Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
1 045 191 € 659 468 € 496 508 € 246 033 € 245 841 € 226 633 € 245 414 € 222 539 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
614 146 € 419 438 € 336 557 € 59 218 € 92 223 € 67 134 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
46 473€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
614 146 € 419 438 € 336 557 € 59 218 € 45 750 € 67 134 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
614 146€ 419 438€ 336 557€ 59 218€ 45 750€ 67 134€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
431 045 € 240 030 € 159 951 € 186 815 € 153 618 € 159 499 € 245 414 € 222 539 €
015
B.I.
Zásoby
44 000€ 44 000€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
348 018 € 162 446 € 159 951 € 135 119 € 144 114 € 67 875 € 226 367 € 216 057 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
348 018€ 117 946€ 115 308€ 90 472€ 99 517€ 66 478€ 225 125€ 215 233€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
143€ 147€ 97€ 1 397€ 1 242€ 824€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
44 500€ 44 500€ 44 500€ 44 500€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
83 027 € 77 584 € 51 696 € -34 496 € 47 624 € 19 047 € 6 482 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
38 527€ 77 584€ 51 696€ -34 496€ 47 624€ 19 047€ 6 482€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
44 500€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
1 045 191 € 659 468 € 496 508 € 246 033 € 245 841 € 226 633 € 245 414 € 222 539 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-180 951 € -179 019 € -159 254 € -25 609 € -21 437 € 28 705 € -464 580 € -452 914 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
500 000€ 500 000€ 500 000€ 500 000€ 500 000€ 500 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
174€ 174€ 174€ 174€ 174€ 174€ 174€ 174€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-686 193€ -666 428€ -532 783€ -528 610€ -481 414€ -471 769€ -460 088€ -347 809€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-1 932 € -19 765 € -133 645 € -4 173 € -47 197 € -6 700 € -11 666 € -112 279 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
1 226 142 € 838 487 € 655 762 € 271 642 € 267 278 € 197 928 € 709 994 € 675 453 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
1 016€ 1 016€ 6 137€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
1 225 126 € 837 471 € 649 607 € 271 642 € 267 278 € 197 928 € 709 994 € 675 453 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
762 775€ 376 198€ 243 603€ 89 642€ 210 934€ 197 928€ 184 246€ 175 216€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
3 228€ 1 273€ 1 004€ 1 739€ 237€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
459 123€ 460 000€ 405 000€ 182 000€ 54 605€ 525 748€ 500 000€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
18€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci