Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 385 554 € 3 463 939 € 10 539 € 114 364 € 107 792 € 122 176 € 121 573 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
11 667 € 16 042 € 66 388 € 98 574 € 112 463 € 105 390 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
11 667 € 16 042 € 32 186 € 46 075 € 39 002 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
11 667€ 16 042€ 32 186€ 46 075€ 39 002€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
66 388 € 66 388 € 66 388 € 66 388 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
66 388€ 66 388€ 66 388€ 66 388€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 373 887 € 3 447 897 € 10 539 € 47 976 € 9 218 € 6 992 € 16 078 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 309 135 € 3 393 211 € 3 063 € 11 561 € 8 760 € 6 366 € 15 614 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 305 830€ 3 386 264€ 19€ 8 394€ 2 744€ 9 900€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
052
B.III.6
Sociálne poistenie
305€ 3 578€ 44€ 152€ 1 048€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 366€ 1 364€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
3 000€ 3 369€ 3 000€ 3 015€ 4 968€ 3 000€ 4 350€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
64 752 € 54 686 € 7 476 € 36 415 € 458 € 626 € 464 €
056
B.IV.1
Peniaze
64 752€ 54 686€ 7 476€ 36 415€ 458€ 429€ 233€
057
B.IV.2
Účty v bankách
197€ 231€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
2 721 € 105 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 697€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 024€ 105€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 385 554 € 3 463 939 € 10 539 € 114 364 € 107 792 € 122 176 € 121 573 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
101 486 € 41 899 € 271 € -19 175 € -17 635 € -28 680 € -16 312 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
35 260 € -6 368 € -22 951 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-22 951€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
59 587 € 41 628 € -6 368 € -25 814 € -24 274 € -12 368 € -22 951 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 284 068 € 3 422 040 € 10 268 € 133 539 € 125 427 € 150 856 € 137 845 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
100 € 100 € 190 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
100€ 100€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
190€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
12 332 € 16 038 € 112 € 112 € 5 842 € 11 634 € 2 261 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
11 534€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
100€ 87€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
2 174€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 271 736 € 3 406 002 € 10 156 € 133 327 € 119 485 € 139 222 € 135 394 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 250 394€ 3 389 212€ 390€ 435€ 7 247€ 1 389€ 5 048€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
190€ 202€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
65 000€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
8 806€ 8 806€ 8 806€ 124 620€ 110 744€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
46 600€ 86 600€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
95€ 95€ 281€ 257€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
72€ 96€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
12 441€ 7 889€ 960€ 8 272€ 1 494€ 448€ 393€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
25 242€ 42 798€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
40 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
40€