Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 124 919 € 3 082 491 € 4 200 049 € 5 592 819 € 4 646 682 € 4 122 778 € 3 989 214 € 3 044 852 € 2 077 287 € 3 062 086 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
348 943 € 355 447 € 402 463 € 209 238 € 70 797 € 166 499 € 300 259 € 257 676 € 37 588 € 36 738 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
348 943 € 355 447 € 402 463 € 209 238 € 70 797 € 166 499 € 262 202 € 220 645 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
301 065€ 269 418€ 402 463€ 209 238€ 70 797€ 166 499€ 262 202€ 206 268€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
33 811€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
14 067€ 86 029€ 14 377€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
38 057 € 37 031 € 37 588 € 36 738 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
38 057€ 37 031€ 37 588€ 36 738€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 766 820 € 2 718 178 € 3 788 485 € 5 378 066 € 4 572 266 € 3 947 905 € 3 684 963 € 2 784 160 € 2 039 464 € 3 018 847 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
335 491 € 242 242 € 110 363 € 208 909 € 137 358 € 256 439 € 212 041 € 179 698 € 126 € 87 532 €
035
B.I.1
Materiál
687€ 619€ 540€ 444€ 389€ 351€ 246€ 189€ 126€ 55€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
334 804€ 241 623€ 109 823€ 208 465€ 136 969€ 256 088€ 211 795€ 179 509€ 87 477€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
10 884 € 6 839 € 8 122 € 672 € 1 421 € 1 133 € 3 464 € 4 146 € 2 876 € 2 876 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
4 935€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
10 884€ 6 839€ 3 187€ 672€ 1 421€ 1 133€ 3 464€ 4 146€ 2 876€ 2 876€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 981 956 € 969 419 € 1 064 666 € 4 224 473 € 2 674 494 € 3 363 651 € 3 002 386 € 1 891 799 € 1 640 459 € 2 880 847 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 928 315 € 961 504 € 993 028 € 4 115 244 € 2 374 494 € 3 054 241 € 2 702 178 € 1 591 299 € 1 620 296 € 2 783 670 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
10 000€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 928 315€ 961 504€ 993 028€ 4 105 244€ 2 374 494€ 3 054 241€ 2 702 178€ 1 591 299€ 1 620 296€ 2 783 670€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
80 733€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
53 641€ 2 980€ 11 164€ 9 202€ 20 163€ 10 081€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
4 935€ 60 474€ 109 229€ 300 000€ 300 208€ 300 208€ 300 500€ 6 363€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
438 489 € 1 499 678 € 2 605 334 € 944 012 € 1 758 993 € 326 682 € 467 072 € 708 517 € 396 003 € 47 592 €
072
B.V.1.
Peniaze
899€ 261€ 2 132€ 339€ 17€ 3 035€ 5 919€ 5 594€ 343€ 293€
073
B.V.2.
Účty v bankách
437 590€ 1 499 417€ 2 603 202€ 943 673€ 1 758 976€ 323 647€ 461 153€ 702 923€ 395 660€ 47 299€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
9 156 € 8 866 € 9 101 € 5 515 € 3 619 € 8 374 € 3 992 € 3 016 € 235 € 6 501 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
25€ 239€ 136€ 19€ 38€ 51€ 63€ 21€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
9 131€ 8 591€ 8 657€ 4 576€ 3 600€ 4 136€ 3 941€ 2 953€ 214€ 6 501€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
36€ 444€ 803€ 4 200€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 124 919 € 3 082 491 € 4 200 049 € 5 592 819 € 4 646 682 € 4 122 778 € 3 989 214 € 3 044 852 € 2 077 287 € 3 062 086 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 501 375 € 2 157 118 € 1 974 311 € 1 782 148 € 1 532 785 € 1 295 826 € 1 071 842 € 1 261 062 € 907 617 € 861 827 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
350 000 € 350 000 € 350 000 € 350 000 € 350 000 € 350 000 € 350 000 € 350 000 € 35 000 € 35 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
350 000€ 350 000€ 350 000€ 350 000€ 350 000€ 350 000€ 350 000€ 350 000€ 35 000€ 35 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
70 332 € 70 332 € 70 332 € 64 270 € 40 574 € 18 395 € 7 841 € 3 832 € 3 832 € 3 832 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
70 332€ 70 332€ 70 332€ 64 270€ 40 574€ 18 395€ 7 841€ 3 832€ 3 832€ 3 832€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-2 197 € -1 896 € -251 € 210 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-2 197€ -1 896€ -251€ 210€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
736 786 € 1 553 979 € 1 361 816 € 1 118 515 € 905 252 € 705 644 € 505 117 € 869 036 € 822 785 € 755 875 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
736 786€ 1 553 979€ 1 361 816€ 1 118 515€ 905 252€ 705 644€ 505 117€ 869 036€ 822 785€ 755 875€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
344 257 € 182 807 € 192 163 € 249 363 € 236 959 € 221 787 € 211 081 € 40 090 € 46 251 € 66 910 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 623 544 € 925 373 € 2 225 738 € 3 810 671 € 3 113 897 € 2 826 952 € 2 917 372 € 1 780 790 € 1 169 670 € 2 200 231 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
8 € 16 € 24 € 18 € 9 € 6 € 23 € 4 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
8€ 16€ 24€ 18€ 9€ 6€ 23€ 4€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 619 293 € 921 144 € 2 222 835 € 3 807 965 € 2 711 136 € 2 424 258 € 2 914 661 € 1 778 098 € 1 166 982 € 2 197 543 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 570 291 € 893 083 € 1 284 603 € 2 759 930 € 1 356 607 € 1 582 932 € 1 944 275 € 1 744 992 € 937 670 € 2 066 683 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
154 714€ 63 632€ 87 312€ 10 210€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 415 577€ 829 451€ 1 197 291€ 2 749 720€ 1 356 607€ 1 582 932€ 1 944 275€ 1 744 992€ 937 670€ 2 066 683€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
900 000€ 907 767€ 1 309 992€ 722 119€ 842 175€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
663€ 228 052€ 125 977€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
3 435€ 3 522€ 2 737€ 1 614€ 2 774€ 1 101€ 1 571€ 610€ 567€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 210€ 1 147€ 1 720€ 956€ 724€ 656€ 939€ 752€ 693€ 331€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
44 357€ 23 392€ 33 775€ 137 674€ 41 039€ 117 450€ 125 701€ 31 081€ 4 552€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
24€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
4 243 € 4 213 € 2 879 € 2 688 € 2 752 € 2 688 € 2 688 € 2 688 € 2 688 € 2 688 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
1 525€ 1 525€ 191€ 64€ 2 688€ 2 688€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 718€ 2 688€ 2 688€ 2 688€ 2 688€ 2 688€ 2 688€ 2 688€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
400 000€ 400 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
3 000 € 28 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
28€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
3 000€