Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZF Slovakia, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
709 845 000 € 583 757 000 € 465 585 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
669 992 000€ 561 179 000€ 440 067 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
9 760 000€ 7 412 000€ 6 478 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
5 538 000€ 2 042 000€ 1 263 000€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
5 759 000€ 5 572 000€ 2 831 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
18 796 000€ 7 552 000€ 14 946 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
697 133 000 € 568 244 000 € 462 041 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 000€ 3 000€ 2 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
495 030 000€ 373 495 000€ 293 173 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
300 000€ -703 000€ 2 000 000€
14
D.
Služby
61 438 000€ 53 450 000€ 49 585 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
105 641 000 € 92 591 000 € 82 094 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
74 965 000€ 69 528 000€ 57 488 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
27 821 000€ 25 276 000€ 22 560 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 855 000€ -2 213 000€ 2 046 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
35 895 000€ 33 418 000€ 31 769 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
35 895 000€ 33 418 000€ 31 769 000€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 277 000€ 841 000€ 487 000€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
232 000€ 126 000€ 133 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
-2 681 000€ 15 023 000€ 2 798 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
12 712 000 € 15 513 000 € 3 544 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
128 521 000 € 144 388 000 € 103 048 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
210 000 € 170 000 € 1 267 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
107 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
103 000€ 170 000€ 1 267 000€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 329 000 € 1 531 000 € 2 828 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 222 000 € 1 313 000 € 1 495 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 222 000€ 1 313 000€ 1 495 000€
52
O.
Kurzové straty
107 000€ 218 000€ 1 333 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 119 000 € -1 361 000 € -1 561 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
11 593 000 € 14 152 000 € 1 983 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 659 000 € 3 294 000 € 690 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 537 000€ 2 505 000€ 1 399 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
122 000€ 789 000€ -709 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
8 934 000 € 10 858 000 € 1 293 000 €