Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
426 978 € 508 914 € 371 923 € 235 580 € 270 138 € 331 281 € 322 205 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
29 754 € 18 024 € 7 524 € 35 042 € 38 767 € 61 449 € 27 196 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
006
A.I.3
Oceniteľné práva
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
29 754 € 18 024 € 7 524 € 35 042 € 38 767 € 61 449 € 27 196 €
012
A.II.1
Pozemky
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
27 254€ 18 024€ 7 524€ 35 042€ 38 767€ 61 449€ 27 196€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 500€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
375 381 € 479 423 € 355 863 € 180 777 € 214 394 € 259 059 € 275 558 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
353 € 386 € 457 € 570 € 514 € 602 € 590 €
032
B.I.1
Materiál
353€ 386€ 457€ 570€ 514€ 602€ 590€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
292 524 € 394 873 € 348 909 € 160 817 € 185 558 € 162 031 € 239 346 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
285 602€ 388 863€ 342 527€ 160 316€ 181 743€ 147 232€ 212 404€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
26 900€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
912€ 103€ 501€ 3 773€ 14 757€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
6 010€ 6 010€ 6 279€ 42€ 42€ 42€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
82 504 € 84 164 € 6 497 € 19 390 € 28 322 € 96 426 € 35 622 €
056
B.IV.1
Peniaze
140€ 2 693€ 14€ 2 710€ 2 556€ 1 770€ 3 276€
057
B.IV.2
Účty v bankách
82 364€ 81 471€ 6 483€ 16 680€ 25 766€ 94 656€ 32 346€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
21 843 € 11 467 € 8 536 € 19 761 € 16 977 € 10 773 € 19 451 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 928€ 7 914€ 8 536€ 8 013€ 7 377€ 6 946€ 6 916€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
16 915€ 3 553€ 11 748€ 9 600€ 3 827€ 12 535€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
426 978 € 508 914 € 371 923 € 235 580 € 270 138 € 331 281 € 322 205 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
64 591 € 18 745 € 8 841 € 3 215 € 13 992 € 18 401 € 71 519 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
8 295 € -8 659 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
17 802€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-9 507€ -8 659€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
46 296 € 17 404 € -1 159 € -7 785 € 2 992 € 7 401 € 60 519 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
362 387 € 490 169 € 363 082 € 232 365 € 256 146 € 312 880 € 250 686 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
9 809 € 12 386 € 14 320 € 15 941 € 16 293 € 14 691 € 19 865 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
9 809€ 12 386€ 14 320€ 15 941€ 16 293€ 14 691€ 19 865€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
7 517 € 54 € 253 € 17 070 € 38 649 € 1 199 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
189€ 54€ 253€ 500€ 600€ 543€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
7 328€ 16 570€ 37 393€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
656€ 656€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
345 061 € 473 623 € 317 738 € 216 171 € 222 783 € 259 540 € 229 622 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
50 681€ 151 981€ 45 400€ 53 826€ 112 755€ 150 965€ 104 407€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
16 979€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
230 820€ 255 819€ 210 611€ 103 512€ 73 028€ 69 100€ 17 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
25 884€ 27 493€ 26 529€ 21 806€ 26 302€ 20 138€ 25 546€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
15 822€ 18 220€ 17 228€ 14 125€ 8 099€ 12 629€ 16 945€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
19 725€ 20 110€ 17 839€ 6 593€ 1 620€ 6 649€ 27 430€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2 129€ 131€ 16 309€ 979€ 59€ 21 315€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
4 160 € 30 970 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
4 160€ 30 970€