Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
2 179€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 079€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
100 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
262 263 € 284 743 € 401 523 € 334 391 € 797 523 € 930 668 € 385 603 € 496 116 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
262 263€ 284 743€ 401 523€ 334 391€ 797 523€ 930 668€ 385 603€ 496 116€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
97 588 € 93 626 € 148 446 € 173 092 € 324 714 € 323 670 € 287 005 € 396 075 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
40 979€ 33 736€ 55 814€ 82 081€ 42 215€ 30 457€ 37 845€ 38 272€
10
B.2
Služby
56 609€ 59 890€ 92 632€ 91 011€ 282 499€ 293 213€ 249 160€ 357 803€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
164 675 € 191 117 € 253 077 € 161 299 € 472 909 € 606 998 € 98 598 € 100 041 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
11 752 € 10 997 € 10 807 € 11 650 € 10 580 € 207 446 € 431 € 1 101 €
13
C.1
Mzdové náklady
8 779€ 8 649€ 7 914€ 8 589€ 4 538€ 202 740€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2 552€ 2 304€ 2 730€ 3 023€ 6 029€ 3 489€
16
C.4
Sociálne náklady
421€ 44€ 163€ 38€ 13€ 1 217€ 1 101€
17
D
Dane a poplatky
403€ 641€ 566€ 414€ 782€ 1 156€ 1 007€ 648€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
115 352€ 92 383€ 119 776€ 90 623€ 33 490€ 33 789€ 23 237€ 17 667€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 500€ 400€ 1 667€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 103€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
75 740€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
144 073€ 4 061€ 9 964€ 1 442€ 1 392€ 416€ 2 713€ 4 101€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
10 837€ 12 464€ 197€ 1 000€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
94 664 € 76 090 € 131 695 € 59 454 € 431 116 € 365 023 € 76 636 € 84 726 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
10 012 916 € 4 956 801 € 5 531 366 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
10 012 916€ 4 956 801€ 5 531 366€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
13€ 35€ 24€ 21€
39
N
Nákladové úroky
40
XI.
Kurzové zisky
39€
41
O
Kurzové straty
349€ 17€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27 000€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
385€ 183€ 7 326€ 10 072€ 8 334€ 4 467€ 3 384€ 3 137€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
10 012 531 € -183 € -7 675 € 4 973 729 € 5 523 045 € -4 432 € -3 377 € -3 077 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
10 107 195 € 75 907 € 124 020 € 5 033 183 € 5 954 161 € 360 591 € 73 259 € 81 649 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
20 263 € 17 971 € 28 739 € 19 676 € 93 271 € 84 274 € 16 942 € 19 744 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
20 263€ 17 971€ 28 739€ 19 676€ 93 271€ 84 274€ 16 942€ 19 744€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
10 086 932 € 57 936 € 95 281 € 5 013 507 € 5 860 890 € 276 317 € 56 317 € 61 905 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
10 107 195 € 75 907 € 124 020 € 5 033 183 € 5 954 161 € 360 591 € 73 259 € 81 649 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
4 949 385€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
10 086 932 € 57 936 € 95 281 € 64 122 € 5 860 890 € 276 317 € 56 317 € 61 905 €