Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.04.2019
31.03.2020
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
01.04.2016
31.03.2017
01.04.2015
31.03.2016
01.04.2014
31.03.2015
01.04.2013
31.03.2014
01.04.2012
31.03.2013
01.04.2010
31.03.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
699 432 € 880 970 € 817 497 € 862 921 € 952 675 € 801 593 € 1 095 959 € 1 342 704 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
31 558 € 45 337 € 25 047 € 20 655 € 38 105 € 59 809 € 49 516 € 52 217 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
2 543 € 3 596 € 261 € 7 692 € 1 154 €
005
A.I.2
Software
2 543€ 3 596€ 261€ 1 154€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
7 692€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
29 015 € 41 741 € 25 047 € 20 655 € 38 105 € 59 548 € 41 824 € 51 063 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
494€ 1 485€ 2 476€ 3 467€ 4 458€ 5 747€ 664€ 1 031€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
28 521€ 40 256€ 22 571€ 17 188€ 33 647€ 53 801€ 41 160€ 50 032€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
665 181 € 833 385 € 789 167 € 839 263 € 909 235 € 737 817 € 1 041 996 € 1 285 165 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
275 229 € 341 312 € 251 593 € 256 316 € 325 160 € 225 168 € 427 483 € 529 224 €
032
B.I.1
Materiál
271 011€ 339 988€ 250 230€ 251 547€ 43€ 106€ 147€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
4 218€ 1 324€ 1 363€ 4 769€
036
B.I.5
Tovar
325 160€ 225 125€ 427 377€ 529 077€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
5 011 € 3 975 € 3 837 € 3 765 € 3 391 € 3 301 € 3 301 € 3 301 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
044
B.II.6
Iné pohľadávky
3 301€ 3 301€ 3 301€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
5 011€ 3 975€ 3 837€ 3 765€ 3 391€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
145 446 € 301 794 € 253 734 € 338 736 € 233 977 € 113 385 € 271 196 € 450 190 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
142 145€ 298 493€ 235 827€ 335 435€ 230 302€ 104 383€ 246 217€ 370 884€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
11 672€ 11 623€ 69 349€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
3 301€ 3 301€ 6 235€ 3 301€ 3 675€ 9 002€ 13 356€ 9 957€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
239 495 € 186 304 € 280 003 € 240 446 € 346 707 € 395 963 € 340 016 € 302 450 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 330€ 5 020€ 2 663€ 3 507€ 2 993€ 3 331€ 2 933€ 5 373€
057
B.IV.2
Účty v bankách
235 165€ 181 284€ 277 340€ 236 939€ 343 714€ 138 241€ 134 436€ 146 084€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
254 391€ 202 647€ 150 993€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
2 693 € 2 248 € 3 283 € 3 003 € 5 335 € 3 967 € 4 447 € 5 322 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2€ 16€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 671€ 2 226€ 3 261€ 2 857€ 4 681€ 3 967€ 4 447€ 5 322€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
22€ 22€ 22€ 144€ 638€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
699 432 € 880 970 € 817 497 € 862 921 € 952 675 € 801 593 € 1 095 959 € 1 342 704 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
612 973 € 739 002 € 694 360 € 688 116 € 779 699 € 653 371 € 923 374 € 1 007 610 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
617 002 € 672 360 € 666 116 € 557 699 € 631 370 € 901 374 € 985 611 € 964 862 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
617 002€ 672 360€ 666 116€ 557 699€ 631 370€ 901 374€ 985 611€ 964 862€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-26 029 € 44 642 € 6 244 € 108 417 € 126 329 € -270 003 € -84 237 € 20 748 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
86 459 € 141 968 € 123 137 € 174 805 € 172 873 € 148 124 € 172 381 € 334 879 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
13 258 € 20 436 € 14 928 € 12 773 € 8 170 € 61 160 € 10 127 € 14 915 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
9 657€ 15 994€ 10 512€ 8 369€ 3 870€ 10 048€ 10 127€ 14 915€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
3 601€ 4 442€ 4 416€ 4 404€ 4 300€ 51 112€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
7 € 337 € 960 € 1 505 € 1 695 € 2 635 € 3 829 € 3 196 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
7€ 337€ 960€ 1 505€ 1 695€ 2 001€ 2 467€ 1 640€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
634€ 1 362€ 1 556€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
73 194 € 121 195 € 107 249 € 160 527 € 163 008 € 84 329 € 158 425 € 316 768 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
41 276€ 79 322€ 73 142€ 124 215€ 134 926€ 62 692€ 122 178€ 283 011€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 532€ 5 425€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
3 323€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
16 234€ 16 677€ 13 172€ 8 684€ 5 615€ 7 935€ 15 780€ 12 501€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
10 663€ 10 956€ 8 439€ 5 925€ 3 513€ 5 482€ 10 172€ 10 052€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
4 982€ 14 240€ 10 276€ 21 283€ 18 954€ 8 220€ 8 677€ 2 456€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
39€ 2 220€ 420€ 86€
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
103 € 98 € 204 € 215 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
103€ 98€ 204€ 215€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé