Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MIRAJ RESORT s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 760 386 € 3 837 505 € 4 063 043 € 4 067 401 € 3 364 008 € 3 388 793 € 3 430 080 € 3 400 367 € 3 284 877 € 1 927 153 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 874 786 € 2 767 165 € 2 960 010 € 3 173 170 € 2 933 450 € 2 986 193 € 3 080 416 € 2 528 673 € 1 957 559 € 1 037 881 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 459 € 14 577 € 35 277 € 55 979 € 76 679 € 83 415 € 101 615 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
1 459€ 3 960€ 6 461€ 8 963€ 11 464€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
10 617€ 28 816€ 47 016€ 65 215€ 83 415€ 101 615€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 874 786 € 2 767 165 € 2 958 551 € 3 158 593 € 2 898 173 € 2 930 214 € 3 003 737 € 2 445 258 € 1 855 944 € 1 037 881 €
012
A.II.1
Pozemky
1 330€ 4 916€ 4 916€ 29 792€ 29 792€ 29 792€ 29 792€ 29 792€ 29 792€ 27 104€
013
A.II.2
Stavby
2 470 578€ 2 545 211€ 2 614 148€ 2 668 587€ 2 506 904€ 2 548 577€ 2 593 339€ 192 392€ 210 295€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
319 044€ 166 074€ 267 657€ 385 218€ 258 386€ 326 081€ 367 448€ 21 151€ 37 130€ 72 550€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
9 264€ 13 897€ 18 529€ 23 161€ 94 795€ 69 894€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
8 991€ 9 526€ 10 060€ 10 594€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
65 579€ 27 541€ 43 241€ 41 241€ 71 098€ 25 764€ 13 158€ 2 394 315€ 1 501 835€ 658 038€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
31 993€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
878 803 € 1 066 338 € 1 094 874 € 890 149 € 428 321 € 400 381 € 347 298 € 871 597 € 1 326 437 € 884 197 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
24 616 € 22 052 € 26 702 € 28 876 € 27 901 € 24 645 € 29 187 € 47 872 € 195 085 € 318 955 €
035
B.I.1
Materiál
1 888€ -402€ 434€ 907€ 1 945€ 3 130€ 5 141€ 3 024€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
16 658€ 26 707€
037
B.I.3
Výrobky
8 775€ 8 775€ 8 775€ 8 775€ 8 775€ 8 775€ 8 775€ 22 275€ 89 504€ 116 372€
038
B.I.4
Zvieratá
70 826€ 108 343€
039
B.I.5
Tovar
13 953€ 13 679€ 17 493€ 19 194€ 17 181€ 12 740€ 15 271€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
25 597€ 18 097€ 64 509€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
33 527 € 33 527 € 33 527 € 33 527 € 33 527 € 33 527 € 33 527 € 42 054 € 42 054 € 11 063 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
33 527€ 33 527€ 33 527€ 33 527€ 33 527€ 33 527€ 33 527€ 42 054€ 42 054€ 11 063€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
804 819 € 534 135 € 565 150 € 435 137 € 207 045 € 222 485 € 275 274 € 773 035 € 1 045 829 € 553 523 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
534 277 € 209 928 € 207 114 € 206 800 € 192 664 € 208 090 € 216 865 € 200 663 € 280 610 € 264 482 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
534 277€ 209 928€ 207 114€ 206 800€ 192 664€ 208 090€ 216 865€ 200 663€ 280 610€ 264 482€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
33 050€ 31 166€ 64 995€ 5 883€ 44 028€ 537 991€ 740 838€ 254 661€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
237 492€ 293 041€ 293 041€ 222 454€ 14 381€ 14 395€ 14 381€ 34 381€ 24 381€ 34 380€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
15 841 € 476 624 € 469 495 € 392 609 € 159 848 € 119 724 € 9 310 € 8 636 € 43 469 € 656 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 613€ 439 824€ 469 464€ 378 195€ 155 504€ 116 359€ 2 694€ 1€ 29€ 617€
073
B.V.2.
Účty v bankách
12 228€ 36 800€ 31€ 14 414€ 4 344€ 3 365€ 6 616€ 8 635€ 43 440€ 39€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
6 797 € 4 002 € 8 159 € 4 082 € 2 237 € 2 219 € 2 366 € 97 € 881 € 5 075 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
6 797€ 4 002€ 8 159€ 4 082€ 2 237€ 2 219€ 2 366€ 97€ 881€ 5 075€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 760 386 € 3 837 505 € 4 063 043 € 4 067 401 € 3 364 008 € 3 388 793 € 3 430 080 € 3 400 367 € 3 284 877 € 1 927 153 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
388 826 € 420 137 € 389 966 € 366 874 € 233 122 € 269 196 € 321 732 € 807 844 € 530 069 € 538 179 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
700 € 700 € 700 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
700€ 700€ 700€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
411 846 € 395 980 € 359 175 € 225 458 € 259 303 € 313 197 € 353 623 € 522 405 € 530 514 € 508 166 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
548 120€ 532 254€ 495 449€ 361 732€ 361 732€ 361 732€ 361 732€ 530 514€ 530 514€ 508 166€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-136 274€ -136 274€ -136 274€ -136 274€ -102 429€ -48 535€ -8 109€ -8 109€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-30 720 € 16 457 € 23 091 € 133 752 € -33 845 € -51 665 € -39 555 € 277 775 € -8 109 € 22 349 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 283 713 € 2 297 129 € 2 520 446 € 2 515 503 € 1 913 470 € 1 869 788 € 1 826 147 € 1 296 825 € 1 949 519 € 880 124 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
4 406 € 3 630 € 3 122 € 2 659 € 2 580 € 2 256 € 2 183 € 66 308 € 74 772 € 79 272 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
56 762 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
56 762€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
56 762€ 56 762€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
4 406€ 3 630€ 3 122€ 2 659€ 2 580€ 2 256€ 2 183€ 1 739€ 1 553€ 1 071€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
7 807€ 16 457€ 19 312€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
2 127€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 639 606 € 2 712 245 € 2 896 401 € 2 817 158 € 1 962 210 € 1 904 730 € 1 870 051 € 1 633 662 € 1 407 543 € 507 389 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
886 578 € 896 495 € 924 518 € 947 786 € 975 890 € 988 142 € 939 977 € 57 295 € 787 498 € 424 393 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
886 578€ 896 495€ 924 518€ 947 786€ 975 890€ 988 142€ 939 977€ 57 295€ 787 498€ 424 393€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 681 956€ 1 765 710€ 1 918 088€ 1 788 501€ 956 008€ 882 851€ 913 789€ 964 802€ 513 105€ 49 469€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 220€ 6 499€ 9 859€ 9 869€ 9 664€ 9 165€ 7 975€ 2 631€ 11 314€ 8 680€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 473€ 4 542€ 5 337€ 6 058€ 5 905€ 9 473€ 4 794€ 1 475€ 17 555€ 4 870€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
255€ 925€ 3 024€ 20 399€ 4 643€ 14 999€ 2 131€ 905€ 63 429€ 11 239€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
68 124€ 38 074€ 35 575€ 44 545€ 10 100€ 100€ 1 385€ 606 554€ 14 642€ 8 738€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
4 556 € 16 940 € 10 109 € 11 123 € 10 604 € 11 851 € 2 754 € 2 702 € 3 400 € 12 313 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
4 556€ 16 940€ 10 109€ 11 123€ 10 604€ 11 851€ 2 754€ 2 702€ 3 400€ 12 313€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
139 402€ 2 371€ 5 071€ 7 620€ 10 133€ 12 358€ 67€ -163 241€ 535 289€ 544 625€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
-504 257€ -438 057€ -394 257€ -323 057€ -72 057€ -61 407€ -48 908€ -242 606€ -71 485€ -263 475€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 087 847 € 1 120 239 € 1 152 631 € 1 185 024 € 1 217 416 € 1 249 809 € 1 282 201 € 1 295 698 € 805 289 € 508 850 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 087 847€ 1 120 239€ 1 152 631€ 1 185 024€ 1 217 416€ 1 249 809€ 1 282 201€ 1 295 698€ 805 289€ 508 850€