Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MIRAJ RESORT s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
885 589€ 715 240€ 721 132€ 1 199 648€ 947 624€ 932 934€ 345 748€ 87 706€ 953 161€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
962 106 € 898 672 € 924 704 € 1 260 812 € 997 944 € 986 060 € 1 275 918 € 981 133 € 943 920 € 1 020 642 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
129 339€ 57 219€ 118 752€ 171 933€ 228 798€ 207 211€ 97 133€ 108 428€ 54 451€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
376€ 23 721€ 61 315€ 229 496€ 236 424€
05
III.
Tržby z predaja služieb
756 593€ 658 479€ 603 213€ 1 028 549€ 719 659€ 725 723€ 224 894€ 26 391€ 54 562€ 128 597€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-13 500€ 17 538€ -74 434€ -157 891€
07
V.
Aktivácia
2 199€ 4 944€ 6 011€ 4 831€ 9 120€ 19 768€ 8 804€ 65 193€ 31 570€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
7 000€ 3 500€ 70 587€ 21 000€ 10 000€ 18 333€ 13 680€ 84 138€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
66 975€ 174 154€ 126 141€ 34 499€ 40 367€ 33 358€ 924 866€ 857 556€ 546 995€ 643 353€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
984 200 € 889 631 € 892 306 € 1 102 484 € 1 023 716 € 1 029 263 € 1 309 983 € 672 447 € 932 633 € 963 254 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
205 116€ 134 381€ 137 159€ 189 603€ 221 689€ 203 871€ 68 227€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
213 485€ 156 791€ 164 253€ 229 058€ 218 825€ 188 166€ 98 075€ 32 308€ 241 796€ 328 816€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
131 616€ 135 061€ 138 954€ 214 841€ 170 454€ 182 762€ 85 436€ 44 298€ 223 939€ 185 812€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
208 493 € 225 425 € 199 854 € 227 939 € 234 921 € 219 456 € 104 643 € 41 662 € 184 857 € 172 272 €
16
E.1.
Mzdové náklady
154 972€ 167 674€ 149 053€ 168 793€ 173 332€ 162 301€ 76 778€ 31 336€ 132 610€ 122 213€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
51 532€ 56 433€ 48 964€ 57 061€ 59 450€ 55 114€ 26 544€ 9 528€ 45 113€ 41 626€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 989€ 1 318€ 1 837€ 2 085€ 2 139€ 2 041€ 1 321€ 798€ 7 134€ 8 433€
20
F.
Dane a poplatky
9 376€ 8 037€ 7 915€ 7 184€ 6 820€ 12 135€ 4 078€ 11 527€ 49 166€ 49 111€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
200 683€ 197 445€ 210 337€ 195 262€ 165 652€ 159 752€ 76 454€ 25 759€ 80 993€ 98 261€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
200 683€ 197 445€ 210 337€ 195 262€ 165 652€ 159 752€ 76 454€ 25 759€ 80 993€ 98 261€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 586€ 18 200€ 24 876€ 32 748€ 114 768€ 114 062€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
11 845€ 14 291€ 8 958€ 5 849€ 5 355€ 63 121€ 873 070€ 516 893€ 37 114€ 14 920€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-22 094 € 9 041 € 32 398 € 158 328 € -25 772 € -43 203 € -34 065 € 308 686 € 11 287 € 57 388 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
337 914 € 294 785 € 287 610 € 571 811 € 346 609 € 377 903 € 89 314 € 28 638 € -82 490 € -221 477 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 000 € 7 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 000 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 000€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
7€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
8 626 € -12 763 € 2 515 € 6 062 € 8 073 € 6 582 € 2 617 € 4 723 € 19 622 € 23 920 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 929 € 1 475 € 2 157 € 861 € 2 652 € 1 112 € 1 € 3 973 € 18 961 € 22 077 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2 929€ 1 475€ 2 157€ 861€ 2 652€ 1 112€ 1€ 3 973€ 18 961€ 22 077€
52
O.
Kurzové straty
176€ 212€ 26€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 697€ -14 414€ 358€ 4 989€ 5 421€ 5 470€ 2 590€ 750€ 661€ 1 843€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-8 626 € 12 763 € -2 515 € -6 062 € -8 073 € -5 582 € -2 610 € -4 722 € -19 622 € -23 920 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-30 720 € 21 804 € 29 883 € 152 266 € -33 845 € -48 785 € -36 675 € 303 964 € -8 335 € 33 468 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
5 347 € 6 792 € 18 514 € 2 880 € 2 880 € 26 189 € -226 € 11 119 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
5 347€ 6 792€ 18 514€ 2 880€ 2 880€ 26 189€ 32 894€ 8 991€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-33 120€ 2 128€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-30 720 € 16 457 € 23 091 € 133 752 € -33 845 € -51 665 € -39 555 € 277 775 € -8 109 € 22 349 €