Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
4 993 193€ 4 918 056€ 4 664 053€ 4 563 754€ 4 761 259€ 4 016 748€ 3 207 971€ 3 310 501€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
5 195 975 € 5 168 167 € 4 902 500 € 4 857 157 € 5 010 537 € 4 268 671 € 3 448 200 € 3 562 322 € 3 654 305 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 714 261€ 2 715 268€ 2 348 416€ 2 317 394€ 2 638 590€ 1 961 968€ 2 055 210€ 2 373 002€ 2 435 160€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 278 932€ 2 202 788€ 2 315 637€ 2 246 360€ 2 122 669€ 2 054 780€ 1 152 761€ 937 499€ 720 448€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
500€ 47 685€ 4 980€ 8 777€ 400€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
202 782€ 250 111€ 237 947€ 245 718€ 244 298€ 243 146€ 240 229€ 251 421€ 498 697€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
4 617 153 € 4 595 011 € 4 504 118 € 4 472 002 € 4 360 029 € 3 965 586 € 3 148 125 € 3 271 262 € 3 268 694 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 903 439€ 1 890 356€ 1 696 387€ 1 734 394€ 1 828 008€ 1 531 844€ 1 560 696€ 1 811 859€ 2 028 933€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
175 661€ 170 494€ 240 546€ 207 360€ 206 880€ 213 724€ 110 123€ 113 083€ 103 627€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
965 357€ 957 253€ 970 933€ 864 502€ 841 768€ 741 917€ 570 255€ 524 565€ 404 657€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 094 149 € 1 100 838 € 1 127 563 € 1 086 395 € 1 030 190 € 1 048 494 € 507 487 € 449 581 € 308 407 €
16
E.1.
Mzdové náklady
786 174€ 792 204€ 812 348€ 783 546€ 742 252€ 755 478€ 358 020€ 320 205€ 220 070€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
264 909€ 269 520€ 274 778€ 266 166€ 253 905€ 256 070€ 121 217€ 107 122€ 71 223€
19
E.4.
Sociálne náklady
43 066€ 39 114€ 40 437€ 36 683€ 34 033€ 36 946€ 28 250€ 22 254€ 17 114€
20
F.
Dane a poplatky
54 001€ 53 392€ 50 075€ 53 458€ 51 468€ 40 738€ 23 077€ 20 790€ 24 028€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
377 329€ 384 066€ 385 637€ 372 479€ 373 416€ 348 277€ 343 475€ 329 166€ 296 799€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
377 329€ 384 066€ 385 637€ 372 479€ 373 416€ 348 277€ 343 475€ 329 166€ 296 799€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
45 512€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
46 841€ 8 522€ 27 427€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
47 217€ 38 612€ 32 977€ 61 061€ 28 299€ 40 592€ 24 490€ 22 218€ 74 816€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
578 822 € 573 156 € 398 382 € 385 155 € 650 508 € 303 085 € 300 075 € 291 060 € 385 611 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 948 736 € 1 899 953 € 1 756 187 € 1 757 498 € 1 884 603 € 1 529 263 € 966 897 € 860 994 € 618 391 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 703 € 1 978 € 3 301 € 6 678 € 6 277 € 15 340 € 3 204 € 44 153 € 22 697 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
6 € 7 € 7 € 61 € 1 543 € 82 € 27 € 345 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
6€ 7€ 7€ 61€ 1 543€ 82€ 27€ 345€
42
XII.
Kurzové zisky
6€ 2€ 130€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2 703€ 1 972€ 3 294€ 6 665€ 6 216€ 13 797€ 3 122€ 44 124€ 22 222€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
62 790 € 77 108 € 91 542 € 125 526 € 189 996 € 257 231 € 335 895 € 321 320 € 338 064 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
55 360 € 69 551 € 83 477 € 114 053 € 173 253 € 252 460 € 314 064 € 319 419 € 336 578 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
55 360€ 69 551€ 83 477€ 114 053€ 173 253€ 252 460€ 314 064€ 319 419€ 336 578€
52
O.
Kurzové straty
4€ 2€ 1€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 430€ 7 557€ 8 065€ 11 473€ 16 743€ 4 771€ 21 827€ 1 899€ 1 485€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-60 087 € -75 130 € -88 241 € -118 848 € -183 719 € -241 891 € -332 691 € -277 167 € -315 367 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
518 735 € 498 026 € 310 141 € 266 307 € 466 789 € 61 194 € -32 616 € 13 893 € 70 244 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
111 502 € 105 847 € 64 550 € 71 838 € 87 729 € 5 410 € 15 816 € 6 304 € 20 399 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
105 185€ 100 212€ 59 209€ 65 999€ 86 214€ 3 934€ 2 880€ 2 880€ 1€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
6 317€ 5 635€ 5 341€ 5 839€ 1 515€ 1 476€ 12 936€ 3 424€ 20 398€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
407 233 € 392 179 € 245 591 € 194 469 € 379 060 € 55 784 € -48 432 € 7 589 € 49 845 €