Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PLANTAGO SK , s.r.o. [zrušená]

2014 2013
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
16 905 748€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
16 905 747 € 27 582 701 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
16 726 213€ 27 547 731€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
179 534€ 34 970€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
21 860 722 € 28 180 646 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
21 648 318€ 28 044 218€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
9 170€ 9 879€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
170 484€ 104 016€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
16 212 € 10 230 €
16
E.1.
Mzdové náklady
12 013€ 7 565€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
4 199€ 2 663€
19
E.4.
Sociálne náklady
2€
20
F.
Dane a poplatky
173€ 88€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
12 644€ 4 232€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
12 644€ 4 232€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 721€ 7 983€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-4 954 975 € -597 945 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-4 922 225 € -575 412 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
44 € 222 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
13 € 171 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
13€ 171€
42
XII.
Kurzové zisky
31€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
51€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
911 € 1 459 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
118€ 900€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
793€ 559€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-867 € -1 237 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-4 955 842 € -599 182 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 882 € 32 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 882€ 32€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-4 958 724 € -599 214 €