Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
5 559 938 € 6 147 571 € 5 249 238 € 4 508 927 € 3 933 817 € 3 283 014 € 3 139 012 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
164 311 € 104 370 € 124 159 € 137 208 € 148 478 € 162 777 € 118 953 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
24 954 € 0 € 538 € 1 191 € 1 844 € 2 496 €
005
A.I.2
Software
7 040€ 0€ 538€ 1 191€ 1 844€ 2 496€
007
A.I.4
Goodwill
17 914€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
139 357 € 104 370 € 124 159 € 136 670 € 147 287 € 160 933 € 116 457 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
92 437€ 95 545€ 98 656€ 101 766€ 104 876€ 107 986€ 114 205€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
46 540€ 8 825€ 25 503€ 34 904€ 42 411€ 52 947€ 2 252€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
380€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
5 392 444 € 6 041 586 € 5 122 422 € 4 370 642 € 3 784 231 € 3 119 010 € 3 018 832 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
772 €
036
B.I.5
Tovar
772€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
2 095 € 191 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
2 095€ 191€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
4 604 324 € 4 395 112 € 4 488 853 € 3 587 609 € 3 672 400 € 2 809 218 € 2 717 389 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 650 100€ 3 204 981€ 3 201 168€ 2 500 991€ 2 612 202€ 2 379 492€ 2 250 940€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
15 830€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
954 224€ 1 190 131€ 1 287 685€ 1 070 788€ 1 060 198€ 429 726€ 466 449€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
786 025 € 1 646 283 € 633 569 € 783 033 € 111 831 € 309 020 € 301 443 €
056
B.IV.1
Peniaze
851€ 710€ 681€ 956€ 2 124€ 78€ 623€
057
B.IV.2
Účty v bankách
785 174€ 1 645 573€ 632 888€ 782 077€ 109 707€ 308 942€ 300 820€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
3 183 € 1 615 € 2 657 € 1 077 € 1 108 € 1 227 € 1 227 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
3 183€ 1 615€ 1 108€ 1 227€ 1 227€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 657€ 1 077€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
5 559 938 € 6 147 571 € 5 249 238 € 4 508 927 € 3 933 817 € 3 283 014 € 3 139 012 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 179 051 € 1 015 900 € 1 005 447 € 924 918 € 934 187 € 1 117 127 € 1 151 470 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
430 852 € 430 853 € 430 662 € 430 662 € 430 662 € 584 769 € 734 769 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
430 852€ 430 853€ 430 662€ 430 662€ 430 662€ 584 769€ 734 769€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
726 199 € 563 047 € 552 785 € 472 256 € 481 525 € 510 358 € 394 701 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
4 380 887 € 5 131 671 € 4 243 791 € 3 584 009 € 2 999 630 € 2 165 887 € 1 987 542 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
2 220 € 2 220 € 2 220 € 2 756 € 2 220 € 2 763 € 934 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
2 220€ 2 220€ 2 756€ 2 220€ 2 763€ 934€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 220€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
10 703 € 11 150 € 276 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
229€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
3€ 47€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
10 700€ 11 150€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
4 378 667 € 5 129 451 € 4 241 571 € 3 570 550 € 2 986 260 € 2 163 124 € 1 986 332 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
3 174 881€ 2 938 434€ 2 590 269€ 2 422 664€ 2 307 227€ 2 088 765€ 1 991 497€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 131 859€ 2 171 030€ 1 145 990€ 664 465€ 200€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
950€ 2 038€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
634€ 1 364€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
71 927€ 19 987€ 1 651 302€ 312€ 3 794€ 40 269€ -8 567€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
10 774€ 33 890€
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery