Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
5 408 885 € 5 559 938 € 6 147 571 € 5 249 238 € 4 508 927 € 3 933 817 € 3 283 014 € 3 139 012 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
126 157 € 164 311 € 104 370 € 124 159 € 137 208 € 148 478 € 162 777 € 118 953 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
6 240 € 24 954 € 0 € 538 € 1 191 € 1 844 € 2 496 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
1 761€ 7 040€ 0€ 538€ 1 191€ 1 844€ 2 496€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
4 479€ 17 914€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
119 917 € 139 357 € 104 370 € 124 159 € 136 670 € 147 287 € 160 933 € 116 457 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
89 328€ 92 437€ 95 545€ 98 656€ 101 766€ 104 876€ 107 986€ 114 205€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
30 494€ 46 540€ 8 825€ 25 503€ 34 904€ 42 411€ 52 947€ 2 252€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
95€ 380€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
5 281 236 € 5 392 444 € 6 041 586 € 5 122 422 € 4 370 642 € 3 784 231 € 3 119 010 € 3 018 832 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
772 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
772€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
2 095 € 191 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
2 095€ 191€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
3 227 138 € 4 604 324 € 4 395 112 € 4 488 853 € 3 587 609 € 3 672 400 € 2 809 218 € 2 717 389 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 849 312€ 3 650 100€ 3 204 981€ 3 201 168€ 2 500 991€ 2 612 202€ 2 379 492€ 2 250 940€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
15 830€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
377 826€ 954 224€ 1 190 131€ 1 287 685€ 1 070 788€ 1 060 198€ 429 726€ 466 449€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
2 054 098 € 786 025 € 1 646 283 € 633 569 € 783 033 € 111 831 € 309 020 € 301 443 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 677€ 851€ 710€ 681€ 956€ 2 124€ 78€ 623€
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 052 421€ 785 174€ 1 645 573€ 632 888€ 782 077€ 109 707€ 308 942€ 300 820€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
1 492 € 3 183 € 1 615 € 2 657 € 1 077 € 1 108 € 1 227 € 1 227 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 492€ 3 183€ 1 615€ 1 108€ 1 227€ 1 227€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 657€ 1 077€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
5 408 885 € 5 559 938 € 6 147 571 € 5 249 238 € 4 508 927 € 3 933 817 € 3 283 014 € 3 139 012 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
939 429 € 1 179 051 € 1 015 900 € 1 005 447 € 924 918 € 934 187 € 1 117 127 € 1 151 470 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
430 852 € 430 852 € 430 853 € 430 662 € 430 662 € 430 662 € 584 769 € 734 769 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
430 852€ 430 852€ 430 853€ 430 662€ 430 662€ 430 662€ 584 769€ 734 769€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
486 577 € 726 199 € 563 047 € 552 785 € 472 256 € 481 525 € 510 358 € 394 701 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
4 469 456 € 4 380 887 € 5 131 671 € 4 243 791 € 3 584 009 € 2 999 630 € 2 165 887 € 1 987 542 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
2 220 € 2 220 € 2 220 € 2 756 € 2 220 € 2 763 € 934 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
2 220€ 2 220€ 2 756€ 2 220€ 2 763€ 934€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 220€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
-717 € 10 703 € 11 150 € 276 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
229€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
3€ 47€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
10 700€ 11 150€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
-717€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
4 470 173 € 4 378 667 € 5 129 451 € 4 241 571 € 3 570 550 € 2 986 260 € 2 163 124 € 1 986 332 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
2 689 499€ 3 174 881€ 2 938 434€ 2 590 269€ 2 422 664€ 2 307 227€ 2 088 765€ 1 991 497€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 842 030€ 1 131 859€ 2 171 030€ 1 145 990€ 664 465€ 200€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
950€ 2 038€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
634€ 1 364€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
-61 356€ 71 927€ 19 987€ 1 651 302€ 312€ 3 794€ 40 269€ -8 567€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
10 774€ 33 890€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé