Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PMB Slovakia, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 519 267 € 3 479 197 € 3 743 155 € 2 163 855 € 2 055 333 € 1 599 873 € 1 627 703 € 1 389 235 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 308 410 € 2 151 414 € 2 073 579 € 1 010 663 € 818 570 € 639 464 € 669 988 € 640 820 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
2 619 € 6 287 € 8 261 € 13 353 € 10 599 € 9 119 € 254 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
2 619€ 6 287€ 8 261€ 13 353€ 10 599€ 1 602€ 254€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
7 517€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 405 791 € 1 245 127 € 1 165 318 € 997 310 € 807 971 € 630 345 € 669 988 € 640 566 €
012
A.II.1
Pozemky
464 481€ 464 481€ 464 481€ 450 761€ 450 761€ 450 761€ 450 761€ 450 761€
013
A.II.2
Stavby
411 236€ 422 180€ 433 124€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
436 835€ 358 466€ 267 713€ 329 882€ 351 720€ 146 722€ 219 227€ 189 805€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
93 239€ 5 490€ 17 512€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
216 667€ 15 350€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
900 000 € 900 000 € 900 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
900 000€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
900 000€ 900 000€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 184 419 € 1 308 907 € 1 653 980 € 1 137 019 € 1 221 010 € 946 477 € 948 602 € 741 503 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
693 436 € 666 003 € 907 982 € 606 984 € 607 267 € 574 239 € 683 176 € 339 472 €
035
B.I.1
Materiál
434 910€ 455 087€ 566 880€ 383 415€ 408 835€ 428 399€ 496 748€ 276 836€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
44 361€ 29 481€ 63 574€ 42 038€ 37 625€ 36 177€ 23 507€ 16 638€
037
B.I.3
Výrobky
67 127€ 59 107€ 84 710€ 67 146€ 63 983€ 66 038€ 85 645€ 8 440€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
131 895€ 114 239€ 132 714€ 112 305€ 96 824€ 43 625€ 73 444€ 36 866€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
15 143€ 8 089€ 60 104€ 2 080€ 3 832€ 692€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
4 474 € 2 835 € 6 147 € 3 368 € -9 411 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
1 385€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
4 474€ 2 835€ 4 762€ 3 368€ -9 411€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
485 030 € 639 586 € 739 410 € 526 640 € 602 348 € 360 220 € 267 798 € 400 301 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
394 013 € 623 517 € 738 003 € 489 627 € 602 348 € 360 220 € 267 011 € 379 251 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
394 013€ 623 517€ 738 003€ 489 627€ 602 348€ 360 220€ 267 011€ 379 251€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
70 396€ 16 069€ 1 407€ 6 446€ 738€ 21 038€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
20 621€ 30 567€ 49€ 12€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 479 € 483 € 441 € 27 € 11 395 € 12 018 € 7 039 € 1 730 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 479€ 483€ 441€ 27€ 117€ 1 092€ 1 854€ 1 283€
073
B.V.2.
Účty v bankách
11 278€ 10 926€ 5 185€ 447€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
26 438 € 18 876 € 15 596 € 16 173 € 15 753 € 13 932 € 9 113 € 6 912 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
896€ 271€ 252€ 809€ 75€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
25 342€ 18 245€ 15 344€ 15 364€ 15 753€ 13 932€ 9 038€ 6 912€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
200€ 360€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 519 267 € 3 479 197 € 3 743 155 € 2 163 855 € 2 055 333 € 1 599 873 € 1 627 703 € 1 389 235 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 764 844 € 1 954 441 € 1 599 918 € 1 183 533 € 787 925 € 391 945 € 357 270 € 381 571 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
9 959 € 9 959 € 9 959 € 9 959 € 9 959 € 9 959 € 9 959 € 9 959 €
082
A.I.1
Základné imanie
9 959€ 9 959€ 9 959€ 9 959€ 9 959€ 9 959€ 9 959€ 9 959€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
996 € 996 € 996 € 996 € 996 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
996€ 996€ 996€ 996€ 996€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
996 € 996 € 996 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
996€ 996€ 996€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 663 485 € 1 558 964 € 1 142 578 € 776 970 € 380 990 € 346 315 € 371 275 € 368 558 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 663 485€ 1 558 964€ 1 142 578€ 801 930€ 405 950€ 371 275€ 371 275€ 368 558€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-24 960€ -24 960€ -24 960€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
90 404 € 384 522 € 446 385 € 395 608 € 395 980 € 34 675 € -24 960 € 2 058 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 754 423 € 1 522 964 € 2 139 653 € 974 946 € 1 266 703 € 1 201 009 € 1 251 630 € 976 979 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
9 632 € 20 825 € 43 797 € 81 051 € 19 949 € 54 265 € 69 293 € 114 290 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 956€ 1 346€ 1 001€ 1 169€ 764€ 350€ 271€ 72€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
7 676€ 19 479€ 42 796€ 79 882€ 24 241€ 53 882€ 69 022€ 114 218€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
-5 056€ 33€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
391 071€ 471 011€ 593 049€ 100 292€ 144 634€ 69 566€ 111 211€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
470 180 € 492 696 € 746 057 € 379 507 € 748 551 € 771 214 € 822 898 € 418 381 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
340 789 € 299 281 € 534 200 € 134 991 € 500 372 € 620 813 € 664 796 € 365 809 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
340 789€ 299 281€ 534 200€ 134 991€ 500 372€ 620 813€ 664 796€ 365 809€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
786€ 987€ 692€ 621€ 621€ 39 600€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
59 290€ 69 232€ 68 598€ 59 944€ 56 193€ 38 407€ 25 070€ 15 081€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
33 697€ 38 582€ 38 867€ 32 972€ 30 655€ 20 019€ 13 221€ 8 231€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
22 463€ 42 290€ 63 702€ 91 157€ 131 062€ 58 548€ 34 870€ 17 052€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
13 155€ 42 324€ 39 998€ 59 822€ 29 648€ 33 427€ 45 341€ 12 208€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
52 502 € 32 421 € 48 513 € 36 202 € 37 539 € 20 113 € 11 937 € 3 881 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
37 533€ 22 723€ 11 049€ 9 113€ 19 775€ 12 855€ 11 937€ 3 881€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
14 969€ 9 698€ 37 464€ 27 089€ 17 764€ 7 258€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
831 038€ 506 011€ 708 237€ 377 894€ 316 030€ 285 851€ 236 291€ 438 427€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
2 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 792 € 3 584 € 5 376 € 705 € 6 919 € 18 803 € 30 685 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
705€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 792€ 3 584€ 6 920€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 792€ 1 792€ 1 792€ 6 919€ 11 883€ 30 685€