Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
8 344 598 € 6 695 715 € 5 408 885 € 5 559 938 € 6 147 571 € 5 249 238 € 4 508 927 € 3 933 817 € 3 283 014 € 3 139 012 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
83 110 € 103 095 € 126 157 € 164 311 € 104 370 € 124 159 € 137 208 € 148 478 € 162 777 € 118 953 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
6 240 € 24 954 € 538 € 1 191 € 1 844 € 2 496 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
1 761€ 7 040€ 0€ 538€ 1 191€ 1 844€ 2 496€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
4 479€ 17 914€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
83 110 € 103 095 € 119 917 € 139 357 € 104 370 € 124 159 € 136 670 € 147 287 € 160 933 € 116 457 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
83 110€ 86 219€ 89 328€ 92 437€ 95 545€ 98 656€ 101 766€ 104 876€ 107 986€ 114 205€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0€ 16 876€ 30 494€ 46 540€ 8 825€ 25 503€ 34 904€ 42 411€ 52 947€ 2 252€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
95€ 380€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
8 261 244 € 6 591 449 € 5 281 236 € 5 392 444 € 6 041 586 € 5 122 422 € 4 370 642 € 3 784 231 € 3 119 010 € 3 018 832 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
772 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
772€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
3 116 € 1 864 € 2 095 € 191 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
3 116€ 1 864€ 2 095€ 191€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
5 310 108 € 5 208 174 € 3 227 138 € 4 604 324 € 4 395 112 € 4 488 853 € 3 587 609 € 3 672 400 € 2 809 218 € 2 717 389 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
3 826 986 € 3 678 751 € 2 849 312 € 3 650 100 € 3 204 981 € 3 201 168 € 2 500 991 € 2 612 202 € 2 379 492 € 2 250 940 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 826 986€ 3 678 751€ 2 849 312€ 3 650 100€ 3 204 981€ 3 201 168€ 2 500 991€ 2 612 202€ 2 379 492€ 2 250 940€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
27 137€ 15 830€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 455 985€ 1 529 423€ 377 826€ 954 224€ 1 190 131€ 1 287 685€ 1 070 788€ 1 060 198€ 429 726€ 466 449€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
2 948 020 € 1 381 411 € 2 054 098 € 786 025 € 1 646 283 € 633 569 € 783 033 € 111 831 € 309 020 € 301 443 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 709€ 418€ 1 677€ 851€ 710€ 681€ 956€ 2 124€ 78€ 623€
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 946 311€ 1 380 993€ 2 052 421€ 785 174€ 1 645 573€ 632 888€ 782 077€ 109 707€ 308 942€ 300 820€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
244 € 1 171 € 1 492 € 3 183 € 1 615 € 2 657 € 1 077 € 1 108 € 1 227 € 1 227 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 171€ 1 492€ 3 183€ 1 615€ 1 108€ 1 227€ 1 227€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
244€ 2 657€ 1 077€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
8 344 598 € 6 695 715 € 5 408 885 € 5 559 938 € 6 147 571 € 5 249 238 € 4 508 927 € 3 933 817 € 3 283 014 € 3 139 012 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 992 977 € 1 530 543 € 939 429 € 1 179 051 € 1 015 900 € 1 005 447 € 924 918 € 934 187 € 1 117 127 € 1 151 470 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 508 543 € 917 431 € 430 852 € 430 852 € 430 853 € 430 662 € 430 662 € 430 662 € 584 769 € 734 769 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 508 543€ 917 431€ 430 852€ 430 852€ 430 853€ 430 662€ 430 662€ 430 662€ 584 769€ 734 769€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
462 434 € 591 112 € 486 577 € 726 199 € 563 047 € 552 785 € 472 256 € 481 525 € 510 358 € 394 701 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
6 351 621 € 5 165 172 € 4 469 456 € 4 380 887 € 5 131 671 € 4 243 791 € 3 584 009 € 2 999 630 € 2 165 887 € 1 987 542 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
0 € 0 € -717 € 10 703 € 11 150 € 276 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
229€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
3€ 47€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
10 700€ 11 150€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
-717€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
6 349 003 € 5 162 572 € 4 470 173 € 4 378 667 € 5 129 451 € 4 241 571 € 3 570 550 € 2 986 260 € 2 163 124 € 1 986 332 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
4 499 057 € 3 286 828 € 2 689 499 € 3 174 881 € 2 938 434 € 2 590 269 € 2 422 664 € 2 307 227 € 2 088 765 € 1 991 497 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
4 499 057€ 3 286 828€ 2 689 499€ 3 174 881€ 2 938 434€ 2 590 269€ 2 422 664€ 2 307 227€ 2 088 765€ 1 991 497€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 842 030€ 1 842 031€ 1 842 030€ 1 131 859€ 2 171 030€ 1 145 990€ 664 465€ 200€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
950€ 2 038€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
634€ 1 364€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
7 916€ 33 713€ -61 356€ 71 927€ 19 987€ 1 651 302€ 312€ 3 794€ 40 269€ -8 567€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
10 774€ 33 890€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 600 € 2 600 € 2 220 € 2 220 € 2 220 € 2 756 € 2 220 € 2 763 € 934 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
2 600€ 2 220€ 2 220€ 2 756€ 2 220€ 2 763€ 934€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 600€ 2 220€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
18€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé