Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ASTOM V, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 694 180 € 2 742 065 € 2 958 143 € 2 725 516 € 2 518 000 € 2 864 480 € 2 899 770 € 3 160 395 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 820 615 € 1 939 413 € 2 047 238 € 2 036 373 € 1 974 412 € 2 078 678 € 2 080 350 € 2 240 686 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 820 615 € 1 939 413 € 2 047 238 € 2 036 373 € 1 974 412 € 2 078 678 € 2 080 350 € 2 145 753 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
464 576€ 193 209€ 205 355€ 217 501€ 229 646€ 241 792€ 253 938€ 266 084€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 351 516€ 1 443 246€ 1 539 927€ 1 637 084€ 1 734 723€ 1 832 363€ 1 825 982€ 1 879 669€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
4 523€ 302 958€ 301 956€ 31 788€ 10 043€ 4 523€ 430€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
150 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
94 933 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
94 933€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
873 278 € 802 366 € 910 905 € 689 143 € 540 988 € 785 528 € 817 199 € 917 912 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
243 113 € 260 183 € 335 306 € 92 341 € 109 037 € 238 430 € 282 374 € 238 888 €
035
B.I.1
Materiál
243 113€ 260 183€ 280 306€ 92 341€ 102 012€ 238 430€ 232 374€ 238 888€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
55 000€ 7 025€ 50 000€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
236 418 € 218 918 € 203 801 € 186 301 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
236 418€ 218 918€ 203 801€ 186 301€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
150 352 € 175 716 € 172 837 € 175 840 € 207 206 € 351 248 € 367 480 € 652 859 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
149 852 € 145 601 € 161 130 € 161 331 € 189 281 € 351 248 € 356 906 € 605 962 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
149 852€ 145 601€ 161 130€ 161 331€ 189 281€ 351 248€ 356 906€ 605 962€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
2 383€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
27 732€ 11 707€ 14 509€ 17 925€ 10 574€ 46 888€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
500€ 9€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
243 395 € 147 549 € 198 961 € 234 661 € 224 745 € 195 850 € 167 345 € 26 165 €
072
B.V.1.
Peniaze
23 426€ 27 227€ 29 274€ 11 130€ 1 345€ 1 690€ 1 011€ 925€
073
B.V.2.
Účty v bankách
219 969€ 120 322€ 169 687€ 223 531€ 223 400€ 194 160€ 166 334€ 25 240€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
287 € 286 € 2 600 € 274 € 2 221 € 1 797 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
287€ 286€ 274€ 627€ 909€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 600€ 1 594€ 888€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 694 180 € 2 742 065 € 2 958 143 € 2 725 516 € 2 518 000 € 2 864 480 € 2 899 770 € 3 160 395 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
162 191 € 33 817 € -105 507 € -160 182 € -406 689 € -435 761 € -459 951 € -431 090 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
170 000€ 170 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-1 747 € -6 279 € -12 361 € -22 292 € -28 303 € -35 077 € -9 479 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-1 747€ -6 279€ -12 361€ -22 292€ -28 303€ -35 077€ -9 479€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-141 739 € -106 531 € -155 124 € -391 700 € -414 760 € -432 177 € -428 914 € -284 459 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
325 646€ 325 646€ 277 053€ 40 477€ 17 417€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-467 385€ -432 177€ -432 177€ -432 177€ -432 177€ -432 177€ -428 914€ -284 459€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
126 627 € -35 208 € 48 593 € 236 576 € 23 060 € 17 416 € -3 263 € -144 455 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 531 989 € 2 708 248 € 3 063 650 € 2 885 698 € 2 924 689 € 3 300 241 € 3 359 721 € 3 591 485 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 090 € 1 023 € 4 640 € 9 585 € 18 055 € 23 850 € 24 915 € 1 469 123 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 467 204€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 090€ 1 023€ 932€ 816€ 782€ 748€ 710€ 659€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
1 260€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
3 708€ 8 769€ 17 273€ 23 102€ 24 205€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
230 100€ 389 700€ 549 300€ 708 900€ 868 500€ 1 028 100€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 012 666 € 2 030 932 € 2 220 822 € 2 226 423 € 1 981 225 € 1 958 691 € 1 854 642 € 476 413 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
134 165 € 337 523 € 195 917 € 163 359 € 24 180 € 127 986 € 136 590 € 346 239 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
134 165€ 337 523€ 195 917€ 163 359€ 24 180€ 127 986€ 136 590€ 346 239€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 867 420€ 1 687 663€ 2 018 533€ 2 054 086€ 1 947 139€ 1 819 334€ 1 701 957€ 117 377€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 560€ 2 133€ 2 064€ 1 132€ 1 157€ 1 133€ 1 324€ 2 496€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 664€ 1 380€ 1 336€ 691€ 693€ 675€ 787€ 1 528€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
6 857€ 486€ 401€ 3 564€ 3 037€ 4 362€ 3 112€ 542€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
1 747€ 2 571€ 3 591€ 5 019€ 5 201€ 10 872€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
8 231€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 403 € 1 321 € 551 € 176 € 230 € 282 € 2 352 € 8 507 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
3 403€ 1 321€ 551€ 176€ 230€ 282€ 2 352€ 8 507€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
514 830€ 674 972€ 607 537€ 259 814€ 375 879€ 608 518€ 609 312€ 609 342€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé