Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
294 506 € 293 590 € 385 649 € 383 861 € 406 966 € 517 855 € 562 812 € 461 707 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
219 661 € 244 193 € 279 054 € 273 261 € 301 032 € 328 804 € 372 330 € 128 386 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
219 661 € 244 193 € 279 054 € 273 261 € 301 032 € 328 804 € 372 330 € 128 386 €
012
A.II.1
Pozemky
11 081€ 11 081€ 11 081€ 11 081€ 11 081€ 11 081€ 26 835€ 11 081€
013
A.II.2
Stavby
53 465€ 70 029€ 75 032€ 80 035€ 85 038€ 90 041€ 95 043€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
155 115€ 161 416€ 192 941€ 182 145€ 204 913€ 227 682€ 250 452€ 24 287€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
93 018€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 667€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
74 521 € 49 251 € 105 622 € 109 482 € 104 816 € 188 941 € 189 364 € 333 310 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
22 142 € 12 675 € 1 160 € 8 467 € 6 051 € 5 335 € 7 581 € 174 952 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
22 142 € 12 959 € 1 160 € 8 467 € 6 051 € 5 335 € 7 581 € 170 066 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
22 142€ 12 959€ 1 160€ 8 467€ 6 051€ 5 335€ 7 581€ 170 066€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
-284€ 4 886€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
52 379 € 36 576 € 104 462 € 101 015 € 98 765 € 183 606 € 181 783 € 158 358 €
072
B.V.1.
Peniaze
18 424€ 19 922€ 48 446€ 52 531€ 51 985€ 142 904€ 143 426€ 142 828€
073
B.V.2.
Účty v bankách
33 955€ 16 654€ 56 016€ 48 484€ 46 780€ 40 702€ 38 357€ 15 530€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
324 € 146 € 973 € 1 118 € 1 118 € 110 € 1 118 € 11 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
324€ 146€ 973€ 1 118€ 1 118€ 1 118€ 11€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
110€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
294 506 € 293 590 € 385 649 € 383 861 € 406 966 € 517 855 € 562 812 € 461 707 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
169 209 € 179 029 € 166 951 € 95 526 € 77 095 € 43 160 € 58 013 € 32 697 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 €
082
A.I.1
Základné imanie
13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
170 217€ 170 217€ 170 217€ 84 047€ 84 047€ 84 047€ 84 047€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 265 € 1 265 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 265€ 1 265€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
84 047 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
84 047€
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-5 794 € -17 871 € -3 128 € -21 557 € -55 429 € -40 579 € -64 628 € 20 653 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
110 965€ 98 888€ 98 887€ 80 458€ 46 585€ 46 585€ 22 536€ 22 536€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-116 759€ -116 759€ -102 015€ -102 015€ -102 014€ -87 164€ -87 164€ -1 883€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-9 820 € 12 077 € -14 744 € 18 430 € 33 934 € -14 851 € 25 316 € -85 281 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
125 297 € 114 561 € 218 698 € 288 335 € 329 871 € 474 695 € 504 799 € 429 010 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
6 000 € 6 000 € 6 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
6 000€ 6 000€ 6 000€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
163 659€ 216 735€ 269 811€ 322 887€ 375 963€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
125 297 € 114 561 € 1 963 € 18 524 € 6 984 € 92 732 € 69 760 € 423 010 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 574 € 3 823 € 8 620 € 6 786 € 1 616 € 6 736 € 840 € 119 133 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 574€ 3 823€ 8 620€ 6 786€ 1 616€ 6 736€ 840€ 119 133€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
6 057€ 57 464€ 53 964€ 276 697€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
123 066€ 110 627€ 1 782€ 4 555€ 4 555€ 12 955€ 12 955€ 27 180€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
657€ 111€ -8 439€ 1 126€ 813€ 1 114€ 2 001€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
14 463€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
53 076€ 53 076€ 53 076€ 53 076€ 53 076€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé