Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
118 945 € 111 257 € 90 478 € 75 754 € 55 008 € 51 739 € 80 902 € 79 210 € 100 250 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
4 156 € 6 592 € 6 584 € 8 639 € 11 802 € 9 542 € 8 395 € 12 989 € 20 636 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
4 156 € 6 592 € 6 584 € 8 639 € 11 802 € 9 542 € 8 395 € 12 989 € 20 636 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 156€ 6 592€ 6 584€ 8 639€ 11 802€ 9 542€ 12 989€ 20 636€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
8 395€
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
114 789 € 104 665 € 83 894 € 67 115 € 43 206 € 42 197 € 72 507 € 66 221 € 79 614 €
015
B.I.
Zásoby
1 950€ 5 875€ 3 926€ 3 926€ 16 085€ 26 058€ 37 996€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
1 770€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
109 998 € 86 302 € 65 227 € 51 118 € 29 315 € 33 718 € 56 275 € 39 566 € 38 856 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
103 849€ 80 153€ 59 078€ 44 969€ 25 096€ 27 153€ 48 550€ 33 687€ 34 707€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
2 416€ 1 413€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
6 149€ 6 149€ 6 149€ 6 149€ 4 219€ 4 149€ 6 312€ 5 879€ 4 149€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
4 791 € 18 363 € 16 717 € 10 122 € 9 965 € 4 553 € 147 € 597 € 992 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
4 791€ 18 363€ 16 717€ 10 122€ 9 965€ 4 553€ 147€ 597€ 992€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
118 945 € 111 257 € 90 478 € 75 754 € 55 008 € 51 739 € 80 902 € 79 210 € 100 250 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-179 019 € -186 920 € -208 489 € -206 169 € -208 445 € -196 095 € -199 896 € -172 440 € -74 282 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
21 907€ 1 417€ 1 264€ 1 150€ 948€ 665€ 717€ 664€ 664€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-215 467€ -216 545€ -219 456€ -216 235€ -220 068€ -209 088€ -177 084€ -81 585€ -41 362€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
7 902 € 21 569 € 3 064 € 2 277 € 4 036 € 5 689 € -30 168 € -98 158 € -40 223 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
297 964 € 298 177 € 298 967 € 281 923 € 263 453 € 247 834 € 280 798 € 251 650 € 174 532 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
1 637€ 1 383€ 1 226€ 1 221€ 1 017€ 854€ 654€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
454€ 561€
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
294 708 € 294 372 € 295 992 € 279 721 € 260 691 € 232 480 € 248 417 € 216 942 € 140 575 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
64 152€ 56 037€ 46 302€ 32 827€ 39 771€ 27 737€ 37 832€ 45 397€ 50 533€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
3 532€ 4 805€ 3 316€ 1 357€ 1 971€ -2 582€ 4 903€ 6 994€ 8 411€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
4 851€ 10 492€ 1 995€ 1 139€ 1 856€ 1 088€ 4 995€ 3 578€ 833€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
222 173€ 223 038€ 244 379€ 244 398€ 217 093€ 206 237€ 200 687€ 160 973€ 80 798€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
1 619€ 2 422€ 1 749€ 981€ 1 745€ 1 487€ 3 141€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
13 013€ 28 586€ 31 254€ 30 396€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
3 000€ 3 000€