Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
767 378 € 763 726 € 749 504 € 1 211 550 € 1 463 244 € 1 512 397 € 2 177 332 € 1 966 492 € 1 932 938 € 1 512 337 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
720 127 € 644 556 € 735 112 € 1 197 146 € 1 448 856 € 1 496 756 € 2 162 892 € 1 954 201 € 1 920 174 € 1 498 763 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
720 127 € 644 556 € 735 112 € 1 197 146 € 1 448 856 € 1 496 756 € 2 162 892 € 1 954 201 € 1 920 174 € 1 498 763 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
720 033€ 644 467€ 735 031€ 1 197 057€ 1 448 769€ 1 496 673€ 2 162 797€ 1 954 109€ 1 920 092€ 1 498 690€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
94€ 89€ 81€ 89€ 87€ 83€ 95€ 92€ 82€ 73€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
47 251 € 119 170 € 14 392 € 14 404 € 14 388 € 15 641 € 14 440 € 12 270 € 12 764 € 13 553 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
14 135 € 14 135 € 14 135 € 14 135 € 14 135 € 14 135 € 14 135 € 11 293 € 11 293 € 11 293 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
11 293 € 11 293 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
11 293€ 11 293€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
14 135€ 14 135€ 14 135€ 14 135€ 14 135€ 14 135€ 14 135€ 11 293€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
33 116 € 105 035 € 257 € 269 € 253 € 1 506 € 305 € 977 € 1 471 € 2 260 €
072
B.V.1.
Peniaze
5€ 5€ 5€ 5€ 5€ 5€ 5€ 5€ 5€ 5€
073
B.V.2.
Účty v bankách
33 111€ 105 030€ 252€ 264€ 248€ 1 501€ 300€ 972€ 1 466€ 2 255€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
21 € 21 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
21€ 21€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
767 378 € 763 726 € 749 504 € 1 211 550 € 1 463 244 € 1 512 397 € 2 177 332 € 1 966 492 € 1 932 938 € 1 512 337 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-1 073 074 € -1 141 581 € -1 052 654 € -552 065 € -319 486 € -323 562 € -197 203 € -334 770 € -147 827 € -340 764 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
338 578 € 338 578 € 338 578 € 338 578 € 338 578 € 338 578 € 338 578 € 338 578 € 338 578 € 338 578 €
082
A.I.1
Základné imanie
338 578€ 338 578€ 338 578€ 338 578€ 338 578€ 338 578€ 338 578€ 338 578€ 338 578€ 338 578€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
34 202 € 34 120 € 34 120 € 33 163 € 30 564 € 14 410 € 14 410 € 14 410 € 14 410 € 8 007 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
34 202€ 34 120€ 34 120€ 33 163€ 30 564€ 14 410€ 14 410€ 14 410€ 14 410€ 8 007€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-1 114 794 € -1 190 360 € -1 099 796 € -637 770 € -386 058 € -338 154 € 327 970 € 119 282 € 85 265 € -336 137 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-1 114 794€ -1 190 360€ -1 099 796€ -637 770€ -386 058€ -338 154€ 327 970€ 119 282€ 85 265€ -336 137€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-324 001 € -325 555 € -286 992 € -305 158 € -354 550 € -661 462 € -807 040 € -586 560 € -357 615 € -415 240 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-324 001€ -325 555€ -286 992€ -305 158€ -354 550€ -661 462€ -807 040€ -586 560€ -357 615€ -415 240€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-7 059 € 1 636 € -38 564 € 19 122 € 51 980 € 323 066 € -71 121 € -220 480 € -228 465 € 64 028 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 840 452 € 1 905 307 € 1 802 158 € 1 763 615 € 1 782 730 € 1 835 959 € 2 374 535 € 2 301 262 € 2 080 765 € 1 853 101 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 474 497 € 1 479 497 € 1 479 497 € 1 489 497 € 1 499 497 € 1 459 184 € 1 897 353 € 1 837 053 € 1 647 311 € 435 066 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
1 459 184 € 1 897 353 € 1 837 053 € 1 647 311 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 459 184€ 1 897 353€ 1 837 053€ 1 647 311€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 474 497€ 1 479 497€ 1 479 497€ 1 489 497€ 1 499 497€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
435 066€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
365 955 € 425 810 € 322 661 € 274 076 € 283 212 € 376 775 € 477 182 € 464 209 € 433 454 € 1 418 035 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
127 930 € 192 708 € 79 398 € 40 888 € 27 584 € 24 227 € 18 343 € 12 906 € 26 344 € 26 424 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
127 930€ 192 708€ 79 398€ 40 888€ 27 584€ 24 227€ 18 343€ 12 906€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
26 344€ 26 424€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
236 288€ 231 288€ 231 288€ 221 188€ 231 628€ 296 121€ 245 221€ 153 000€ 133 000€ 1 152 131€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
213 138€ 297 823€ 274 110€ 239 480€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 737€ 1 814€ 11 975€ 12 000€ 24 000€ 56 427€ 480€ 480€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
42€ 21€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé