Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AQUA ENERGY GYŇOV, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
3 664 273 € 3 888 886 € 4 276 416 € 4 580 281 € 4 915 502 € 7 847 697 € 7 931 725 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
3 155 493 € 3 525 034 € 3 894 575 € 4 258 672 € 4 632 719 € 5 009 552 € 5 380 817 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
3 155 493 € 3 525 034 € 3 894 575 € 4 258 672 € 4 632 719 € 5 009 552 € 5 380 817 €
012
A.II.1
Pozemky
96 755€ 96 755€ 96 755€ 96 755€ 96 755€ 96 755€ 96 755€
013
A.II.2
Stavby
1 887 223€ 2 030 557€ 2 173 891€ 2 317 225€ 2 460 559€ 2 606 677€ 2 866 672€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 163 281€ 1 389 488€ 1 615 695€ 1 836 458€ 2 067 171€ 2 297 886€ 2 409 156€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
8 234€ 8 234€ 8 234€ 8 234€ 8 234€ 8 234€ 8 234€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
508 520 € 363 606 € 381 841 € 321 609 € 282 783 € 2 838 145 € 2 550 848 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
0 €
032
B.I.1
Materiál
0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
324 139 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
324 139€ 0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
62 189 € 17 238 € 144 073 € 188 814 € 215 073 € 2 720 931 € 2 535 121 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
62 189€ 16 278€ 144 073€ 185 069€ 195 953€ 223 359€ 26 648€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
960€ 3 745€ 19 168€ 2 497 623€ 2 508 508€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
-48€ -51€ -35€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
122 192 € 346 368 € 237 768 € 132 795 € 67 710 € 117 214 € 15 727 €
056
B.IV.1
Peniaze
29 971€ 24 497€ 24 625€ 21 165€ 19 472€ 12 700€ 11 863€
057
B.IV.2
Účty v bankách
92 221€ 321 871€ 213 143€ 111 630€ 48 238€ 104 514€ 3 864€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
260 € 246 € 0 € 60 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
260€ 246€ 0€ 60€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
3 664 273 € 3 888 886 € 4 276 416 € 4 580 281 € 4 915 502 € 7 847 697 € 7 931 725 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 039 626 € 925 019 € 984 531 € 914 600 € 851 811 € 1 075 738 € 956 541 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
1 226 639 € 1 226 639 € 1 226 639 € 1 226 639 € 1 226 639 € 1 226 639 € 1 226 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 226 639€ 1 226 639€ 1 226 639€ 1 226 639€ 1 226 639€ 1 226 639€ 1 226 639€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
19 443 € 19 443 € 12 449 € 9 309 € 9 310 € 3 346 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
19 443€ 19 443€ 12 449€ 9 309€ 9 310€ 3 346€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-321 063 € -261 550 € -324 488 € -384 138 € -160 210 € -273 512 € -337 018 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
122 588€ 122 588€ 59 650€ 0€ 51€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-443 651€ -384 138€ -384 138€ -384 138€ -160 210€ -273 512€ -337 069€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
114 607 € -59 513 € 69 931 € 62 790 € -223 928 € 119 265 € 66 920 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 264 816 € 1 437 609 € 1 599 199 € 1 806 567 € 2 038 150 € 4 569 963 € 4 616 251 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 170 € 3 240 € 3 119 € 3 006 € 2 466 € 1 450 € 566 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 170€ 3 240€ 3 119€ 3 006€ 2 466€ 1 450€ 566€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
338 € 332 € 255 € 177 € 119 € 12 829 € 19 189 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
338€ 332€ 255€ 177€ 119€ 79€ 64€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
12 750€ 19 125€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
732 534 € 745 515 € 749 556 € 799 368 € 873 802 € 796 700 € 719 225 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
3 296€ 2 586€ 3 613€ 5 760€ 50 524€ 21 190€ 167 897€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
90€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
710 500€ 739 700€ 740 500€ 788 500€ 813 500€ 755 500€ 549 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 223€ 1 381€ 1 811€ 1 822€ 1 817€ 1 217€ 1 241€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
729€ 896€ 1 197€ 1 205€ 1 185€ 836€ 802€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
16 773€ 821€ 2 435€ 2 081€ 401€ 17 957€ 195€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
13€ 131€ 6 375€ 0€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
530 774 € 688 522 € 846 269 € 1 004 016 € 1 161 763 € 3 758 984 € 3 877 271 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
373 027€ 530 775€ 688 522€ 846 269€ 1 004 016€ 3 758 960€ 3 877 271€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
157 747€ 157 747€ 157 747€ 157 747€ 157 747€ 24€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
1 359 831 € 1 526 258 € 1 692 686 € 1 859 114 € 2 025 541 € 2 201 996 € 2 358 933 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
9 491€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 193 403€ 1 359 830€ 1 526 258€ 1 692 686€ 1 859 113€ 0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
166 428€ 166 428€ 166 428€ 166 428€ 166 428€ 2 192 505€ 2 358 933€