Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.07.2016
31.12.2016
01.07.2015
30.06.2016
01.07.2014
30.06.2015
01.07.2013
30.06.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
11 498 114 € 11 171 365 € 10 278 784 € 8 665 620 € 6 856 166 € 6 590 539 € 7 354 107 € 7 650 632 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
9 631 122 € 8 662 895 € 8 207 651 € 5 785 275 € 4 805 633 € 4 813 525 € 4 993 669 € 4 676 433 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
2 451 € 2 450 € 2 450 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
2 451€ 2 450€ 2 450€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
9 624 421 € 8 656 195 € 8 200 951 € 5 781 025 € 4 801 383 € 4 809 275 € 4 989 419 € 4 672 182 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
3 500€ 3 585€ 94 026€ 103 096€ 111 788€ 113 126€ 96 278€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
8 847 344€ 7 982 707€ 7 711 456€ 4 877 573€ 4 137 135€ 4 189 485€ 4 407 654€ 2 615 575€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
773 577€ 662 731€ 395 469€ 704 961€ 550 933€ 504 120€ 485 487€ 2 056 607€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
7 172€ 95 395€ 1 527€ 2 544€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
4 250 € 4 250 € 4 250 € 4 250 € 4 250 € 4 250 € 4 250 € 4 251 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
4 250€ 4 250€ 4 250€ 4 250€ 4 250€ 4 250€ 4 250€ 4 251€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 554 342 € 2 195 499 € 1 772 266 € 2 671 872 € 1 825 153 € 1 577 188 € 2 120 242 € 2 866 892 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
214 563 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
214 563€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
181 987 € 323 645 € 576 627 € 1 063 027 € 814 575 € 646 014 € 946 437 € 1 198 455 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
181 987€ 323 645€ 576 627€ 1 063 027€ 814 575€ 629 230€ 946 437€ 1 198 455€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
16 784€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 317 161 € 1 854 425 € 1 180 078 € 1 578 804 € 998 400 € 844 851 € 1 119 558 € 1 380 673 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 057 275 € 951 972 € 396 803 € 578 426 € 229 413 € 277 319 € 380 048 € 167 486 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 057 275€ 951 972€ 396 803€ 578 426€ 229 413€ 277 319€ 380 048€ 167 486€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
856€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
330 188€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
12 861€ 48 601€ 93 687€ 63 051€ 11 893€ 38 274€ 389 543€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
247 025€ 523 664€ 783 275€ 906 691€ 705 936€ 555 639€ 701 236€ 822 788€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
55 194 € 17 429 € 15 561 € 30 041 € 12 178 € 86 323 € 54 247 € 73 201 €
072
B.V.1.
Peniaze
362€ 3 008€ 3 396€ 2 342€ 1 571€ 1 334€ 1 132€
073
B.V.2.
Účty v bankách
54 832€ 17 429€ 12 553€ 26 645€ 9 836€ 84 752€ 52 913€ 72 069€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
312 650 € 312 971 € 298 867 € 208 473 € 225 380 € 199 826 € 240 196 € 107 307 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
139 575€ 141 945€ 151 748€ 60 838€ 80 533€ 100 581€ 180 046€ 8 481€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
173 075€ 170 283€ 147 119€ 115 798€ 134 410€ 85 017€ 26 321€ 88 087€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
743€ 31 837€ 10 437€ 14 228€ 33 829€ 10 739€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
11 498 114 € 11 171 365 € 10 278 784 € 8 665 620 € 6 856 166 € 6 590 539 € 7 354 107 € 7 650 632 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
265 746 € 89 757 € 1 354 792 € 1 142 984 € 896 929 € 710 937 € 19 207 € 18 857 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
158 401 € 158 401 € 158 401 € 158 401 € 158 401 € 158 401 € 158 401 € 158 401 €
082
A.I.1
Základné imanie
158 401€ 158 401€ 158 401€ 158 401€ 158 401€ 158 401€ 158 401€ 158 401€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 080 000€ 1 080 000€ 1 080 000€ 1 080 000€ 1 080 000€ 1 080 000€ 580 000€ 580 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-1 148 644 € 116 391 € -95 417 € -341 472 € -527 464 € -654 204 € -719 544 € -731 128 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
457 863€ 457 863€ 246 055€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 606 507€ -341 472€ -341 472€ -341 472€ -527 464€ -654 204€ -719 544€ -731 128€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
175 989 € -1 265 035 € 211 808 € 246 055 € 185 992 € 126 740 € 350 € 11 584 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
10 899 974 € 10 832 724 € 8 567 932 € 7 182 596 € 5 704 356 € 5 618 070 € 6 917 512 € 7 279 131 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
6 170 051 € 5 673 293 € 7 317 277 € 3 859 228 € 3 420 446 € 3 568 973 € 4 464 434 € 1 261 382 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 220€ 1 276€ 1 583€ 1 445€ 1 481€ 1 607€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
5 758 544€ 5 361 315€ 6 918 368€ 3 679 682€ 3 357 781€ 3 567 528€ 4 462 953€ 1 259 775€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
411 507€ 311 978€ 397 689€ 178 270€ 61 082€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
10 710€ 63 729€ 26 958€ 149 370€ 210 290€ 187 146€ 244 282€ 324 885€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 065 278 € 665 618 € 1 029 340 € 2 767 362 € 447 173 € 668 757 € 1 245 678 € 3 897 292 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
661 659 € 555 586 € 45 658 € 167 614 € 267 966 € 318 885 € 97 241 € 2 476 093 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
661 659€ 555 586€ 45 658€ 167 614€ 267 966€ 318 885€ 97 241€ 2 476 093€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 121 866€ 1 373 931€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 317 984€ 868 935€ 2 559 682€ 145 892€ 322 599€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
23 982€ 40 627€ 54 047€ 18 546€ 19 563€ 15 224€ 14 604€ 10 490€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
13 843€ 18 859€ 25 577€ 11 556€ 9 564€ 8 429€ 7 782€ 5 206€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
47 810€ 50 546€ 35 123€ 9 964€ 4 188€ 3 620€ 22 038€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
4 185€ 9 534€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 345 682 € 1 595 757 € 74 903 € 117 289 € 27 545 € 54 696 € 8 276 € 13 041 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 345 682€ 1 595 757€ 74 903€ 117 289€ 27 545€ 54 696€ 8 276€ 13 041€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 308 253€ 2 834 327€ 119 454€ 289 347€ 1 598 902€ 1 138 498€ 954 842€ 1 782 531€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
332 394 € 248 884 € 356 060 € 340 040 € 254 881 € 261 532 € 417 388 € 352 644 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
3 244€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
21 085€ 6 138€ 60 109€ 41 198€ 10 139€ 9 638€ 6 617€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
13€ 107 462€ 107 456€ 142 991€ 157 813€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
311 309€ 242 746€ 295 951€ 298 829€ 137 280€ 144 438€ 267 780€ 191 587€