Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

UTS - United Technical Services, spol. s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
-
-
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
312 758 € 470 030 € 1 259 385 € 706 546 € 2 491 292 € 1 559 059 € 3 927 626 € 2 442 977 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
245 777 € 266 685 € 298 015 € 329 351 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
245 777 € 266 685 € 298 015 € 329 351 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
233 131€ 252 506€ 271 881€ 291 256€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
12 646€ 14 179€ 26 134€ 38 095€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
312 758 € 469 952 € 1 258 845 € 705 421 € 2 244 848 € 1 291 110 € 3 628 483 € 2 112 522 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
2 706 € 565 852 € 1 989 174 € 1 053 758 € 3 331 167 € 1 775 146 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
2 706€ 565 852€ 1 989 174€ 1 053 758€ 3 331 167€ 1 775 146€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
15 220 € 5 104 € 411 660 € 61 795 € 118 926 € 127 447 € 181 250 € 79 334 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 362€ 2 155€ 393 944€ 40 728€ 106 865€ 95 357€ 107 196€ 38 875€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
12 517€ 2 608€ 16 303€ 16 940€ 10 200€ 30 637€ 73 454€ 39 859€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
341€ 341€ 1 413€ 4 127€ 1 861€ 1 453€ 600€ 600€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
297 538 € 464 848 € 844 479 € 77 774 € 136 748 € 109 905 € 116 066 € 258 042 €
056
B.IV.1
Peniaze
9 275€ 858€ 1 360€ 13€ 753€ 5 143€ 12 063€ 260€
057
B.IV.2
Účty v bankách
288 263€ 463 990€ 843 119€ 77 761€ 135 995€ 104 762€ 104 003€ 257 782€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
78 € 540 € 1 125 € 667 € 1 264 € 1 128 € 1 104 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 104€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
78€ 540€ 1 125€ 667€ 1 264€ 1 128€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
312 758 € 470 030 € 1 259 385 € 706 546 € 2 491 292 € 1 559 059 € 3 927 626 € 2 442 977 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
297 246 € -3 290 483 € -2 927 792 € -3 173 695 € -1 525 994 € -1 564 779 € 539 035 € 637 602 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
3 697 987 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
3 691 347€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-3 297 787 € -2 935 096 € -2 896 733 € -2 387 782 € -1 572 083 € 531 731 € 630 298 € 523 808 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
531 731€ 630 298€ 523 808€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 297 787€ -2 935 096€ -2 896 733€ -2 387 782€ -1 572 083€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-103 618 € -362 691 € -38 363 € -793 217 € 38 785 € -2 103 814 € -98 567 € 106 490 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
15 512 € 3 760 513 € 4 187 177 € 3 880 241 € 4 004 636 € 3 109 659 € 3 372 879 € 1 788 130 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
4 632 € 4 366 € 17 777 € 29 317 € 35 724 € 26 143 € 25 565 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
4 632€ 4 366€ 1 277€ 14 317€ 20 724€ 26 143€ 25 565€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
16 500€ 15 000€ 15 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
4 491 € 4 979 € 5 294 € 6 303 € 4 196 € 3 951 € 3 669 € 3 418 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
4 491€ 4 979€ 5 294€ 6 303€ 4 196€ 3 951€ 3 669€ 3 418€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
11 021 € 3 750 902 € 4 177 517 € 3 856 161 € 3 971 123 € 3 069 984 € 3 343 067 € 1 759 147 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
4 448€ 3 689 209€ 4 171 675€ 3 844 690€ 3 894 812€ 3 023 137€ 3 342 829€ 1 718 571€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 744€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 200€ 2 200€ 2 134€ 133€ 22 585€ 22 084€ 3€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 725€ 2 725€ 2 096€ 18 778€ 19 712€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 648€ 56 768€ 1 612€ 11 338€ 6 212€ 5 051€ 235€ 38 832€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
28 736€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
12 650 € 14 179 € 15 712 € 17 245 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
5€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
12 645€ 14 179€ 15 712€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
17 245€