Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

myWood Polomka Timber, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
84 357€ 241 597€ 158 708€ 295 015€ 663 368€ 213 666€ 120 799€ 276 770€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
57 045€ 166 268€ 93 888€ 233 962€ 557 169€ 162 151€ 105 846€ 237 497€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
27 312 € 75 329 € 64 820 € 61 053 € 106 199 € 51 515 € 14 953 € 39 273 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
31 536 370 € 28 389 081 € 24 775 623 € 21 228 287 € 20 890 289 € 19 204 156 € 14 057 435 € 13 254 193 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
31 576 189€ 27 451 397€ 25 480 600€ 20 776 772€ 21 307 799€ 18 858 313€ 13 567 509€ 12 712 520€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-39 819€ 937 684€ -704 977€ 451 515€ -417 510€ 345 843€ 489 926€ 541 673€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
24 444 259 € 22 288 350 € 19 901 210 € 17 111 494 € 16 969 993 € 15 466 962 € 11 488 703 € 11 447 980 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
20 899 770€ 19 273 014€ 17 070 158€ 14 590 356€ 14 454 696€ 13 301 643€ 9 691 807€ 9 698 699€
10
B.2
Služby
3 544 489€ 3 015 336€ 2 831 052€ 2 521 138€ 2 515 297€ 2 165 319€ 1 796 896€ 1 749 281€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
7 119 423 € 6 176 060 € 4 939 233 € 4 177 846 € 4 026 495 € 3 788 709 € 2 583 685 € 1 845 486 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
4 842 708 € 4 311 203 € 3 615 875 € 3 243 278 € 2 941 744 € 2 531 957 € 2 121 560 € 1 834 766 €
13
C.1
Mzdové náklady
3 425 607€ 3 034 268€ 2 554 491€ 2 282 862€ 2 062 117€ 1 803 076€ 1 477 712€ 1 305 097€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 214 380€ 1 081 027€ 906 827€ 797 881€ 721 763€ 618 643€ 549 237€ 445 686€
16
C.4
Sociálne náklady
202 721€ 195 908€ 154 557€ 162 535€ 157 864€ 110 238€ 94 611€ 83 983€
17
D
Dane a poplatky
46 035€ 46 161€ 33 976€ 34 790€ 42 363€ 31 443€ 32 700€ 27 359€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 061 866€ 982 509€ 869 320€ 771 208€ 738 311€ 717 729€ 640 629€ 581 445€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
137 405€ 588 102€ 423 856€ 262 676€ 74 664€ 172 774€ 919 886€ 188 070€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
137 405€ 536 317€ 377 756€ 210 437€ 54 998€ 194 882€ 812 670€ 127 364€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-3 431€ -239€ 3 758€ 7 480€ -2 836€ -108 653€ 10 712€ 28 741€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 182 333€ 1 348 860€ 3 374 988€ 3 987 774€ 1 539 231€ 742 516€ 515 681€ 636 049€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 209 930€ 2 377 367€ 1 136 759€ 1 798 342€ 1 576 743€ 928 791€ 630 084€ 409 309€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0€
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
1 144 648 € -140 296 € 2 700 633 € 2 362 761 € 289 067 € 407 850 € -229 103 € -339 379 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
-24€ -436€ -985€ -1 338€ -312€ 1 066€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
61€ 1 085€ 2 440€ 3 808€ 5 151€ 6 507€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
3 110€ 1 642€ 1€ 35€ 9€
39
N
Nákladové úroky
135 751€ 102 388€ 102 253€ 104 607€ 100 115€ 98 584€ 55 532€ 1 446€
40
XI.
Kurzové zisky
2 706€ 3 845€ 1 471€ 1 000€ 49€ 218€ 235€ 24€
41
O
Kurzové straty
3 177€ 2 716€ 12 083€ 1 512€ 4 055€ 1 818€ 546€ 232€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
65 804€ 55 654€ 72 458€ 79 839€ 74 113€ 66 379€ 41 031€ 24 649€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-199 001 € -156 792 € -188 748 € -190 104 € -183 697 € -172 003 € -96 839 € -26 294 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
945 647 € -297 088 € 2 511 885 € 2 172 657 € 105 370 € 235 847 € -325 942 € -365 673 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
237 429 € -33 805 € 354 764 € -86 884 € -159 588 € -115 161 € -98 395 € 355 684 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
115 274€ 33 619€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 7€ 1€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
122 155€ -67 424€ 351 884€ -89 764€ -162 468€ -118 041€ -98 402€ 355 683€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
708 218 € -263 283 € 2 157 121 € 2 259 541 € 264 958 € 351 008 € -227 547 € -721 357 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
945 647 € -297 088 € 2 511 885 € 2 172 657 € 105 370 € 235 847 € -325 942 € -365 673 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
708 218 € -263 283 € 2 157 121 € 2 259 541 € 264 958 € 351 008 € -227 547 € -721 357 €