Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Continental Tires Slovakia, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 404 580 000 € 1 063 907 000 € 920 580 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
205 300 000€ 152 894 000€ 136 778 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 060 342 000€ 822 359 000€ 709 144 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
83 986 000€ 63 651 000€ 56 273 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
28 351 000€ 9 257 000€ 4 423 000€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
7 571 000€ 13 681 000€ 10 033 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
19 030 000€ 2 065 000€ 3 929 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 283 109 000 € 897 835 000 € 753 334 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
194 565 000€ 151 972 000€ 134 333 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
613 569 000€ 419 115 000€ 315 345 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
174 017 000€ 133 879 000€ 114 428 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
122 287 000 € 111 000 000 € 103 044 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
82 866 000€ 73 338 000€ 70 155 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
31 012 000€ 27 354 000€ 25 360 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
8 409 000€ 10 308 000€ 7 528 000€
20
F.
Dane a poplatky
1 619 000€ 1 629 000€ 1 636 000€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
63 631 000€ 66 836 000€ 69 534 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
6 260 000€ 11 499 000€ 10 149 000€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
458 000€ -32 000€ -11 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
106 703 000€ 1 937 000€ 4 876 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
121 471 000 € 166 072 000 € 167 246 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
395 828 000 € 343 195 000 € 342 512 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
14 844 000 € 24 503 000 € 23 466 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 16 999 000 € 17 463 000 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 893 000 € 1 036 000 € 945 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
12 951 000€ 6 468 000€ 5 058 000€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
11 871 000 € 7 405 000 € 9 793 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
572 000 € 242 000 € 280 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
11 299 000€ 5 163 000€ 9 013 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
0€ 2 000 000€ 500 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
2 973 000 € 17 098 000 € 13 673 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
124 444 000 € 183 170 000 € 180 919 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
21 107 000 € 32 779 000 € 32 270 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
41 472 000€ 33 743 000€ 32 944 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-20 366 000€ -964 000€ -674 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
103 337 000 € 150 391 000 € 148 649 000 €