Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MERFOR, a. s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
21 094 948€ 32 259 972€ 25 943 992€ 25 789 977€ 23 284 150€ 19 844 288€ 17 600 045€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
21 147 395 € 32 342 877 € 25 946 982 € 25 808 046 € 23 341 908 € 19 844 288 € 17 609 640 € 22 146 368 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
21 094 947€ 32 259 972€ 25 943 992€ 25 789 977€ 23 284 151€ 19 841 388€ 17 600 045€ 22 138 900€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 900€ 150€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
30 833€ 23 000€ 16 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
21 615€ 59 905€ 2 990€ 18 069€ 41 757€ 9 595€ 7 318€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
20 865 276 € 31 986 985 € 25 629 263 € 25 535 894 € 23 089 797 € 19 800 051 € 17 549 981 € 22 061 667 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
19 730 908€ 30 495 161€ 24 480 482€ 24 527 860€ 21 647 518€ 18 445 862€ 16 614 733€ 20 836 099€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
13 659€ 23 948€ 23 163€ 16 208€ 31 442€ 14 983€ 10 476€ 7 949€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
938 866€ 1 232 628€ 968 850€ 826 704€ 1 196 334€ 1 231 783€ 878 982€ 1 172 837€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
48 541 € 34 163 € 21 804 € 28 581 € 35 774 € 29 673 € 17 891 € 7 051 €
16
E.1.
Mzdové náklady
34 317€ 24 140€ 15 606€ 20 262€ 24 963€ 20 468€ 12 279€ 4 765€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
11 627€ 8 045€ 4 744€ 6 472€ 8 720€ 7 018€ 4 300€ 1 677€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 597€ 1 978€ 1 454€ 1 847€ 2 091€ 2 187€ 1 312€ 609€
20
F.
Dane a poplatky
1 209€ 1 032€ 941€ 1 058€ 972€ 696€ 35€ 51€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
97 377€ 99 788€ 95 702€ 95 702€ 84 430€ 41 192€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
97 377€ 99 788€ 95 702€ 95 702€ 84 430€ 41 192€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 846€ 15 289€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
34 716€ 97 419€ 38 321€ 39 781€ 78 038€ 35 862€ 27 864€ 37 680€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
282 119 € 355 892 € 317 719 € 272 152 € 252 111 € 44 237 € 59 659 € 84 701 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
411 514 € 508 235 € 471 497 € 419 205 € 408 857 € 151 660 € 95 854 € 122 165 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
10 833 € 16 320 € 15 000 € 53 483 € 32 129 € 10 882 € 1 656 € 6 632 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
38 164€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
319 € 1 640 € 1 343 € 1 619 € 6 363 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
319€ 1 640€ 1 343€ 1 619€ 6 363€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
10 833 € 16 293 € 15 000 € 15 000 € 30 489 € 9 539 € 37 € 268 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
10 833€ 16 293€ 15 000€ 15 000€ 30 489€ 9 539€ 37€ 268€
42
XII.
Kurzové zisky
27€ 1€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
45 818 € 33 420 € 31 404 € 42 090 € 325 € 299 € 654 € 986 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
40 513€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
45 000 € 32 613 € 30 992 € 1 183 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
45 000€ 32 613€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
30 992€ 1 183€
52
O.
Kurzové straty
5€ 5€ 4€ 7€ 9€ 30€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
818€ 802€ 407€ 390€ 318€ 290€ 624€ 986€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-34 985 € -17 100 € -16 404 € 11 393 € 31 804 € 10 583 € 1 002 € 5 646 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
247 134 € 338 792 € 301 315 € 283 545 € 283 915 € 54 820 € 60 661 € 90 347 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
54 971 € 89 429 € 64 356 € 61 758 € 72 834 € 14 730 € 14 410 € 23 437 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
57 486€ 88 680€ 64 644€ 59 427€ 72 151€ 16 000€ 14 410€ 23 306€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-2 515€ 749€ -288€ 2 331€ 683€ -1 270€ 131€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
192 163 € 249 363 € 236 959 € 221 787 € 211 081 € 40 090 € 46 251 € 66 910 €