Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Donau farm Kalná, s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
110 280 016 € 112 184 758 € 96 018 923 € 83 654 596 € 76 428 210 € 69 424 394 € 58 501 414 € 59 312 252 € 59 399 993 € 52 994 119 € 58 731 874 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
95 389 037 € 88 835 756 € 86 130 257 € 73 780 033 € 63 979 195 € 59 270 406 € 53 311 286 € 43 469 082 € 42 280 675 € 37 126 116 € 41 069 922 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
78 315 € 89 348 € 98 635 € 98 826 € 111 841 € 137 748 € 42 778 € 55 299 € 251 568 € 466 150 € 701 071 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
27 388€ 38 651€ 6 494€ 14 958€ 30 725€ 30 258€ 42 778€ 55 299€ 1 935€ 7 527€ 13 136€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
40 558€ 50 697€ 60 837€ 70 976€ 81 116€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€ 229 310€ 458 623€ 687 935€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
10 369€ 31 304€ 12 892€ 107 490€ 20 323€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
64 775 425 € 60 161 111 € 57 171 403 € 45 696 769 € 36 296 714 € 32 185 825 € 27 443 329 € 29 044 380 € 29 159 582 € 26 822 636 € 26 114 446 €
012
A.II.1
Pozemky
49 296 529€ 47 306 122€ 45 231 425€ 34 550 574€ 24 847 538€ 22 663 674€ 17 787 909€ 19 161 133€ 19 573 336€ 18 341 363€ 18 831 794€
013
A.II.2
Stavby
4 107 193€ 4 013 431€ 2 852 740€ 2 880 802€ 3 165 525€ 3 439 925€ 3 245 558€ 3 254 174€ 2 794 968€ 1 771 831€ 1 441 523€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 973 112€ 5 996 431€ 5 400 117€ 6 427 976€ 6 176 225€ 5 945 167€ 5 683 096€ 6 400 341€ 6 321 793€ 5 999 230€ 4 957 587€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
22 829€ 45 657€ 68 486€ 91 315€ 114 144€ 136 972€ 159 801€ 182 630€ 205 461€ 228 293€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
4 378 591€ 2 225 349€ 3 323 867€ 1 758 514€ 1 973 611€ 15 415€ 399 844€ 55 098€ 193 595€ 504 751€ 655 249€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
20 000€ 596 949€ 317 597€ 10 417€ 42 500€ 7 500€ 189 950€ 13 833€ 93 260€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
30 535 297 € 28 585 297 € 28 860 219 € 27 984 438 € 27 570 640 € 26 946 833 € 25 825 179 € 14 369 403 € 12 869 525 € 9 837 330 € 14 254 405 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
30 535 297€ 28 569 597€ 28 859 887€ 27 984 106€ 27 570 308€ 26 946 501€ 25 824 847€ 14 369 071€ 12 858 588€ 9 774 850€ 14 238 303€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
15 700€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 10 207€ 62 480€ 16 102€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
730€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
13 771 835 € 22 019 671 € 9 654 551 € 9 412 422 € 12 127 103 € 9 981 657 € 4 968 417 € 15 721 892 € 16 992 547 € 15 402 314 € 17 568 652 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
6 993 255 € 7 539 026 € 6 091 955 € 6 239 086 € 7 351 854 € 8 455 276 € 3 036 017 € 3 584 219 € 4 042 319 € 3 725 862 € 2 957 140 €
035
B.I.1
Materiál
534 816€ 1 685 245€ 993 693€ 246 380€ 211 175€ 225 925€ 153 612€ 208 220€ 158 370€ 215 973€ 268 035€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 231 671€ 1 507 206€ 1 368 160€ 1 093 581€ 1 270 323€ 1 120 545€ 1 114 392€ 1 111 169€ 1 013 168€ 1 064 865€ 1 050 374€
037
B.I.3
Výrobky
1 437 332€ 613 399€ 1 255 616€ 1 266 040€ 1 600 264€ 2 645 321€ 1 760 515€ 2 260 189€ 2 822 937€ 2 406 885€ 9 375€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
3 789 436€ 3 733 176€ 2 474 486€ 3 633 085€ 4 270 092€ 4 463 485€ 7 498€ 4 641€ 47 844€ 38 139€ 1 558 294€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
71 062€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 € 183 914 € 270 811 € 0 € 185 979 € 375 696 € 77 246 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 183 914€ 270 811€ 185 979€ 375 696€ 77 246€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
6 568 733 € 10 494 925 € 1 181 113 € 1 616 383 € 3 951 586 € 1 514 278 € 907 182 € 9 806 888 € 9 602 324 € 9 809 648 € 14 004 108 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 961 455 € 1 050 016 € 464 602 € 1 053 051 € 810 287 € 807 551 € 834 799 € 1 670 402 € 1 342 380 € 1 686 289 € 6 176 842 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
2 103 730€ 256 490€ 2 437€ 126 210€ 389 636€ 105 913€ 407 381€ 1 527 581€ 1 277 655€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
857 725€ 793 526€ 462 165€ 926 841€ 420 651€ 701 638€ 427 418€ 142 821€ 64 725€ 1 686 289€ 6 176 842€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
8 222 867€ 567 158€ 516 672€ 3 139 727€ 706 042€ 70 406€ 7 854 014€ 7 884 752€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
1 830 336€ 7 557 910€ 7 603 685€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 768 783€ 1 213 009€ 149 130€ 46 440€ 1 372€ 132 735€ 282 357€ 184 876€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
8 159€ 9 033€ 223€ 220€ 200€ 685€ 1 977€ 149 737€ 92 835€ 380 573€ 223 581€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
209 847 € 3 985 720 € 2 381 483 € 1 373 039 € 552 852 € 12 103 € 1 025 218 € 2 330 785 € 3 161 925 € 1 491 108 € 530 158 €
072
B.V.1.
Peniaze
72€ 2 341€ 360€ 1 208€ 794€ 1 281€ 1 187€ 1 421€ 2 548€ 1 134€ 2 636€
073
B.V.2.
Účty v bankách
209 775€ 3 983 379€ 2 381 123€ 1 371 831€ 552 058€ 10 822€ 1 024 031€ 2 329 364€ 3 159 377€ 1 489 974€ 527 522€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 119 144 € 1 329 331 € 234 115 € 462 141 € 321 912 € 172 331 € 221 711 € 121 278 € 126 771 € 465 689 € 93 300 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
190 428€ 151 672€ 139 982€ 191 907€ 139 030€ 144 282€ 173 363€ 121 278€ 126 771€ 95 363€ 93 300€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
928 716€ 1 177 659€ 94 133€ 270 234€ 182 882€ 28 049€ 48 348€ 370 326€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
110 280 016 € 112 184 758 € 96 018 923 € 83 654 596 € 76 428 210 € 69 424 394 € 58 501 414 € 59 312 252 € 59 399 993 € 52 994 119 € 58 731 874 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
30 412 686 € 41 192 699 € 26 638 424 € 21 777 384 € 20 905 588 € 19 149 799 € 17 384 073 € 12 252 803 € 11 249 607 € 13 199 388 € 16 879 609 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
26 964 066 € 26 964 066 € 26 964 066 € 26 964 066 € 26 964 066 € 26 964 066 € 20 642 413 € 20 642 413 € 20 642 413 € 20 642 413 € 20 642 413 €
082
A.I.1
Základné imanie
26 964 066€ 26 964 066€ 26 964 066€ 26 964 066€ 26 964 066€ 26 964 066€ 20 642 413€ 20 642 413€ 20 642 413€ 20 642 413€ 20 642 413€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 081 802€ 1 081 802€ 1 081 802€ 1 081 802€ 1 081 802€ 1 050 711€ 7 372 364€ 1 050 711€ 1 050 711€ 1 050 711€ 1 050 711€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 194 571 € 466 858 € 258 399 € 258 399 € 258 399 € 258 759 € 258 759 € 258 759 € 258 759 € 258 759 € 258 759 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 194 571€ 466 858€ 258 399€ 258 399€ 258 399€ 258 759€ 258 759€ 258 759€ 258 759€ 258 759€ 258 759€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-45 717 € -45 717 € -45 717 € -737 584 € -1 064 484 € -3 812 250 € -5 591 786 € -4 479 260 € -6 174 143 € -5 137 513 € -900 819 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-691 867€ -1 018 767€ -3 812 250€ -5 591 786€ -4 479 260€ -6 174 143€ -5 137 513€ -900 819€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
-45 717€ -45 717€ -45 717€ -45 717€ -45 717€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 665 860 € -1 828 585 € -5 789 299 € -6 334 195 € -5 296 500 € -5 297 675 € -5 064 735 € -4 528 133 € -3 614 981 € -4 025 191 € -3 704 875 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 665 860€ -92€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 828 585€ -5 789 299€ -6 334 195€ -5 296 408€ -5 297 675€ -5 064 735€ -4 528 133€ -3 614 981€ -4 025 191€ -3 704 875€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-1 447 896 € 14 554 275 € 4 169 173 € 544 896 € -1 037 695 € -13 812 € -232 942 € -691 687 € -913 152 € 410 209 € -466 580 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
78 967 578 € 70 168 344 € 68 751 993 € 61 209 601 € 54 794 175 € 49 493 815 € 40 265 780 € 46 127 791 € 47 136 094 € 39 514 278 € 41 494 635 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
732 387 € 7 624 841 € 329 504 € 93 526 € 93 770 € 96 299 € 99 592 € 375 534 € 618 091 € 834 702 € 822 492 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
7 087 532 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
7 087 532€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
87 051€ 89 210€ 91 094€ 93 526€ 93 770€ 96 299€ 99 592€ 102 559€ 108 220€ 111 788€ 115 777€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
509 871€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
272 975€ 722 914€ 706 715€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
645 336€ 448 099€ 238 410€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
66 362 806€ 51 589 202€ 49 388 024€ 48 040 169€ 40 191 590€ 35 272 867€ 33 359 083€ 36 127 096€ 30 638 600€ 31 143 594€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
11 310 243 € 11 362 821 € 16 284 789 € 11 222 610 € 6 422 141 € 8 769 095 € 4 517 734 € 10 724 148 € 9 849 655 € 7 957 947 € 9 415 368 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
10 713 616 € 9 841 103 € 15 561 094 € 8 994 582 € 4 240 088 € 3 880 042 € 332 398 € 694 592 € 307 110 € 1 105 563 € 2 361 530 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
9 608 942€ 9 448 399€ 14 832 133€ 8 726 277€ 3 710 564€ 3 609 299€ 86 996€ 120 123€ 84 041€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 104 674€ 392 704€ 728 961€ 268 305€ 529 524€ 270 743€ 245 402€ 574 469€ 223 069€ 1 105 563€ 2 361 530€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
63 245€ 71 540€ 2 052 059€ 2 008 741€ 4 680 898€ 3 761 665€ 9 632 158€ 9 182 112€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
6 288 510€ 6 331 138€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
667€ 667€ 667€ 667€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
123 881€ 99 041€ 80 963€ 99 799€ 84 447€ 71 518€ 73 102€ 77 072€ 59 279€ 58 608€ 43 080€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
72 815€ 60 079€ 49 316€ 57 919€ 38 150€ 44 007€ 45 114€ 45 840€ 35 515€ 34 221€ 27 204€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
336 686€ 1 362 598€ 521 876€ 17 225€ 50 715€ 85 024€ 33 682€ 10 915€ 7 570€ 224 344€ 372 582€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
271 773€ 262 759€ 257 172€ 245 995€ 229 014€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 026€ 7 606€ 145€ 230€ 39€ 50 153€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
140 235 € 101 653 € 470 291 € 427 234 € 159 888 € 110 960 € 199 079 € 86 054 € 51 800 € 82 257 € 73 600 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
85 119€ 67 963€ 50 377€ 48 534€ 20 617€ 57 782€ 46 063€ 35 915€ 16 788€ 34 405€ 42 295€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
55 116€ 33 690€ 419 914€ 378 700€ 139 271€ 53 178€ 153 016€ 50 139€ 35 012€ 47 852€ 31 305€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
421 907€ 51 079 029€ 78 207€ 78 207€ 78 207€ 325 871€ 176 508€ 1 582 972€ 489 452€ 772€ 39 581€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
899 752 € 823 715 € 628 506 € 667 611 € 728 447 € 780 780 € 851 561 € 931 658 € 1 014 292 € 280 453 € 357 630 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
889 760€ 801 977€ 567 746€ 567 746€ 567 746€ 568 513€ 590 396€ 590 396€ 590 396€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
21 756€ 60 691€ 118 200€ 127 779€ 181 068€ 258 628€ 298 153€ 226 835€ 298 097€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
9 992€ 21 738€ 39 004€ 39 174€ 42 501€ 84 488€ 80 097€ 82 634€ 125 743€ 53 618€ 59 533€