Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 330 151 € 1 143 932 € 1 104 909 € 1 096 111 € 855 234 € 812 626 € 720 433 € 730 027 € 627 670 € 733 393 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
389 362 € 333 205 € 378 525 € 448 699 € 372 749 € 383 666 € 328 530 € 339 040 € 341 525 € 334 464 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
389 362 € 333 205 € 378 525 € 448 699 € 372 749 € 383 666 € 328 530 € 339 040 € 341 525 € 334 464 €
012
A.II.1
Pozemky
92 614€ 92 614€ 92 614€ 92 614€ 92 614€ 92 614€ 92 614€ 92 614€ 92 614€ 92 614€
013
A.II.2
Stavby
119 894€ 134 076€ 146 381€ 160 563€ 174 746€ 159 640€ 164 726€ 176 845€ 188 964€ 111 608€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
170 284€ 99 945€ 132 960€ 188 952€ 98 819€ 95 675€ 64 620€ 69 581€ 59 947€ 66 700€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
6 570€ 6 570€ 6 570€ 6 570€ 6 570€ 35 737€ 6 570€ 63 542€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
930 435 € 801 415 € 717 916 € 640 685 € 477 590 € 424 310 € 384 804 € 385 161 € 286 130 € 395 979 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
74 108 € 183 799 € 147 065 € 136 615 € 105 798 € 108 233 € 74 374 € 113 275 € 95 698 € 140 339 €
035
B.I.1
Materiál
1 624€ 93 728€ 89 122€ 58 127€ 41 214€ 853€ 899€ 569€ 272€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
72 484€ 90 071€ 57 943€ 78 488€ 64 584€ 107 380€ 73 475€ 112 706€ 95 426€ 140 339€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 590 € 1 590 € 1 590 € 172 € 357 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
1 590€ 1 590€ 1 590€ 172€ 357€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
588 530 € 343 374 € 256 061 € 323 489 € 271 495 € 185 796 € 200 018 € 213 327 € 179 586 € 247 572 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
437 796 € 225 758 € 190 723 € 243 895 € 204 392 € 154 637 € 161 556 € 155 182 € 139 196 € 234 974 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
437 796€ 225 758€ 190 723€ 243 895€ 204 392€ 154 637€ 161 556€ 155 182€ 139 196€ 234 974€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
113 912€ 83 625€ 33 400€ 47 606€ 35 533€ 30 706€ 38 228€ 52 071€ 37 957€ 11 347€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
36 822€ 33 991€ 31 938€ 31 988€ 31 570€ 453€ 234€ 6 074€ 2 433€ 1 251€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
267 797 € 272 652 € 313 200 € 178 991 € 100 125 € 129 924 € 110 412 € 58 559 € 10 846 € 8 068 €
072
B.V.1.
Peniaze
77 940€ 5 955€ 6 545€ 27 204€ 18 164€ 71 381€ 65 694€ 46 614€ 9 737€ 5 953€
073
B.V.2.
Účty v bankách
189 857€ 266 697€ 306 655€ 151 787€ 81 961€ 58 543€ 44 718€ 11 945€ 1 109€ 2 115€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
10 354 € 9 312 € 8 468 € 6 727 € 4 895 € 4 650 € 7 099 € 5 826 € 15 € 2 950 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
65€ 26€ 31€ 78€ 19€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
10 354€ 9 247€ 8 468€ 6 701€ 4 895€ 4 619€ 7 021€ 5 807€ 15€ 2 950€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 330 151 € 1 143 932 € 1 104 909 € 1 096 111 € 855 234 € 812 626 € 720 433 € 730 027 € 627 670 € 733 393 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
945 136 € 878 448 € 789 878 € 732 604 € 587 608 € 515 173 € 442 272 € 413 828 € 149 116 € 148 325 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
534 104€ 534 104€ 446 596€ 397 996€ 267 120€ 239 833€ 239 833€ 239 833€ 39 833€ 39 833€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
335 451 € 335 979 € 327 304 € 313 185 € 268 037 € 194 433 € 166 693 € 101 980 € 101 189 € 34 807 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
335 451€ 335 979€ 327 304€ 313 185€ 268 037€ 194 433€ 166 693€ 101 980€ 101 189€ 34 807€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
68 278 € 1 062 € 8 675 € 14 120 € 45 148 € 73 604 € 28 443 € 64 712 € 791 € 66 382 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
385 015 € 265 484 € 315 031 € 363 507 € 267 626 € 297 453 € 278 161 € 316 199 € 478 554 € 584 609 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
920 € 9 634 € 35 930 € 50 415 € 1 659 € 28 421 € 33 082 € 247 732 € 263 269 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
8 748€ 35 198€ 49 643€ 27 182€ 32 182€ 247 062€ 262 866€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
920€ 886€ 732€ 772€ 410€ 1 239€ 900€ 670€ 403€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
1 249€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
375 060 € 249 275 € 276 967 € 307 476 € 263 244 € 292 815 € 226 378 € 234 657 € 165 623 € 256 950 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
293 271 € 197 523 € 202 804 € 245 423 € 217 333 € 235 789 € 183 605 € 172 394 € 123 886 € 229 868 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
293 271€ 197 523€ 202 804€ 245 423€ 217 333€ 235 789€ 183 605€ 172 394€ 123 886€ 229 868€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
666€ 349€ 1 954€ 225€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
20 828€ 18 240€ 17 627€ 15 345€ 11 307€ 12 014€ 500€ 480€ 432€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
12 924€ 11 702€ 10 871€ 9 867€ 6 695€ 7 431€ 6 302€ 6 178€ 5 283€ 4 067€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
45 013€ 21 461€ 23 255€ 32 749€ 27 655€ 37 470€ 25 700€ 40 085€ 27 286€ 16 108€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 358€ 20 456€ 3 867€ 254€ 111€ 10 271€ 15 520€ 8 736€ 6 907€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
9 035 € 6 575 € 2 134 € 5 616 € 4 382 € 2 979 € 3 619 € 2 814 € 3 371 € 2 376 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
9 035€ 6 575€ 2 134€ 5 616€ 4 382€ 2 979€ 3 619€ 2 814€ 3 371€ 2 376€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
19 743€ 45 646€ 61 828€ 62 014€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
459 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
459€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé