Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
262 263€ 284 743€ 401 523€ 334 391€ 799 703€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
406 336 € 291 304 € 411 487 € 336 233 € 802 761 € 931 084 € 388 316 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 179€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
262 263€ 284 743€ 401 523€ 334 391€ 797 523€ 930 668€ 385 603€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 500€ 400€ 1 667€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
144 073€ 4 061€ 9 964€ 1 442€ 1 392€ 416€ 2 713€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
311 672 € 215 214 € 279 792 € 276 779 € 371 645 € 566 061 € 311 680 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 079€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
40 979€ 33 736€ 55 814€ 82 081€ 42 215€ 30 457€ 37 845€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
56 609€ 59 890€ 92 632€ 91 011€ 282 499€ 293 213€ 249 160€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
11 752 € 10 997 € 10 807 € 11 650 € 10 580 € 207 446 € 431 €
16
E.1.
Mzdové náklady
8 779€ 8 649€ 7 914€ 8 589€ 4 538€ 202 740€ 431€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 552€ 2 304€ 2 730€ 3 023€ 6 029€ 3 489€
19
E.4.
Sociálne náklady
421€ 44€ 163€ 38€ 13€ 1 217€
20
F.
Dane a poplatky
403€ 641€ 566€ 414€ 782€ 1 156€ 1 007€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
115 352€ 92 383€ 119 776€ 90 623€ 33 490€ 33 789€ 23 237€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
115 352€ 92 383€ 119 776€ 90 623€ 33 490€ 33 789€ 23 237€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 103€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
75 740€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
10 837€ 12 464€ 197€ 1 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
94 664 € 76 090 € 131 695 € 59 454 € 431 116 € 365 023 € 76 636 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
164 675 € 191 117 € 253 077 € 161 299 € 472 909 € 606 998 € 98 598 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
10 012 916 € 4 983 801 € 5 531 379 € 35 € 24 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
10 012 916 € 4 956 801 € 5 531 366 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
10 012 916€ 4 956 801€ 5 531 366€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
13 € 35 € 24 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
13€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
35€ 24€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
385 € 183 € 7 675 € 10 072 € 8 334 € 4 467 € 3 401 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
349€ 17€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
385€ 183€ 7 326€ 10 072€ 8 334€ 4 467€ 3 384€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
10 012 531 € -183 € -7 675 € 4 973 729 € 5 523 045 € -4 432 € -3 377 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
10 107 195 € 75 907 € 124 020 € 5 033 183 € 5 954 161 € 360 591 € 73 259 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
20 263 € 17 971 € 28 739 € 19 676 € 93 271 € 84 274 € 16 942 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
20 263€ 17 971€ 28 739€ 19 676€ 93 271€ 84 274€ 16 942€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
4 949 385€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
10 086 932 € 57 936 € 95 281 € 64 122 € 5 860 890 € 276 317 € 56 317 €