Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
525 757 € 426 978 € 508 914 € 371 923 € 235 580 € 270 138 € 331 281 € 322 205 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
58 627 € 29 754 € 18 024 € 7 524 € 35 042 € 38 767 € 61 449 € 27 196 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
58 627 € 29 754 € 18 024 € 7 524 € 35 042 € 38 767 € 61 449 € 27 196 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
56 794€ 27 254€ 18 024€ 7 524€ 35 042€ 38 767€ 61 449€ 27 196€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 833€ 2 500€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
459 817 € 375 381 € 479 423 € 355 863 € 180 777 € 214 394 € 259 059 € 275 558 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
421 € 353 € 386 € 457 € 570 € 514 € 602 € 590 €
032
B.I.1
Materiál
421€ 353€ 386€ 457€ 570€ 514€ 602€ 590€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
282 658 € 292 524 € 394 873 € 348 909 € 160 817 € 185 558 € 162 031 € 239 346 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
269 414€ 285 602€ 388 863€ 342 527€ 160 316€ 181 743€ 147 232€ 212 404€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
26 900€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
7 234€ 912€ 103€ 501€ 3 773€ 14 757€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
6 010€ 6 010€ 6 010€ 6 279€ 42€ 42€ 42€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
176 738 € 82 504 € 84 164 € 6 497 € 19 390 € 28 322 € 96 426 € 35 622 €
056
B.IV.1
Peniaze
182€ 140€ 2 693€ 14€ 2 710€ 2 556€ 1 770€ 3 276€
057
B.IV.2
Účty v bankách
176 556€ 82 364€ 81 471€ 6 483€ 16 680€ 25 766€ 94 656€ 32 346€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
7 313 € 21 843 € 11 467 € 8 536 € 19 761 € 16 977 € 10 773 € 19 451 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
7 273€ 4 928€ 7 914€ 8 536€ 8 013€ 7 377€ 6 946€ 6 916€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
40€ 16 915€ 3 553€ 11 748€ 9 600€ 3 827€ 12 535€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
525 757 € 426 978 € 508 914 € 371 923 € 235 580 € 270 138 € 331 281 € 322 205 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
81 670 € 64 591 € 18 745 € 8 841 € 3 215 € 13 992 € 18 401 € 71 519 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
8 295 € -8 659 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
17 802€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-9 507€ -8 659€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
71 670 € 46 296 € 17 404 € -1 159 € -7 785 € 2 992 € 7 401 € 60 519 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
444 087 € 362 387 € 490 169 € 363 082 € 232 365 € 256 146 € 312 880 € 250 686 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
16 272 € 9 809 € 12 386 € 14 320 € 15 941 € 16 293 € 14 691 € 19 865 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
16 272€ 9 809€ 12 386€ 14 320€ 15 941€ 16 293€ 14 691€ 19 865€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
21 444 € 7 517 € 54 € 253 € 17 070 € 38 649 € 1 199 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
831€ 189€ 54€ 253€ 500€ 600€ 543€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
20 613€ 7 328€ 16 570€ 37 393€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
656€ 656€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
319 738 € 345 061 € 473 623 € 317 738 € 216 171 € 222 783 € 259 540 € 229 622 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
56 645€ 50 681€ 151 981€ 45 400€ 53 826€ 112 755€ 150 965€ 104 407€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
16 979€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
167 900€ 230 820€ 255 819€ 210 611€ 103 512€ 73 028€ 69 100€ 17 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
34 673€ 25 884€ 27 493€ 26 529€ 21 806€ 26 302€ 20 138€ 25 546€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
21 544€ 15 822€ 18 220€ 17 228€ 14 125€ 8 099€ 12 629€ 16 945€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
24 513€ 19 725€ 20 110€ 17 839€ 6 593€ 1 620€ 6 649€ 27 430€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
14 463€ 2 129€ 131€ 16 309€ 979€ 59€ 21 315€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
86 633 € 4 160 € 30 970 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
85 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 633€ 4 160€ 30 970€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé