Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

myWood Polomka Timber, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
18 622 315 € 18 786 235 € 17 373 228 € 17 318 268 € 16 680 312 € 16 331 230 € 15 968 572 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
12 457 344 € 12 157 694 € 12 883 847 € 12 242 751 € 12 058 862 € 11 607 228 € 11 719 802 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 2 144 € 10 544 € 18 944 € 27 344 € 35 744 € 44 144 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 2 144€ 10 544€ 18 944€ 27 344€ 35 744€ 44 144€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
12 457 344 € 12 155 550 € 12 873 303 € 12 223 807 € 12 031 518 € 11 571 484 € 11 675 658 €
012
A.II.1
Pozemky
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
013
A.II.2
Stavby
4 948 872€ 4 870 587€ 3 642 467€ 3 591 981€ 2 469 369€ 2 542 702€ 2 612 566€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 404 381€ 6 487 068€ 6 256 731€ 6 295 692€ 5 973 116€ 6 442 313€ 6 871 607€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 079 091€ 747 364€ 2 774 874€ 2 311 134€ 3 564 033€ 2 561 469€ 2 166 485€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
25 531€ 174 231€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
6 157 052 € 6 602 294 € 4 483 527 € 5 067 477 € 4 601 458 € 4 690 135 € 4 220 824 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
4 587 174 € 5 028 075 € 2 973 613 € 3 578 156 € 3 000 430 € 3 264 741 € 2 619 445 €
035
B.I.1
Materiál
2 182 212€ 2 525 162€ 1 305 199€ 1 243 737€ 1 116 294€ 958 052€ 670 094€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
784 899€ 1 249 298€ 545 678€ 958 905€ 690 125€ 1 381 202€ 1 014 623€
037
B.I.3
Výrobky
1 600 082€ 1 239 280€ 1 076 146€ 1 367 896€ 1 185 161€ 911 594€ 931 700€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
19 981€ 14 335€ 46 590€ 7 618€ 8 850€ 13 893€ 3 028€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 18 371 € 111 421 € 473 880 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 18 371€ 111 421€ 473 880€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 505 064 € 1 568 348 € 1 441 483 € 1 484 521 € 1 573 422 € 1 301 100 € 1 073 707 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
972 710 € 1 057 172 € 951 534 € 1 130 111 € 1 253 648 € 992 541 € 784 119 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
110 946€ 20 601€ 11 752€ 8 304€ 213 437€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
861 764€ 1 036 571€ 939 782€ 1 121 807€ 1 040 211€ 992 541€ 784 119€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
8 499€ 8 499€ 7 499€ 6 499€ 6 499€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
2 169€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
351 473€ 382 856€ 398 790€ 323 288€ 306 409€ 306 390€ 286 555€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
172 382€ 119 821€ 83 660€ 24 623€ 6 866€ 3 033€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
64 814 € 5 871 € 68 431 € 4 800 € 9 235 € 12 873 € 53 792 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 823€ 2 339€ 2 664€ 2 273€ 2 534€ 1 252€ 2 634€
073
B.V.2.
Účty v bankách
62 991€ 3 532€ 65 767€ 2 527€ 6 701€ 11 621€ 51 158€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
7 919 € 26 247 € 5 854 € 8 040 € 19 992 € 33 867 € 27 946 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
7 919€ 26 247€ 5 854€ 8 040€ 19 992€ 33 867€ 27 946€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
18 622 315 € 18 786 235 € 17 373 228 € 17 318 268 € 16 680 312 € 16 331 230 € 15 968 572 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-49 437 € -757 655 € -495 826 € -2 656 108 € -4 612 718 € -4 624 431 € -4 484 341 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
3 319 393 € 3 319 393 € 3 319 393 € 3 319 393 € 3 319 393 € 3 319 393 € 3 319 393 €
082
A.I.1
Základné imanie
3 319 393€ 3 319 393€ 3 319 393€ 3 319 393€ 3 319 393€ 3 319 393€ 3 319 393€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
251 631 € 251 631 € 143 775 € 30 798 € 17 550 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
251 631€ 251 631€ 143 775€ 30 798€ 17 550€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-82 € -82 € -1 536 € -4 697 € -8 324 € -10 598 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-82€ -82€ -1 536€ -4 697€ -8 324€ -10 598€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-4 328 597 € -4 065 314 € -6 114 579 € -8 261 143 € -8 206 295 € -8 284 234 € -7 576 187 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 306 308€ 2 306 308€ 2 306 308€ 2 306 308€ 2 612 867€ 2 868 386€ 3 348 886€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-6 634 905€ -6 371 622€ -8 420 887€ -10 567 451€ -10 819 162€ -11 152 620€ -10 925 073€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
708 218 € -263 283 € 2 157 121 € 2 259 541 € 264 958 € 351 008 € -227 547 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
18 667 480 € 19 543 890 € 17 868 535 € 19 973 849 € 21 292 503 € 20 955 661 € 20 452 913 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
12 281 524 € 12 423 775 € 12 537 511 € 14 318 143 € 16 260 945 € 16 483 181 € 16 106 799 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
9 274 292€ 10 354 292€ 10 654 292€ 12 937 354€ 15 220 416€ 15 220 416€ 15 220 416€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
2 071 410€ 1 197 000€ 1 077 000€ 977 000€ 854 500€ 1 021 086€ 880 809€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
17 939€ 17 745€ 14 569€ 10 605€ 7 565€ 8 004€ 5 574€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
312 844€ 371 854€ 241 342€ 194 759€ 178 464€ 233 675€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
605 039€ 482 884€ 550 308€ 198 425€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
853 557€ 614 100€ 544 607€ 544 121€ 782 631€ 631 795€ 825 535€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
4 976 020 € 5 101 349 € 3 650 827 € 3 888 813 € 3 117 987 € 3 061 698 € 2 610 012 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
4 086 837 € 4 186 715 € 3 033 484 € 3 258 603 € 2 613 129 € 2 725 882 € 2 218 503 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
180 686€ 190 315€ 171 568€ 277 335€ 257 340€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 906 151€ 3 996 400€ 2 861 916€ 2 981 268€ 2 355 789€ 2 725 882€ 2 218 503€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
212 718€ 190 937€ 166 955€ 154 779€ 135 463€ 122 671€ 105 870€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
138 553€ 240 762€ 103 629€ 95 768€ 86 255€ 68 461€ 64 684€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
112 635€ 89 848€ 27 544€ 35 895€ 24 880€ 21 696€ 135 375€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
82€ 82€ 1 536€ 4 697€ 8 324€ 10 598€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
425 195€ 393 005€ 317 679€ 339 071€ 249 936€ 112 390€ 85 580€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
197 284 € 227 762 € 209 992 € 219 377 € 197 157 € 196 038 € 180 106 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
188 144€ 174 175€ 159 316€ 161 355€ 144 576€ 128 645€ 115 549€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
9 140€ 53 587€ 50 676€ 58 022€ 52 581€ 67 393€ 64 557€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
359 095€ 1 176 904€ 925 598€ 1 003 395€ 933 783€ 578 397€ 424 290€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
4 552€ 306 171€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
4 272 € 519 € 527 € 527 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
3 898€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
374€ 519€ 527€ 527€