Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
767€ 2 661€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
772€ 2 668€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-5 € -7 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 426 662 € 2 934 024 € 2 461 675 € 2 442 751 € 2 451 561 € 2 315 305 € 2 214 951 € 1 530 572 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 426 662€ 2 934 024€ 2 461 675€ 2 442 751€ 2 451 561€ 2 315 305€ 2 214 951€ 1 530 572€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 777 245 € 2 044 546 € 1 740 042 € 1 723 463 € 1 825 329 € 1 704 589 € 1 546 409 € 1 014 950 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 622€ 4 842€ 2 476€ 2 506€ 4 895€ 3 815€ 963€ 6 867€
10
B.2
Služby
1 773 623€ 2 039 704€ 1 737 566€ 1 720 957€ 1 820 434€ 1 700 774€ 1 545 446€ 1 008 083€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
649 417 € 889 478 € 721 633 € 719 288 € 626 232 € 610 711 € 668 535 € 515 622 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
16 910 € 23 508 € 96 € 36 732 € 11 880 €
13
C.1
Mzdové náklady
12 167€ 16 841€ 27 042€ 8 664€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
4 282€ 5 928€ 96€ 9 188€ 3 050€
16
C.4
Sociálne náklady
461€ 739€ 502€ 166€
17
D
Dane a poplatky
269€ 298€ 291€ 861€ 190€ 253€ 448€ 290€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
38 154€ 28 691€ 19 788€ 22 273€ 19 956€ 18 871€ 9 244€ 8 401€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
21 390€ 5 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
23 155€ 6 452€ 15 444€ 10 384€ 17 439€ 26 852€ 15 768€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 723€ 6 041€ 6 253€ 2 186€ 2 553€ 2 811€ 2 690€ 2 440€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
603 271 € 898 993 € 701 753 € 692 502 € 595 409 € 606 119 € 646 273 € 508 379 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
13 567€ 20 283€ 11 505€ 7 622€ 10 608€ 14 044€ 8 333€ 5 311€
39
N
Nákladové úroky
221€ 689€ 1 140€ 115€
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
460€ 283€ 195€ 189€ 117€ 109€ 114€ 1 044€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
13 107 € 20 000 € 11 310 € 7 212 € 9 802 € 12 795 € 8 104 € 4 267 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
616 378 € 918 993 € 713 063 € 699 714 € 605 211 € 618 914 € 654 377 € 512 646 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
129 801 € 192 794 € 150 016 € 146 929 € 132 955 € 137 389 € 144 019 € 117 945 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
128 424€ 194 698€ 150 016€ 146 929€ 132 955€ 137 389€ 144 019€ 117 945€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
1 377€ -1 904€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
486 577 € 726 199 € 563 047 € 552 785 € 472 256 € 481 525 € 510 358 € 394 701 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
616 378 € 918 993 € 713 063 € 699 714 € 605 211 € 618 914 € 654 377 € 512 646 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
486 577 € 726 199 € 563 047 € 552 785 € 472 256 € 481 525 € 510 358 € 394 701 €