Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
115 721 € 143 725 € 98 323 € 126 517 € 92 791 € 75 648 € 85 797 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
4 579 € 6 709 € 8 839 € 10 969 € 13 099 € 15 697 € 18 110 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
4 579 € 6 709 € 8 839 € 10 969 € 13 099 € 15 697 € 18 110 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
4 579€ 6 709€ 8 839€ 10 969€ 13 099€ 15 229€ 16 507€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
468€ 1 603€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
111 142 € 137 016 € 89 484 € 115 548 € 79 692 € 59 951 € 67 687 €
015
B.I.
Zásoby
31 859€ 46 166€ 50 572€ 48 369€ 39 729€ 43 464€ 40 203€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
77 983 € 88 449 € 36 052 € 66 680 € 38 816 € 14 813 € 14 914 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
25 483€ 33 624€ 33 845€ 30 914€ 14 841€ 14 813€ 13 630€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
52 500€ 54 825€ 2 207€ 35 766€ 23 975€ 1 284€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
1 300 € 2 401 € 2 860 € 499 € 1 147 € 1 674 € 12 570 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
1 300€ 2 401€ 2 860€ 499€ 1 147€ 1 674€ 12 570€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
115 721 € 143 725 € 98 323 € 126 517 € 92 791 € 75 648 € 85 797 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-46 269 € -16 785 € -35 702 € -26 117 € -33 074 € -30 273 € -35 229 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-24 088€ -43 004€ -33 420€ -40 378€ -37 576€ -42 532€ -40 453€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-29 484 € 18 916 € -9 585 € 6 958 € -2 801 € 4 956 € -2 079 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
161 990 € 160 510 € 134 025 € 152 634 € 125 865 € 105 921 € 121 026 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
268€ 268€ 268€ 268€ 268€ 267€ 268€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
161 722 € 158 697 € 131 303 € 149 491 € 124 169 € 105 654 € 118 892 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
206 778€ 197 486€ 166 593€ 145 760€ 114 667€ 108 687€ 99 578€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
221€ 831€ 2 075€ 1 727€ 2 365€ 2 894€ 3 891€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
498€ 4 605€ 2 270€ 2 004€ 7 137€ 4 480€ 1 675€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
-45 775€ -44 225€ -39 635€ -10 407€ 13 748€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
1 545€ 2 454€ 2 875€ 1 428€ 1 866€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci