Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 110 314 € 1 720 888 € 1 892 170 € 1 906 349 € 1 803 011 € 1 946 231 € 1 992 970 € 2 006 562 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
323 785 € 220 480 € 236 898 € 267 061 € 269 304 € 279 402 € 344 821 € 445 758 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
413 € -3 680 € -7 774 € -11 868 € -15 860 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
413€ 1 034€ 1 653€ 2 273€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
-4 714€ -9 427€ -14 141€ -18 855€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
2 995€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
323 785 € 220 480 € 236 898 € 266 648 € 272 984 € 287 176 € 353 353 € 458 282 €
012
A.II.1
Pozemky
57 531€ 57 531€ 57 531€ 57 531€ 57 531€ 57 531€ 57 531€ 57 531€
013
A.II.2
Stavby
78 131€ 78 392€ 54 123€ 23 976€ 26 691€ 29 406€ 32 121€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
168 684€ 77 332€ 121 400€ 181 297€ 184 918€ 197 155€ 260 617€ 360 093€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
19 439€ 7 225€ 3 844€ 3 844€ 3 844€ 3 084€ 3 084€ 40 658€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
3 336 € 3 336 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
3 336€ 3 336€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 778 481 € 1 489 370 € 1 647 740 € 1 627 405 € 1 522 252 € 1 658 348 € 1 638 544 € 1 554 577 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 231 763 € 748 709 € 836 334 € 726 721 € 603 338 € 716 687 € 719 727 € 638 793 €
035
B.I.1
Materiál
2 288€ 2 288€ 7 935€ 7 935€ 7 935€ 7 935€ 7 073€ 559€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
5 864€ 5 864€ 217€ 217€ 217€ 217€ 217€ 282€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
1 223 611€ 740 557€ 828 182€ 718 569€ 595 186€ 708 535€ 712 437€ 637 952€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
13 111 € 16 190 € 17 768 € 19 731 € 16 835 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
13 111€ 16 190€ 17 768€ 19 731€ 16 835€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
435 632 € 604 407 € 768 584 € 861 000 € 774 674 € 798 443 € 857 431 € 736 715 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
406 557 € 563 986 € 744 469 € 854 004 € 718 927 € 508 682 € 661 777 € 587 144 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
406 557€ 563 986€ 744 469€ 854 004€ 718 927€ 508 682€ 661 777€ 587 144€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
211€ 7 089€ 266 729€ 178 568€ 141 185€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
106€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
13 740€ 1 660€ 30 972€ 352€ 56€ 8 183€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
29 075€ 40 421€ 10 269€ 5 125€ 17 686€ 22 680€ 17 030€ 203€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
97 975 € 120 064 € 25 054 € 39 684 € 124 509 € 126 383 € 61 386 € 179 069 €
072
B.V.1.
Peniaze
92 421€ 113 539€ 20 952€ 35 496€ 115 017€ 109 384€ 37 366€ 148 245€
073
B.V.2.
Účty v bankách
5 554€ 6 525€ 4 102€ 4 188€ 9 492€ 16 999€ 24 020€ 30 824€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
8 048 € 11 038 € 7 532 € 11 883 € 11 455 € 8 481 € 9 605 € 6 227 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
8 048€ 9 375€ 7 466€ 10 386€ 8 973€ 8 481€ 9 605€ 6 227€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 663€ 66€ 1 497€ 2 482€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 110 314 € 1 720 888 € 1 892 170 € 1 906 349 € 1 803 011 € 1 946 231 € 1 992 970 € 2 006 562 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
913 701 € 662 169 € 626 923 € 655 031 € 653 610 € 896 488 € 811 181 € 796 458 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
589 012 € 589 012 € 589 012 € 589 012 € 589 012 € 589 012 € 589 012 € 589 012 €
082
A.I.1
Základné imanie
589 012€ 589 012€ 589 012€ 589 012€ 589 012€ 589 012€ 589 012€ 589 012€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
49 038 € 49 038 € 49 038 € 48 916 € 48 090 € 43 825 € 37 258 € 34 439 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
49 038€ 49 038€ 49 038€ 48 916€ 48 090€ 43 825€ 37 258€ 34 439€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
24 119 € -11 127 € 16 980 € 14 642 € 178 344 € 53 574 € 116 116 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
52 226€ 16 980€ 16 980€ 14 642€ 178 344€ 53 574€ 116 116€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-28 107€ -28 107€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
251 532 € 35 246 € -28 107 € 2 461 € 16 508 € 85 307 € 131 337 € 56 891 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 196 613 € 1 058 719 € 1 264 689 € 1 217 434 € 1 082 192 € 950 238 € 1 047 429 € 1 042 918 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
43 789 € 9 217 € 20 788 € 36 831 € 34 138 € 29 548 € 15 436 € 72 009 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
40 795€ 6 481€ 18 926€ 35 548€ 32 601€ 27 150€ 13 099€ 69 787€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 994€ 2 736€ 1 862€ 1 283€ 1 537€ 2 398€ 2 337€ 2 222€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
594 284 € 461 359 € 686 801 € 649 295 € 619 672 € 635 706 € 647 159 € 645 279 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
440 408 € 367 403 € 593 327 € 544 736 € 530 129 € 593 850 € 528 996 € 552 197 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
440 408€ 367 403€ 593 327€ 544 736€ 530 129€ 593 850€ 528 996€ 552 197€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
30 570€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
16 476€ 17 362€ 16 622€ 15 107€ 11 237€ 11 393€ 10 500€ 10 724€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
10 171€ 10 861€ 10 022€ 8 893€ 13 795€ 6 698€ 5 998€ 6 076€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
93 158€ 35 527€ 21 052€ 34 183€ 14 883€ 7 304€ 39 375€ 4 584€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
34 071€ 30 206€ 45 778€ 46 376€ 19 058€ 16 461€ 62 290€ 71 698€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
9 450 € 13 102 € 13 936 € 10 259 € 8 641 € 8 425 € 8 978 € 9 819 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
9 450€ 13 102€ 13 936€ 10 259€ 8 641€ 8 425€ 8 978€ 9 819€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
549 090€ 575 041€ 543 164€ 521 049€ 419 741€ 276 559€ 375 856€ 315 811€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
558 € 33 884 € 67 209 € 99 505 € 134 360 € 167 186 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
558€ 33 884€ 67 209€ 99 505€ 134 360€ 167 186€