Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Continental Tires Slovakia, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 226 941 000 € 673 191 000 € 722 706 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
990 399 000 € 414 405 000 € 426 189 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
27 814 000 € 28 673 000 € 16 365 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
108 000€ 123 000€ 12 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
11 507 000€ 12 351 000€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
16 199 000€ 16 199 000€ 16 199 000€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 153 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
365 006 000 € 371 646 000 € 395 738 000 €
012
A.II.1
Pozemky
2 923 000€ 2 872 000€ 2 872 000€
013
A.II.2
Stavby
128 111 000€ 133 954 000€ 142 349 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
170 069 000€ 186 841 000€ 208 897 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
22 575 000€ 23 728 000€ 26 578 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
39 402 000€ 18 079 000€ 14 595 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 926 000€ 6 171 000€ 448 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
597 579 000 € 14 086 000 € 14 086 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
597 193 000€ 2 268 000€ 2 268 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
386 000€ 11 818 000€ 11 818 000€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
236 344 000 € 258 665 000 € 296 403 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
106 790 000 € 74 019 000 € 63 369 000 €
035
B.I.1
Materiál
5 721 000€ 4 405 000€ 3 443 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
9 635 000€ 7 496 000€ 5 819 000€
037
B.I.3
Výrobky
76 861 000€ 51 343 000€ 45 439 000€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
14 573 000€ 10 775 000€ 8 668 000€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
5 244 000 € 9 000 € 9 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
9 000 € 9 000 € 9 000 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
5 235 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
123 722 000 € 183 549 000 € 232 578 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
92 424 000 € 66 298 000 € 51 718 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
26 217 000€ 109 984 000€ 178 620 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5 081 000€ 7 267 000€ 2 240 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
216 000 € 180 000 € 180 000 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
372 000 € 908 000 € 267 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
9 000€ 15 000€ 13 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
363 000€ 893 000€ 254 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
197 000 € 121 000 € 114 000 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
197 000€ 121 000€ 114 000€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 226 941 000 € 673 191 000 € 722 706 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
631 155 000 € 527 818 000 € 587 427 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
176 650 000 € 176 650 000 € 176 650 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
176 650 000€ 176 650 000€ 176 650 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
11 214 000€ 11 214 000€ 11 214 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
17 665 000 € 17 665 000 € 17 665 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
425 626 000 € 322 289 000 € 381 898 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
425 626 000€ 322 289 000€ 381 898 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
589 528 000 € 139 097 000 € 131 629 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
18 809 000 € 35 790 000 € 39 752 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
664 000€ 510 000€ 403 000€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
18 145 000€ 20 149 000€ 23 254 000€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 15 131 000€ 16 095 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
14 941 000 € 15 094 000 € 14 377 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
14 941 000€ 15 094 000€ 14 377 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
552 122 000 € 87 050 000 € 75 323 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
246 423 000 € 69 608 000 € 57 426 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
280 493 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
10 242 000€ 9 701 000€ 8 906 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 338 000€ 2 927 000€ 2 849 000€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
6 050 000€ 730 000€ 2 180 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
5 576 000€ 4 084 000€ 3 962 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 656 000 € 1 163 000 € 2 175 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 656 000€ 1 163 000€ 2 175 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
6 258 000 € 6 276 000 € 3 650 000 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
6 258 000€ 6 276 000€ 3 650 000€