Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
1 033 578 € 1 155 297 € 1 380 291 € 1 615 121 € 1 822 954 € 2 056 441 € 2 272 491 € 2 469 040 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
973 479 € 1 107 850 € 1 195 187 € 1 405 263 € 1 624 567 € 1 849 405 € 2 073 761 € 2 275 310 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
26 062€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
973 479 € 1 107 850 € 1 195 187 € 1 405 263 € 1 624 567 € 1 849 405 € 2 073 761 € 2 249 248 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
958 667€ 1 041 258€ 991 075€ 1 073 668€ 1 156 261€ 1 238 854€ 1 321 447€ 1 404 040€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
10 865€ 56 010€ 186 606€ 307 165€ 436 952€ 568 808€ 700 667€ 789 808€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
3 947€ 10 582€ 17 506€ 24 430€ 31 354€ 41 743€ 51 647€ 55 400€
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
60 099 € 47 447 € 185 104 € 209 858 € 198 387 € 207 036 € 198 730 € 193 730 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
27 527 € 27 654 € 151 702 € 174 803 € 164 908 € 164 476 € 167 106 € 183 202 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
27 527€ 27 654€ 151 702€ 174 803€ 164 908€ 163 516€ 167 106€ 183 202€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
960€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
32 572 € 19 793 € 33 402 € 35 055 € 33 479 € 42 560 € 31 624 € 10 528 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
32 572€ 19 793€ 33 402€ 35 055€ 33 479€ 42 560€ 31 624€ 10 528€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
1 033 578 € 1 155 297 € 1 380 291 € 1 615 121 € 1 822 954 € 2 056 441 € 2 272 491 € 2 469 040 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-200 968 € -267 501 € -229 136 € -172 337 € -194 264 € -218 358 € -229 177 € -273 029 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
6 952€ 5 034€ 5 034€ 3 938€ 2 733€ 2 192€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-281 092€ -240 809€ -184 010€ -204 841€ -227 730€ -238 008€ -279 668€ -187 730€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
66 533 € -38 365 € -56 799 € 21 927 € 24 094 € 10 819 € 43 852 € -91 938 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
1 234 546 € 1 422 798 € 1 609 427 € 1 787 458 € 2 017 218 € 2 274 799 € 2 501 668 € 2 742 069 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
1 234 546 € 1 422 798 € 1 609 427 € 1 787 458 € 2 017 218 € 2 274 799 € 2 501 668 € 2 742 069 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
2 080€ 1 736€ 2 176€ 1 581€ 1 463€ 1 376€ 1 120€ 1 130€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
13 389€ 1 799€ 850€ 2 355€ 2 521€ 2 066€ 2 573€ 2 009€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
1 219 077€ 1 419 263€ 1 606 401€ 1 783 522€ 2 013 234€ 2 271 357€ 2 497 975€ 2 738 930€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci