Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
294 506 € 293 590 € 385 649 € 383 861 € 406 966 € 517 855 € 562 812 € 461 707 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
219 661 € 244 193 € 279 054 € 273 261 € 301 032 € 328 804 € 372 330 € 128 386 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
219 661 € 244 193 € 279 054 € 273 261 € 301 032 € 328 804 € 372 330 € 128 386 €
012
A.II.1
Pozemky
11 081€ 11 081€ 11 081€ 11 081€ 11 081€ 11 081€ 26 835€ 11 081€
013
A.II.2
Stavby
53 465€ 70 029€ 75 032€ 80 035€ 85 038€ 90 041€ 95 043€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
155 115€ 161 416€ 192 941€ 182 145€ 204 913€ 227 682€ 250 452€ 24 287€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
93 018€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 667€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
74 521 € 49 251 € 105 622 € 109 482 € 104 816 € 188 941 € 189 364 € 333 310 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
22 142 € 12 675 € 1 160 € 8 467 € 6 051 € 5 335 € 7 581 € 174 952 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
22 142€ 12 959€ 1 160€ 8 467€ 6 051€ 5 335€ 7 581€ 170 066€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
-284€ 4 886€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
52 379 € 36 576 € 104 462 € 101 015 € 98 765 € 183 606 € 181 783 € 158 358 €
056
B.IV.1
Peniaze
18 424€ 19 922€ 48 446€ 52 531€ 51 985€ 142 904€ 143 426€ 142 828€
057
B.IV.2
Účty v bankách
33 955€ 16 654€ 56 016€ 48 484€ 46 780€ 40 702€ 38 357€ 15 530€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
324 € 146 € 973 € 1 118 € 1 118 € 110 € 1 118 € 11 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
324€ 146€ 973€ 1 118€ 1 118€ 1 118€ 11€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
110€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
294 506 € 293 590 € 385 649 € 383 861 € 406 966 € 517 855 € 562 812 € 461 707 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
169 209 € 179 029 € 166 951 € 95 526 € 77 095 € 43 160 € 58 013 € 32 697 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 €
069
A.I.1
Základné imanie
13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
170 217 € 170 217 € 170 217 € 84 047 € 84 047 € 84 047 € 84 047 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
170 217€ 170 217€ 170 217€ 84 047€ 84 047€ 84 047€ 84 047€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 265 € 1 265 € 84 047 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 265€ 1 265€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
84 047€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-5 794 € -17 871 € -3 128 € -21 557 € -55 429 € -40 579 € -64 628 € 20 653 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
110 965€ 98 888€ 98 887€ 80 458€ 46 585€ 46 585€ 22 536€ 22 536€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-116 759€ -116 759€ -102 015€ -102 015€ -102 014€ -87 164€ -87 164€ -1 883€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-9 820 € 12 077 € -14 744 € 18 430 € 33 934 € -14 851 € 25 316 € -85 281 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
125 297 € 114 561 € 218 698 € 288 335 € 329 871 € 474 695 € 504 799 € 429 010 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
6 000 € 6 000 € 6 000 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
6 000€ 6 000€ 6 000€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
125 297 € 114 561 € 1 963 € 18 524 € 6 984 € 92 732 € 69 760 € 423 010 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 574€ 3 823€ 8 620€ 6 786€ 1 616€ 6 736€ 840€ 119 133€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
6 057€ 57 464€ 53 964€ 276 697€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
123 066€ 110 627€ 1 782€ 4 555€ 4 555€ 12 955€ 12 955€ 27 180€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
657€ 111€ -8 439€ 1 126€ 813€ 1 114€ 2 001€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
14 463€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
216 735 € 269 811 € 322 887 € 375 963 € 429 039 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
163 659€ 216 735€ 269 811€ 322 887€ 375 963€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
53 076€ 53 076€ 53 076€ 53 076€ 53 076€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé