ 13 529€ 61 005€ 58 054€ 43 030€ 32 152€
17
D
Dane a poplatky
133 108€ -13 160€ 401 782€ 2 135€ 1 937€ 5 807€ 16 331€ 15 732€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
60 085€ 52 033€ 53 097€ 47 061€ 14 100€ 9 145€ 47 722€ 47 894€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
688 440€ 1 498 012€ 1 327 277€ 610 296€ 322 897€ 218 100€ 260 323€ 195 410€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
747 709€ 1 495 867€ 1 326 117€ 610 341€ 323 177€ 217 859€ 263 053€ 193 031€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-55 290€ 46 677€ -88 306€ 93 735€ -112 925€ 92 842€ 7 271€ 2 374€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
28 249 751€ 34 089 083€ 27 594 729€ 22 588 257€ 12 366 315€ 10 027€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
24 490 759€ 33 510 266€ 25 979 605€ 23 952 408€ 12 354 247€ 723 318€ 385 152€ 97 813€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
2 546 645 € 3 193 537 € 3 236 163 € 2 941 816 € 2 057 939 € 988 649 € 307 132 € 289 328 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€ 0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€ 0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€ 0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€ 0€
38
X.
Výnosové úroky
0€ 0€ 161€ 1 528€ 4 655€ 186€ 747€
39
N
Nákladové úroky
65 109€ 14 410€ 0€ 284€ 40€ 10 873€ 5 096€
40
XI.
Kurzové zisky
19 096€ 22 251€ 1 567€ 28 530€ 39 907€ 4 266€ 2 018€ 3 753€
41
O
Kurzové straty
22 041€ 41 283€ 17 258€ 30 597€ 37 327€ 6 911€ 3 641€ 12 377€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
218 105€ 186 272€ 492 895€ 384 907€ 156 003€ 59 753€ 17 841€ 18 510€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-286 158 € -219 714 € -508 586 € -387 097 € -151 935 € -57 743 € -30 151 € -31 483 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
2 260 487 € 2 973 823 € 2 727 577 € 2 554 719 € 1 906 004 € 930 906 € 276 981 € 257 845 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
848 900 € 695 015 € 673 576 € 883 561 € 510 562 € 250 533 € 108 775 € 39 927 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
-29 736€ 1 354 131€ 1 804 122€ 1 696 722€ 760 533€ 427 862€ 204 334€ 77 337€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
878 636€ -659 115€ -1 130 546€ -813 161€ -249 971€ -177 329€ -95 559€ -37 410€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 411 587 € 2 278 808 € 2 054 001 € 1 671 158 € 1 395 442 € 680 373 € 168 206 € 217 918 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
2 260 486 € 2 973 823 € 2 727 577 € 2 554 719 € 1 906 004 € 930 906 € 276 981 € 257 845 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 411 587 € 2 278 808 € 2 054 001 € 1 671 159 € 1 395 442 € 680 373 € 168 206 € 217 918 €