Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hypocentrum finančné služby, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 265 911 € 316 130 € 1 266 077 € 1 216 702 € 1 020 242 € 471 515 € 343 058 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
22 500 € 22 500 € 23 169 € 29 484 € 25 434 € 18 322 € 3 740 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
669 € 6 984 € 7 934 € 822 € 3 740 €
005
A.I.2
Software
669€ 6 714€ 7 388€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
270€ 546€ 822€ 2 763€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 977€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
0 € 0 € 0 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
22 500 € 22 500 € 22 500 € 22 500 € 17 500 € 17 500 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
22 500€ 22 500€ 22 500€ 22 500€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
17 500€ 17 500€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 242 904 € 293 339 € 1 242 447 € 1 186 845 € 994 410 € 453 016 € 338 590 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
397 € 913 € 67 € 1 856 €
036
B.I.5
Tovar
397€ 913€ 67€ 1 856€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 € 0 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€ 0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 241 130 € 292 865 € 1 237 486 € 1 178 165 € 987 099 € 425 386 € 141 513 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
13 954€ 16 372€ 91 034€ 181 860€ 182 603€ 104 275€ 118 351€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
25 972€ 1 690€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
269 000€ 257 977€ 143 779€ 5 756€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
275 188€ 264 436€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 305€ 249€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 227 176€ 856 044€ 725 615€ 546 519€ 177 083€ 17 406€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 774 € 474 € 4 961 € 8 283 € 6 398 € 27 563 € 195 221 €
056
B.IV.1
Peniaze
626€ 32€ 1 003€ 6 208€ 2 976€ 11 253€ 116 707€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 148€ 442€ 3 958€ 2 075€ 3 422€ 16 310€ 78 514€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
507 € 291 € 461 € 373 € 398 € 177 € 728 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
507€ 291€ 461€ 373€ 398€ 177€ 728€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 265 911 € 316 130 € 1 266 077 € 1 216 702 € 1 020 242 € 471 515 € 343 058 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
116 707 € 132 276 € 124 569 € 107 207 € 93 498 € 45 077 € -24 825 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 16 300 €
069
A.I.1
Základné imanie
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 16 300€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
153 320 € 153 320 € 153 320 € 153 320 € 153 320 € 153 320 € 53 320 €
074
A.II.1
Emisné ážio
3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 320€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
150 000€ 150 000€ 150 000€ 150 000€ 150 000€ 150 000€ 50 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 960 € 960 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 960€ 960€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€ 0€ 0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-48 544 € -56 250 € -73 613 € -87 322 € -134 203 € -95 406 € -113 653 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
85 659€ 77 953€ 60 590€ 46 881€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-134 203€ -134 203€ -134 203€ -134 203€ -134 203€ -95 406€ -113 653€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-15 569 € 7 706 € 17 362 € 13 709 € 48 421 € -38 797 € 19 208 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 149 204 € 183 854 € 1 141 508 € 1 109 495 € 926 744 € 426 438 € 367 883 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
3 134 € 3 632 € 1 930 € 1 515 € 3 748 € 41 226 € 24 492 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
3 134€ 3 632€ 1 930€ 1 140€ 3 373€ 33 332€ 11 008€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€ 0€ 0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
375€ 375€ 7 894€ 13 484€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
4 023 € 4 021 € 727 790 € 727 742 € 555 627 € 210 576 € 257 223 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
551 710€ 206 702€ 253 402€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
704€ 702€ 679€ 631€ 598€ 555€ 502€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
3 319€ 3 319€ 727 111€ 727 111€ 3 319€ 3 319€ 3 319€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
21 895 € 176 201 € 380 161 € 326 474 € 114 794 € 87 636 € 86 168 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
17 979€ 32 994€ 88 638€ 127 795€ 95 874€ 78 289€ 70 388€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
158 722€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
3 200€ 143 500€ 180 051€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
105 000€ 5 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
416€ -325€ 1 949€ 2 701€ 3 215€ 2 128€ 3 607€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
246€ 1 262€ 14 550€ 5 084€ 2 469€ 1 972€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
54€ 32€ 3 261€ 17 706€ 10 621€ 4 680€ 10 201€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
70€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
31 627€ 53 764€ 252 575€ 87 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 120 152 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
1 120 152€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 € 0 € 0 €