Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
508 914 € 371 923 € 235 580 € 270 138 € 331 281 € 322 205 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
18 024 € 7 524 € 35 042 € 38 767 € 61 449 € 27 196 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
006
A.I.3
Oceniteľné práva
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
18 024 € 7 524 € 35 042 € 38 767 € 61 449 € 27 196 €
012
A.II.1
Pozemky
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
18 024 € 7 524 € 35 042 € 38 767 € 61 449 € 27 196 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
479 423 € 355 863 € 180 777 € 214 394 € 259 059 € 275 558 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
386 € 457 € 570 € 514 € 602 € 590 €
032
B.I.1
Materiál
386 € 457 € 570 € 514 € 602 € 590 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
394 873 € 348 909 € 160 817 € 185 558 € 162 031 € 239 346 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
388 863 € 342 527 € 160 316 € 181 743 € 147 232 € 212 404 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
26 900 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
103 € 501 € 3 773 € 14 757 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
6 010 € 6 279 € 42 € 42 € 42 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
84 164 € 6 497 € 19 390 € 28 322 € 96 426 € 35 622 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 693 € 14 € 2 710 € 2 556 € 1 770 € 3 276 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
81 471 € 6 483 € 16 680 € 25 766 € 94 656 € 32 346 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
11 467 € 8 536 € 19 761 € 16 977 € 10 773 € 19 451 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
7 914 € 8 536 € 8 013 € 7 377 € 6 946 € 6 916 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
3 553 € 11 748 € 9 600 € 3 827 € 12 535 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
508 914 € 371 923 € 235 580 € 270 138 € 331 281 € 322 205 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
18 745 € 8 841 € 3 215 € 13 992 € 18 401 € 71 519 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-8 659 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-8 659 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
17 404 € -1 159 € -7 785 € 2 992 € 7 401 € 60 519 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
490 169 € 363 082 € 232 365 € 256 146 € 312 880 € 250 686 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
12 386 € 14 320 € 15 941 € 16 293 € 14 691 € 19 865 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
12 386 € 14 320 € 15 941 € 16 293 € 14 691 € 19 865 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
54 € 253 € 17 070 € 38 649 € 1 199 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
54 € 253 € 500 € 600 € 543 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
16 570 € 37 393 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
656 € 656 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
473 623 € 317 738 € 216 171 € 222 783 € 259 540 € 229 622 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
151 981 € 45 400 € 53 826 € 112 755 € 150 965 € 104 407 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
16 979 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
255 819 € 210 611 € 103 512 € 73 028 € 69 100 € 17 000 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
27 493 € 26 529 € 21 806 € 26 302 € 20 138 € 25 546 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
18 220 € 17 228 € 14 125 € 8 099 € 12 629 € 16 945 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
20 110 € 17 839 € 6 593 € 1 620 € 6 649 € 27 430 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
131 € 16 309 € 979 € 59 € 21 315 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
4 160 € 30 970 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
4 160 € 30 970 €