Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AQUA ENERGY GYŇOV, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
369 651 € 388 937 € 428 940 € 455 405 € 136 245 € 541 752 € 455 120 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
369 651€ 388 937€ 428 940€ 455 405€ 136 245€ 541 752€ 455 120€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
26 664 € 29 258 € 30 891 € 63 229 € 38 435 € 52 020 € 47 140 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 050€ 3 205€ 2 962€ 3 308€ 4 010€ 8 614€ 13 780€
10
B.2
Služby
24 614€ 26 053€ 27 929€ 59 921€ 34 425€ 43 406€ 33 360€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
342 987 € 359 679 € 398 049 € 392 176 € 97 810 € 489 732 € 407 980 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
25 991 € 42 053 € 37 286 € 41 765 € 33 933 € 24 559 € 25 378 €
13
C.1
Mzdové náklady
19 256€ 31 122€ 27 129€ 30 442€ 24 313€ 17 074€ 17 901€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
6 183€ 10 328€ 9 363€ 10 345€ 8 529€ 6 070€ 6 326€
16
C.4
Sociálne náklady
552€ 603€ 794€ 978€ 1 091€ 1 415€ 1 151€
17
D
Dane a poplatky
184€ 50 007€ 196€ 416€ 411€ 1 783€ 1 368€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
369 541€ 369 541€ 369 430€ 374 047€ 376 833€ 371 265€ 312 681€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 000€ 4 022€ 155 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
155 000€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
93 489€ 56 093€ 37 396€ 0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
199 288€ 166 427€ 166 588€ 166 427€ 166 799€ 166 428€ 140 263€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 952€ 5 048€ 5 218€ 5 699€ 6 416€ 6 821€ 9 327€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
141 607 € -34 032 € 98 414 € 99 280 € -148 962 € 251 732 € 199 489 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
6 840€ 2 970€ 2€ 9 068€ 7€ 1 789€
39
N
Nákladové úroky
19 770€ 24 728€ 29 686€ 34 770€ 80 210€ 116 393€ 131 970€
40
XI.
Kurzové zisky
0€
41
O
Kurzové straty
0€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
790€ 753€ 807€ 762€ 2 863€ 1 095€ 2 388€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-13 720 € -25 481 € -27 523 € -35 530 € -74 005 € -117 481 € -132 569 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
127 887 € -59 513 € 70 891 € 63 750 € -222 967 € 134 251 € 66 920 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
13 280 € 960 € 960 € 961 € 14 986 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
13 280€ 960€ 960€ 961€ 14 986€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
114 607 € -59 513 € 69 931 € 62 790 € -223 928 € 119 265 € 66 920 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
127 887 € -59 513 € 70 891 € 63 750 € -222 967 € 134 251 € 66 920 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
114 607 € -59 513 € 69 931 € 62 790 € -223 928 € 119 265 € 66 920 €