Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CSI Leasing Slovakia, s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.07.2016
31.12.2016
01.07.2015
30.06.2016
01.07.2014
30.06.2015
01.07.2013
30.06.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 834 962€ 4 087 523€ 2 862 998€ 560 771€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
5 337 134 € 4 545 638 € 6 284 648 € 3 834 962 € 4 087 523 € 1 965 591 € 3 402 188 € 3 336 210 € 2 592 654 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
11 802€ 121 151€ 1 672€ 199€ 1 680€ 294€ 1 872€ 539 214€ 1 493 428€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
4 809 934€ 3 878 559€ 4 467 700€ 3 164 838€ 2 434 374€ 1 240 030€ 2 861 930€ 2 735 873€ 1 070 130€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
504 924€ 517 800€ 1 770 836€ 557 024€ 1 550 125€ 719 668€ 523 037€ 49 838€ 14 155€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10 474€ 28 128€ 44 440€ 112 901€ 101 344€ 5 599€ 15 349€ 11 285€ 14 941€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
4 679 510 € 3 990 274 € 7 365 566 € 3 216 123 € 3 639 131 € 1 646 489 € 3 113 260 € 3 166 979 € 2 566 883 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
11 803€ 67 198€ 462€ 3 985€ 782€ 537 424€ 1 493 338€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
12 722€ 10 652€ 30 265€ 18 026€ 18 365€ 7 941€ 10 646€ 16 155€ 15 519€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
248 827€ 226 436€ 323 111€ 313 605€ 250 173€ 105 037€ 197 667€ 168 311€ 171 797€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
857 207 € 743 424 € 640 808 € 649 127 € 526 971 € 192 944 € 391 325 € 264 645 € 230 737 €
16
E.1.
Mzdové náklady
664 100€ 557 710€ 491 872€ 511 698€ 401 722€ 153 290€ 314 487€ 207 711€ 182 720€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
184 978€ 177 249€ 141 827€ 129 556€ 120 748€ 37 814€ 73 128€ 53 870€ 45 608€
19
E.4.
Sociálne náklady
8 129€ 8 465€ 7 109€ 7 873€ 4 501€ 1 840€ 3 710€ 3 064€ 2 409€
20
F.
Dane a poplatky
9€ 45€ 2 320€ 125€ 5 613€ 1 186€ 61€ 2 566€ 2 642€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 223 213€ 2 869 842€ 3 157 026€ 1 809 069€ 1 369 944€ 636 038€ 1 976 286€ 1 916 964€ 543 657€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 223 213€ 2 869 842€ 3 157 026€ 1 809 069€ 1 369 944€ 636 038€ 1 976 286€ 1 916 964€ 543 657€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
243 446€ 1 594 221€ 277 271€ 1 339 948€ 686 439€ 500 032€ 232 208€ 81 670€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
255€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
82 283€ 72 677€ 1 617 098€ 148 900€ 124 132€ 16 904€ 36 461€ 28 706€ 27 523€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
657 624 € 555 364 € -1 080 918 € 618 839 € 448 392 € 319 102 € 288 928 € 169 231 € 25 771 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
4 548 384 € 3 695 424 € 4 115 534 € 2 833 406 € 2 163 531 € 1 127 346 € 2 654 707 € 2 553 197 € 882 904 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
27 777 € 31 422 € 53 991 € 84 098 € 132 783 € 59 361 € 134 930 € 154 606 € 125 853 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
23 644 € 26 622 € 47 146 € 78 440 € 91 501 € 47 445 € 66 866 € 93 908 € 88 224 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
23 644€ 26 622€ 47 146€ 78 440€ 91 501€ 47 445€ 66 866€ 93 908€ 88 224€
42
XII.
Kurzové zisky
4 133€ 4 800€ 6 845€ 5 658€ 41 282€ 11 916€ 68 064€ 60 698€ 37 629€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
393 562 € 305 649 € 273 097 € 264 536 € 208 137 € 112 863 € 246 026 € 320 607 € 140 039 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
378 304 € 281 363 € 265 899 € 251 377 € 198 568 € 78 413 € 201 786 € 179 385 € 113 583 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
378 304€ 281 363€ 265 899€ 251 377€ 198 568€ 78 413€ 201 786€ 179 385€ 113 583€
52
O.
Kurzové straty
10 249€ 13 884€ 1 612€ 7 207€ 1 556€ 27 778€ 21 638€ 119 212€ 7 201€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 009€ 10 402€ 5 586€ 5 952€ 8 013€ 6 672€ 22 602€ 22 010€ 19 255€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-365 785 € -274 227 € -219 106 € -180 438 € -75 354 € -53 502 € -111 096 € -166 001 € -14 186 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
291 839 € 281 137 € -1 300 024 € 438 401 € 373 038 € 265 600 € 177 832 € 3 230 € 11 585 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-254 749 € 105 148 € -34 989 € 226 593 € 126 983 € 79 608 € 51 092 € 2 880 € 1 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
16 089€ 5 620€ 50 722€ 7 175€ 9 795€ 1 742€ 2 885€ 2 880€ 1€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-270 838€ 99 528€ -85 711€ 219 418€ 117 188€ 77 866€ 48 207€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
546 588 € 175 989 € -1 265 035 € 211 808 € 246 055 € 185 992 € 126 740 € 350 € 11 584 €