Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

4C Force Holding, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
7 644€ 7 100€ 0€ 60 000€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
7 644 € 7 100 € 0 € 60 000 € 120 000 € 150 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
7 620€ 7 100€ 60 000€ 120 000€ 150 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
24€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 691 € 3 223 € 0 € 384 € 21 € 24 € 3 € 21 € 3 003 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
21€ 24€ 3€ 21€ 3 003€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
16
E.1.
Mzdové náklady
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 691€ 3 223€ 384€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
4 953 € 3 877 € 0 € 60 000 € 119 616 € 149 979 € -24 € -3 € -21 € -3 003 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
7 620 € 7 100 € 60 000 € 120 000 € 149 979 € -24 € -3 € -21 € -3 003 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
27 € 26 € 7 € 229 999 € 229 702 € 2 847 € 15 € 15 € 113 276 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
27€ 26€ 7€ 229 999€ 229 702€ 2 847€ 15€ 15€ 113 276€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
12 039 € 1 873 € 38 564 € 40 885 € 297 635 € 15 188 € 73 464 € 220 012 € 228 459 € 46 245 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
10 959 € 38 510 € 40 868 € 27 561 € 5 862 € 5 434 € 6 362 € 6 544 € 6 601 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
10 959€ 38 510€ 40 868€ 27 561€ 5 862€ 5 434€ 6 362€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
6 544€ 6 601€
52
O.
Kurzové straty
30€ 269 924€ 8 199€ 67 836€ 213 455€ 221 720€ 39 461€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 080€ 1 873€ 24€ 17€ 150€ 1 127€ 194€ 195€ 195€ 183€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-12 012 € -1 847 € -38 564 € -40 878 € -67 636 € 214 514 € -70 617 € -219 997 € -228 444 € 67 031 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-7 059 € 2 030 € -38 564 € 19 122 € 51 980 € 364 493 € -70 641 € -220 000 € -228 465 € 64 028 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
394 € 41 427 € 480 € 480 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
394€ 41 427€ 480€ 480€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-7 059 € 1 636 € -38 564 € 19 122 € 51 980 € 323 066 € -71 121 € -220 480 € -228 465 € 64 028 €