Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
101 536 816 € 101 084 762 € 98 021 314 € 84 372 660 € 74 981 374 € 56 395 884 € 48 342 018 € 34 753 581 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
27 137 805 € 30 975 673 € 29 117 241 € 30 495 854 € 32 992 599 € 26 708 571 € 19 819 873 € 12 170 951 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
27 228 € 43 754 € 26 913 € 22 571 € 59 152 € 17 732 € 29 845 € 15 959 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
27 228€ 43 754€ 26 913€ 22 571€ 36 902€ 17 732€ 29 845€ 15 959€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 22 250€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
27 105 692 € 30 926 889 € 29 085 069 € 30 468 179 € 32 928 242 € 26 685 232 € 19 790 028 € 12 154 992 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
21 672 072€ 26 408 379€ 25 824 358€ 28 011 615€ 30 533 781€ 24 438 056€ 14 167 731€ 11 360 858€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 563 053€ 519 827€ 2 006 605€ 1 048 922€ 965 236€ 937 372€ 4 591 897€ 152 325€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
3 870 567€ 3 998 683€ 1 254 106€ 1 407 642€ 1 429 225€ 1 309 804€ 1 030 400€ 641 809€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
4 885 € 5 030 € 5 259 € 5 104 € 5 205 € 5 607 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
4 885€ 5 030€ 5 259€ 5 104€ 5 205€ 5 607€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
74 190 756 € 70 083 020 € 68 724 658 € 53 731 185 € 41 939 153 € 29 582 240 € 28 436 490 € 22 532 037 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
14 073 912 € 15 196 980 € 15 067 312 € 13 057 034 € 8 932 634 € 7 580 712 € 6 600 323 € 4 019 111 €
035
B.I.1
Materiál
13 620 159€ 14 603 387€ 14 480 782€ 12 527 011€ 8 414 771€ 7 100 042€ 6 208 741€ 3 659 162€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
586 530€
037
B.I.3
Výrobky
453 753€ 593 593€ 530 023€ 517 863€ 480 670€ 391 582€ 359 949€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
39 464 205 € 42 461 526 € 42 964 331 € 32 458 679 € 26 140 545 € 17 939 014 € 20 365 039 € 15 589 516 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
29 275 511 € 32 508 978 € 33 376 906 € 25 099 163 € 24 494 931 € 16 997 151 € 12 904 496 € 12 995 380 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
29 275 511€ 32 508 978€ 33 376 906€ 25 099 163€ 24 494 931€ 16 997 151€ 12 904 496€ 12 995 380€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 601 137€ 1 407 215€ 1 486 980€ 1 315 549€ 1 102 793€ 899 803€ 999 491€ 1 388 068€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
7 587 557€ 8 545 333€ 8 100 445€ 6 043 967€ 542 821€ 42 060€ 6 461 052€ 1 206 068€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
20 652 639 € 12 424 514 € 10 693 015 € 8 215 472 € 6 865 974 € 4 062 514 € 1 471 128 € 2 923 410 €
072
B.V.1.
Peniaze
747€ 119€ 356€ 1 055€ 1 297€ 832€ 1 899€ 2 364€
073
B.V.2.
Účty v bankách
20 651 892€ 12 424 395€ 10 692 659€ 8 214 417€ 6 864 677€ 4 061 682€ 1 469 229€ 2 921 046€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
208 255 € 26 069 € 179 415 € 145 621 € 49 622 € 105 073 € 85 655 € 50 593 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
105 073€ 85 655€ 50 582€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
204 410€ 19 247€ 175 100€ 145 322€ 49 507€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
3 845€ 6 822€ 4 315€ 299€ 115€ 11€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
101 536 816 € 101 084 762 € 98 021 314 € 84 372 660 € 74 981 374 € 56 395 884 € 48 342 018 € 34 753 581 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
92 046 455 € 88 081 072 € 78 206 599 € 69 123 363 € 60 064 965 € 45 654 319 € 31 802 632 € 24 889 275 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 €
082
A.I.1
Základné imanie
331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
182 812€ 182 812€ 182 812€ 182 812€ 182 812€ 182 812€ 182 812€ 182 812€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-115 € 30 € 259 € 104 € 205 € 607 € -5 000 € -5 000 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-115€ 30€ 259€ 104€ 205€ 607€ -5 000€ -5 000€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
79 503 096 € 70 128 394 € 62 545 312 € 53 496 813 € 41 085 766 € 31 239 686 € 20 330 329 € 18 751 232 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
79 503 096€ 70 128 394€ 62 545 312€ 53 496 813€ 41 085 766€ 31 239 686€ 20 330 329€ 18 751 232€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
11 995 528 € 17 404 702 € 15 113 082 € 15 078 500 € 18 431 048 € 13 866 080 € 10 929 357 € 5 595 097 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
9 490 361 € 13 003 690 € 19 814 715 € 15 249 297 € 14 916 409 € 10 741 565 € 16 539 386 € 9 864 306 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
350 964 € 469 902 € 707 284 € 720 722 € 501 981 € 231 059 € 126 672 € 92 684 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
60 961€ 52 438€ 32 341€ 16 914€ 10 647€ 14 271€ 9 496€ 2 570€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
290 003€ 417 464€ 674 943€ 703 808€ 491 334€ 216 788€ 117 176€ 90 114€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
123 205 € 44 433 € 2 893 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
123 205€ 44 433€ 2 893€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
8 836 174 € 12 147 666 € 18 784 675 € 14 224 709 € 14 199 370 € 10 303 188 € 16 256 001 € 9 656 001 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
7 815 902 € 10 050 548 € 17 387 481 € 13 139 686 € 12 208 289 € 8 686 532 € 14 185 759 € 8 488 555 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
7 815 902€ 10 050 548€ 17 387 481€ 13 139 686€ 12 208 289€ 8 686 532€ 14 185 759€ 8 488 555€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
486 867€ 576 925€ 533 388€ 519 236€ 393 035€ 339 697€ 275 085€ 202 482€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
355 664€ 450 211€ 414 266€ 396 189€ 309 267€ 264 563€ 219 722€ 170 210€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
71 935€ 940 290€ 370 625€ 90 713€ 1 074 978€ 812 480€ 1 420 741€ 687 786€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
105 806€ 129 692€ 78 915€ 78 885€ 213 801€ 199 916€ 154 694€ 106 968€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
180 018 € 341 689 € 319 863 € 303 866 € 215 058 € 207 318 € 156 713 € 115 621 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
162 268€ 324 439€ 304 613€ 289 616€ 201 458€ 202 418€ 156 713€ 115 621€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
17 750€ 17 250€ 15 250€ 14 250€ 13 600€ 4 900€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé