Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

RPC Bramlage Veľký Meder s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.04.2020
30.09.2020
01.04.2019
31.03.2020
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
01.04.2016
31.03.2017
01.04.2015
31.03.2016
01.04.2014
31.03.2015
01.04.2013
31.03.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
14 041 503€ 33 971 858€ 34 267 638€ 27 934 194€ 23 605 579€ 25 248 434€ 24 046 650€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
13 543 592 € 33 565 770 € 35 629 898 € 28 483 867 € 24 353 121 € 24 794 481 € 24 046 649 € 21 446 929 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
739 500€ 2 003 594€ 3 673 946€ 536 125€ 205 786€ 1 934 997€ 1 427 879€ 799 741€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
12 538 300€ 31 024 294€ 29 324 734€ 26 546 077€ 22 161 715€ 21 924 988€ 20 845 738€ 19 735 373€
05
III.
Tržby z predaja služieb
121 321€ 283 272€ 395 453€ 484 142€ 686 986€ 614 633€ 289 669€ 508 450€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-497 911€ -429 494€ 1 276 142€ 294 081€ 556 117€ -513 004€ 909 567€ -67 534€
07
V.
Aktivácia
0€ 24 793€ 99 326€ 263 502€ 191 425€ 59 051€ 60 593€ 29 554€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
29 483€ 43 124€ 221 797€ 70 641€ 158 097€ 91 159€ 36 775€ 40 438€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
612 899€ 616 187€ 638 500€ 289 299€ 392 995€ 682 657€ 476 428€ 400 907€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
11 963 373 € 30 053 468 € 33 532 570 € 27 275 431 € 25 492 221 € 23 780 970 € 23 690 211 € 20 406 987 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
671 907€ 1 869 630€ 3 725 306€ 451 649€ 263 518€ 1 730 545€ 1 457 624€ 787 215€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 680 218€ 14 838 088€ 16 833 812€ 15 265 325€ 12 865 566€ 11 813 320€ 13 823 668€ 12 036 162€
13
C.
Opravné položky k zásobám
48 877€ 49 401€ 27 238€ 14 525€ -8 949€ 83 858€
14
D.
Služby
1 943 237€ 4 923 000€ 4 703 851€ 4 007 063€ 3 912 139€ 3 416 075€ 2 459 670€ 2 341 901€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 542 809 € 6 252 558 € 6 026 959 € 5 731 023 € 5 809 042 € 5 523 798 € 4 811 713 € 4 271 439 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 813 522€ 4 432 213€ 4 276 182€ 4 126 147€ 4 139 311€ 3 910 865€ 3 430 756€ 3 035 490€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
632 347€ 1 555 295€ 1 457 280€ 1 395 923€ 1 396 138€ 1 361 557€ 1 173 807€ 1 045 980€
19
E.4.
Sociálne náklady
96 940€ 265 050€ 293 497€ 208 953€ 273 593€ 251 376€ 207 150€ 189 969€
20
F.
Dane a poplatky
55 142€ 32 293€ 36 731€ 38 244€ 33 677€ 96 636€ 16 838€ 23 115€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
918 166€ 2 034 881€ 1 768 262€ 1 612 830€ 1 379 913€ 1 040 174€ 878 391€ 816 943€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
918 166€ 2 034 881€ 1 768 262€ 1 612 830€ 1 379 913€ 1 040 174€ 878 391€ 816 943€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
29 483€ 43 624€ 238 176€ 70 641€ 158 097€ 21 315€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
58 957€ -5 074€ -8 388€ 30 533€ 1 077 188€ 17 327€ 56 480€ 112 673€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
14 577€ 15 067€ 180 623€ 53 598€ 2 030€ 37 922€ 185 827€ 17 539€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 580 219 € 3 512 302 € 2 097 328 € 1 208 436 € -1 139 100 € 1 013 511 € 356 438 € 1 039 942 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
4 556 971 € 11 226 340 € 9 479 394 € 8 385 365 € 6 769 755 € 6 976 867 € 5 792 484 € 5 840 306 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 984 € 14 012 € 7 924 € 4 € 16 € 1 € 41 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 387 € 13 208 € 7 910 € 1 € 21 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 387€ 13 208€ 7 910€ 1€ 21€
42
XII.
Kurzové zisky
1 597€ 804€ 14€ 4€ 16€ 20€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
85 219 € 275 146 € 246 270 € 341 739 € 302 944 € 539 559 € 453 378 € 507 236 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
81 014 € 220 606 € 238 230 € 328 749 € 294 310 € 450 535 € 441 182 € 491 780 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
80 998€ 219 154€ 234 662€ 327 758€ 293 297€ 446 852€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
16€ 1 452€ 3 568€ 991€ 1 013€ 3 683€ 441 182€ 491 780€
52
O.
Kurzové straty
21 489€ 758€ 961€ 2 404€ 1 599€ 1 257€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 205€ 33 051€ 8 040€ 12 232€ 7 673€ 86 620€ 10 597€ 14 199€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-85 219 € -272 162 € -232 258 € -333 815 € -302 940 € -539 543 € -453 377 € -507 195 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 495 000 € 3 240 140 € 1 865 070 € 874 621 € -1 442 040 € 473 968 € -96 939 € 532 747 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
312 806 € 847 537 € 445 398 € 161 477 € -12 134 € 133 140 € -7 985 € 88 964 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
628 721€ 597 709€ 484 600€ 158 292€ 2 880€ 96 854€ 31 957€ 45 694€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-315 915€ 249 828€ -39 202€ 3 185€ -15 014€ 36 286€ -39 942€ 43 270€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 182 194 € 2 392 603 € 1 419 672 € 713 144 € -1 429 906 € 340 828 € -88 954 € 443 783 €