Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MEDIN SNINA, s.r.o. v konkurze

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 1K/25/2017 [ukončené]
  • Spisová značka 1K/25/2017
  • Prvý a posledný záznam 13.12.2017 - 26.6.2020
  • Detekcia ukončenia: 14.5.2020dátumom ukončenia konania (Register úpadcov)

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
26.6.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Snina Prešovský
16.6.2020
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Snina Prešovský
13.5.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Snina Prešovský
30.4.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Snina Prešovský
28.4.2020
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Ivan Mazanec Snina Prešovský
8.11.2019
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Ivan Mazanec Snina Prešovský
27.9.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Ivan Mazanec Snina Prešovský
26.9.2018
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Ivan Mazanec Snina Prešovský
30.8.2018
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Ivan Mazanec Snina Prešovský
2.8.2018
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Ivan Mazanec Snina Prešovský
10.7.2018
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Ivan Mazanec Snina Prešovský
28.5.2018
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Mgr. Ivan Mazanec Snina Prešovský
16.5.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Snina Prešovský
17.4.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Ivan Mazanec Snina Prešovský
19.3.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Snina Prešovský
12.3.2018
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Mgr. Ivan Mazanec Snina Prešovský
12.3.2018
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Ivan Mazanec Snina Prešovský
5.3.2018
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Ivan Mazanec Snina Prešovský
26.2.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Snina Prešovský
19.1.2018
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Ivan Mazanec Snina Prešovský
19.1.2018
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Ivan Mazanec Snina Prešovský
15.1.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Snina Prešovský
4.1.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Snina Prešovský