Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Aerospace International Group s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
34 022 042 € 36 881 640 € 37 265 173 € 37 237 824 € 39 800 590 € 352 772 507 € 59 456 677 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
5 331 € 6 452 € 7 913 € 9 443 € 10 974 € 6 671 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
5 331 € 6 452 € 7 573 € 8 693 € 9 814 € 5 101 €
005
A.I.2
Software
5 331€ 6 452€ 7 573€ 8 693€ 9 814€ 5 101€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
340 € 750 € 1 160 € 1 570 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
340€ 750€ 1 160€ 1 570€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
34 014 888 € 36 875 188 € 37 257 247 € 37 227 921 € 39 787 000 € 341 625 832 € 50 461 626 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
750 € 5 592 € 126 947 976 € 8 781 775 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
750€ 750€ 126 481 380€ 8 650 776€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
4 842€ 466 596€ 130 999€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
33 955 795 € 36 832 431 € 37 223 991 € 37 130 390 € 9 774 € 436 704 € 1 923 168 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
750€ 750€ 415 792€ 898€ 406 381€ 1 855 829€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
35 575 873€ 35 586 308€ 35 982 072€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
33 069 251€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
17 898€ 17 683€ 17 329€ 276 422€ 2 910€ 26 125€ 67 279€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
867 896€ 1 238 125€ 1 204 562€ 870 998€ 6 864€ 4 198€ 60€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
59 093 € 42 757 € 33 256 € 96 781 € 39 771 634 € 214 241 152 € 39 756 683 €
056
B.IV.1
Peniaze
29 823€ 29 840€ 23 815€ 16 719€ 11 635€ 10 915€ 8 744€
057
B.IV.2
Účty v bankách
29 270€ 12 917€ 9 441€ 80 062€ 39 759 999€ 214 230 237€ 39 747 939€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 823 € 13 € 460 € 2 616 € 11 140 004 € 8 995 051 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
5 186 196€ 3 676 277€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 823€ 13€ 460€ 2 616€ 5 953 808€ 5 318 774€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
34 022 042 € 36 881 640 € 37 265 173 € 37 237 824 € 39 800 590 € 352 772 507 € 59 456 677 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
32 972 289 € 35 858 242 € 36 284 729 € 36 403 252 € 35 784 949 € 32 916 603 € -1 252 975 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
35 999 668 € 35 999 668 € 35 999 668 € 35 999 668 € 35 999 668 € 35 999 668 € 6 307 €
069
A.I.1
Základné imanie
36 000 000€ 36 000 000€ 36 000 000€ 36 000 000€ 36 000 000€ 36 000 000€ 6 639€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-332€ -332€ -332€ -332€ -332€ -332€ -332€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
332 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
332€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
766 479 € 766 479 € 766 479 € 148 175 € 4 757 € 4 757 € 4 425 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
766 479€ 766 479€ 766 479€ 148 175€ 4 757€ 4 757€ 4 425€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-907 905 € -481 418 € -362 893 € -362 893 € -3 087 822 € -1 264 039 € 224 553 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 724 929€ 2 724 929€ 2 724 929€ 2 724 929€ 224 553€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 632 834€ -3 206 347€ -3 087 822€ -3 087 822€ -3 087 822€ -1 264 039€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-2 885 953 € -426 487 € -118 525 € 618 302 € 2 868 346 € -1 823 783 € -1 488 592 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 049 753 € 1 023 398 € 980 444 € 834 572 € 4 015 641 € 319 855 904 € 60 709 652 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
5 624 € 3 450 € 5 518 € 18 186 € 18 186 € 51 783 € 6 500 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
2 174€ 1 518€ 86€ 86€ 51 783€ 6 500€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
3 450€ 3 450€ 4 000€ 18 100€ 18 100€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
326 103 € 318 884 € 239 169 € 38 833 € 38 747 € 319 138 913 € 60 661 338 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
22 500€ 22 500€ 22 500€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
38 444€ 38 444€ 38 444€ 38 444€ 38 444€ 319 138 696€ 60 661 218€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
561€ 580€ 485€ 389€ 303€ 217€ 120€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
264 598€ 257 360€ 177 740€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
717 917 € 700 596 € 735 757 € 777 551 € 3 958 706 € 665 208 € 41 814 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
303 085€ 295 340€ 735 337€ 773 071€ 685 446€ 660 916€ 40 660€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
534€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 130€ 659€ 390€ 292€ 33€ 49€ 42€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
820€ 686€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1€ 244 415€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
410 882€ 403 911€ 29€ 4 188€ 3 028 812€ 4 243€ 578€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
109 € 468 € 2 € 2 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
109€ 468€ 2€ 2€