Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PMB Slovakia, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
4 104 990€ 6 146 248€ 4 549 656€ 3 344 484€ 2 041 551€ 1 719 110€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
4 336 513 € 6 169 221 € 6 380 976 € 5 196 592 € 4 590 718 € 3 405 348 € 2 235 757 € 1 751 256 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
755 320€ 816 814€ 960 857€ 810 894€ 673 194€ 343 325€ 256 567€ 172 772€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
3 278 135€ 5 221 599€ 5 324 806€ 4 180 893€ 3 850 627€ 2 980 682€ 1 771 365€ 1 535 253€
05
III.
Tržby z predaja služieb
71 535€ 107 835€ 28 585€ 16 940€ 25 835€ 20 477€ 13 619€ 11 084€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
20 972€ -60 260€ 38 551€ 7 349€ -407€ -7 469€ 77 842€ 3 769€
07
V.
Aktivácia
702€ 215€ 954€ 50€ 81€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
17 131€ 22 774€ 368€ 158 512€ 4 242€ 31 386€ 95 252€ 4 684€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
192 718€ 60 244€ 26 855€ 21 954€ 37 146€ 36 947€ 21 112€ 23 694€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
4 171 997 € 5 629 384 € 5 784 158 € 4 675 183 € 4 056 127 € 3 277 530 € 2 185 035 € 1 708 828 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
609 935€ 677 495€ 764 465€ 650 481€ 546 119€ 318 919€ 210 664€ 145 270€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 831 618€ 2 705 344€ 3 048 656€ 2 240 383€ 2 232 063€ 1 982 471€ 1 168 076€ 1 054 109€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
244 902€ 540 028€ 458 499€ 297 703€ 297 480€ 148 220€ 128 469€ 120 129€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 282 788 € 1 517 901 € 1 376 325 € 1 208 369 € 865 232 € 671 555 € 450 298 € 275 751 €
16
E.1.
Mzdové náklady
899 644€ 1 061 493€ 971 224€ 850 567€ 611 475€ 473 094€ 316 986€ 194 907€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
309 359€ 363 782€ 321 684€ 278 584€ 197 595€ 157 169€ 108 357€ 66 596€
19
E.4.
Sociálne náklady
73 785€ 92 626€ 83 417€ 79 218€ 56 162€ 41 292€ 24 955€ 14 248€
20
F.
Dane a poplatky
3 724€ 4 062€ 2 730€ 3 903€ 1 773€ 2 140€ 2 754€ 2 030€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
157 114€ 143 177€ 102 622€ 100 970€ 81 548€ 104 424€ 113 217€ 106 274€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
157 114€ 143 177€ 102 622€ 100 970€ 81 548€ 104 424€ 113 217€ 106 274€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
17 109€ 22 413€ 342€ 158 299€ 2 510€ 30 740€ 94 486€ 1 260€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-6€ 4 966€ 179€ 107€ 72€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
24 813€ 18 964€ 25 553€ 15 075€ 29 223€ 18 954€ 16 999€ 4 005€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
164 516 € 539 837 € 596 818 € 521 409 € 534 591 € 127 818 € 50 722 € 42 428 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 440 209 € 2 163 336 € 2 082 133 € 1 827 559 € 1 473 668 € 887 405 € 612 184 € 403 370 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
591 € 1 088 € 25 409 € 17 448 € 9 581 € 4 205 € 2 718 € 8 003 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
22 684 € 1 € 0 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
22 684€ 1€ 0€
42
XII.
Kurzové zisky
591€ 1 088€ 2 725€ 17 448€ 9 580€ 4 205€ 2 718€ 8 003€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
41 146 € 43 873 € 50 563 € 32 159 € 32 368 € 80 045 € 66 695 € 45 922 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
21 775 € 28 136 € 26 236 € 18 840 € 17 381 € 22 712 € 20 798 € 27 072 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
21 775€ 28 136€ 26 236€ 18 840€ 17 381€ 22 712€ 20 798€ 27 072€
52
O.
Kurzové straty
13 296€ 10 334€ 14 178€ 7 960€ 10 413€ 50 656€ 42 985€ 11 212€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 075€ 5 403€ 10 149€ 5 359€ 4 574€ 6 677€ 2 912€ 7 638€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-40 555 € -42 785 € -25 154 € -14 711 € -22 787 € -75 840 € -63 977 € -37 919 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
123 961 € 497 052 € 571 664 € 506 698 € 511 804 € 51 978 € -13 255 € 4 509 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
33 557 € 112 530 € 125 279 € 111 090 € 115 824 € 17 303 € 11 705 € 2 451 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
35 196€ 110 604€ 126 673€ 109 402€ 120 913€ 26 681€ 2 294€ 2 451€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-1 639€ 1 926€ -1 394€ 1 688€ -5 089€ -9 378€ 9 411€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
90 404 € 384 522 € 446 385 € 395 608 € 395 980 € 34 675 € -24 960 € 2 058 €