Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.04.2020
30.09.2020
01.04.2019
31.03.2020
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
01.04.2016
31.03.2017
01.04.2015
31.03.2016
01.04.2014
31.03.2015
01.04.2013
31.03.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
26 764 320 € 27 252 141 € 30 465 704 € 27 819 688 € 22 345 723 € 19 815 211 € 16 921 020 € 13 123 409 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
13 777 310 € 14 250 297 € 16 300 250 € 14 335 485 € 12 676 610 € 9 951 072 € 6 858 862 € 5 960 338 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
222 488 € 335 607 € 742 894 € 681 388 € 443 439 € 356 805 € 221 464 € 252 897 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
144 808€ 219 053€ 396 689€ 386 022€ 191 771€ 290 862€ 182 596€ 210 513€
005
A.I.2
Software
8 355€ 10 873€ 19 572€ 19 539€ 28 096€ 65 943€ 38 868€ 42 384€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
69 325€ 105 681€ 101 815€ 136 583€ 140 322€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
224 818€ 139 244€ 83 250€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
13 554 822 € 13 914 690 € 15 557 356 € 13 654 097 € 12 233 171 € 9 594 267 € 6 637 398 € 5 707 441 €
012
A.II.1
Pozemky
404 993€ 404 993€ 404 993€ 404 993€ 404 993€ 404 993€ 404 993€ 404 993€
013
A.II.2
Stavby
5 805 587€ 5 881 061€ 6 014 580€ 6 121 025€ 6 221 916€ 2 760 520€ 2 839 820€ 2 895 817€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 763 403€ 7 447 748€ 7 342 573€ 5 999 363€ 5 300 169€ 4 291 208€ 2 851 347€ 2 358 634€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
11 438€ 15 963€ 26 456€ 14 229€ 6 472€ 7 381€ 8 291€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
569 401€ 164 925€ 1 768 754€ 1 114 487€ 299 621€ 2 130 165€ 532 947€ 47 997€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
12 984 881 € 12 962 024 € 14 130 695 € 13 446 475 € 9 620 968 € 9 831 114 € 10 017 384 € 7 141 111 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
6 198 522 € 6 637 424 € 6 086 251 € 6 806 665 € 3 849 615 € 3 872 632 € 4 610 499 € 2 896 902 €
035
B.I.1
Materiál
1 863 254€ 1 691 139€ 2 167 009€ 2 150 594€ 1 703 214€ 1 464 872€ 1 637 632€ 1 274 184€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
765 401€ 878 419€ 1 112 531€ 756 753€ 772 417€ 594 926€ 943 214€ 317 511€
037
B.I.3
Výrobky
1 898 658€ 2 283 552€ 2 478 932€ 1 558 492€ 1 248 750€ 870 124€ 1 144 590€ 860 727€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
1 671 209€ 643 602€ 327 779€ 2 340 826€ 125 234€ 942 710€ 885 063€ 444 480€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
1 140 712€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
130 798 € 64 711 € 25 509 € 123 393 € 13 680 € 49 966 € 10 024 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
94 700€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
130 798€ 64 711€ 25 509€ 28 693€ 13 680€ 49 966€ 10 024€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
6 640 999 € 6 317 576 € 7 965 525 € 6 604 205 € 5 638 543 € 5 932 949 € 5 344 386 € 4 034 212 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
6 322 136 € 5 992 512 € 7 797 246 € 6 288 675 € 4 882 682 € 5 888 024 € 5 283 484 € 3 892 020 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
92 297€ 206 730€ 657 008€ 493 388€ 441 092€ 238 058€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
6 229 839€ 5 785 782€ 7 140 238€ 5 795 287€ 4 441 590€ 5 649 966€ 5 283 484€ 3 892 020€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
269 573€ 239 714€ 22 781€ 100 432€ 605 636€ 11 750€ 136 561€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
49 290€ 85 350€ 145 498€ 215 098€ 150 225€ 44 925€ 49 152€ 5 631€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
14 562 € 7 024 € 14 208 € 10 096 € 9 417 € 11 853 € 12 533 € 199 973 €
072
B.V.1.
Peniaze
4 375€ 1 597€ 6 332€ -785€ 6 179€ 4 845€ 1 335€ 2 168€
073
B.V.2.
Účty v bankách
10 187€ 5 427€ 7 876€ 10 881€ 3 238€ 7 008€ 11 198€ 197 805€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 129 € 39 820 € 34 759 € 37 728 € 48 145 € 33 025 € 44 774 € 21 960 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 129€ 39 820€ 34 759€ 37 728€ 48 145€ 33 025€ 44 774€ 21 960€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
26 764 320 € 27 252 141 € 30 465 704 € 27 819 688 € 22 345 723 € 19 815 211 € 16 921 020 € 13 123 409 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
4 848 086 € 3 665 892 € 1 273 290 € 468 418 € -244 726 € 995 807 € -2 945 021 € -2 856 067 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
3 600 000€ 3 600 000€ 3 600 000€ 3 600 000€ 3 600 000€ 3 600 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
58 589 € -2 334 014 € -3 753 685 € -3 852 029 € -2 422 123 € -2 952 324 € -2 863 370 € -3 306 489 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
58 589€ -2 334 014€ -3 753 685€ -3 852 029€ -2 422 123€ -2 952 324€ -2 863 370€ -3 306 489€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 182 194 € 2 392 603 € 1 419 672 € 713 144 € -1 429 906 € 340 828 € -88 954 € 443 783 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
21 583 090 € 23 310 313 € 28 711 467 € 24 436 060 € 22 383 076 € 17 696 061 € 19 196 623 € 15 450 391 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
12 380 € 194 952 € 37 770 € 67 856 € 40 714 € 54 393 € 3 567 330 € 3 567 601 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 3 525 544 € 3 525 544 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
3 525 544€ 3 525 544€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
5 733€ 3 246€ 3 183€ 3 600€ 11 259€ 12 167€ 8 515€ 4 087€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
6 647€ 6 589€ 34 587€ 64 256€ 29 455€ 42 226€ 33 271€ 37 970€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
185 117€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
20 211 263 € 21 806 588 € 27 315 720 € 23 886 616 € 21 799 387 € 16 971 436 € 15 001 546 € 11 356 627 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
5 051 506 € 5 125 451 € 7 892 763 € 5 361 250 € 5 304 341 € 4 287 150 € 4 768 089 € 3 827 488 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 398 273€ 1 077 448€ 2 666 922€ 2 197 210€ 1 210 067€ 766 592€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
34 290€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 653 233€ 4 048 003€ 5 225 841€ 3 164 040€ 4 094 274€ 3 486 268€ 4 768 089€ 3 827 488€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
14 234 903€ 16 078 116€ 18 615 680€ 17 889 653€ 15 991 429€ 11 974 545€ 9 503 541€ 7 062 222€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
227 347€ 278 574€ 268 815€ 286 056€ 284 290€ 253 563€ 242 798€ 177 655€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
141 026€ 142 800€ 149 745€ 160 517€ 171 485€ 158 482€ 286 914€ 205 663€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
522 894€ 129 992€ 359 048€ 145 288€ 24 910€ 264 881€ 177 187€ 63 428€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
33 587€ 51 655€ 29 669€ 43 852€ 22 932€ 32 815€ 23 017€ 20 171€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 356 447 € 1 305 773 € 1 354 977 € 478 588 € 539 975 € 667 232 € 624 747 € 523 163 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
137 484€ 158 662€ 193 215€ 167 464€ 173 268€ 149 504€ 288 799€ 230 322€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 218 963€ 1 147 111€ 1 161 762€ 311 124€ 366 707€ 517 728€ 335 948€ 292 841€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
333 144 € 275 936 € 480 947 € 2 915 210 € 207 373 € 1 123 343 € 669 418 € 529 085 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
278 794€ 275 936€ 114 200€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
54 350€ 366 747€ 2 915 210€ 207 373€ 1 123 343€ 669 418€ 529 085€