Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

RF elements s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.04.2019
31.03.2020
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
01.04.2016
31.03.2017
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
5 540 996 € 4 972 042 € 4 895 009 € 5 258 503 € 4 628 657 € 2 423 119 € 1 823 016 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 948 067 € 2 149 514 € 1 766 642 € 2 683 308 € 2 346 490 € 1 051 276 € 745 996 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 191 380 € 1 160 348 € 1 107 276 € 1 790 430 € 1 049 009 € 187 715 € 22 547 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
886 242€ 911 067€ 848 664€ 783 602€ 452 104€
005
A.I.2
Software
1 765€ 8 822€ 17 347€ 23 696€ 36 579€ 16 029€ 19 047€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
4 668€ 3 440€ 6 016€ 6 655€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
298 705€ 237 019€ 235 249€ 976 477€ 560 326€ 171 686€ 3 500€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
753 687 € 983 166 € 659 366 € 881 091 € 1 080 694 € 858 561 € 718 449 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
472€ 1 101€ 1 887€ 2 516€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
598 517€ 951 800€ 566 029€ 770 798€ 625 911€ 659 071€ 475 687€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
155 170€ 31 366€ 91 422€ 109 192€ 452 896€ 196 974€ 242 762€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 443€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
3 000 € 6 000 € 11 787 € 216 787 € 5 000 € 5 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
3 000€ 6 000€ 11 787€ 216 787€ 5 000€ 5 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 547 947 € 2 783 666 € 3 097 977 € 2 555 437 € 2 229 817 € 1 029 181 € 941 801 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 080 590 € 1 737 887 € 1 140 729 € 1 356 536 € 854 200 € 566 661 € 401 799 €
035
B.I.1
Materiál
276 891€ 407 326€ 575 627€ 85 882€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
28 389€ 375 910€ 643 978€ 526 533€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
1 669 217€ 1 651 441€ 273 466€ 136 931€ 241 785€ 566 661€ 401 799€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
134 482€ 58 057€ 84 027€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 1 364 € 5 762 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
1 364€ 5 762€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
700 496 € 537 599 € 729 060 € 1 122 594 € 1 175 353 € 384 890 € 457 731 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
486 664 € 358 944 € 502 048 € 611 404 € 798 860 € 354 226 € 426 134 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
49 447€ 388 945€ 666 659€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
486 664€ 358 944€ 452 601€ 222 459€ 132 201€ 354 226€ 426 134€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
155 514€ 451 244€ 325 063€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
128 500€ 125 500€ 562€ 9 624€ 18 155€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
80 615€ 48 180€ 67 636€ 50 022€ 30 275€ 20 091€ 30 243€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
4 717€ 4 975€ 3 300€ 300€ 3 000€ 10 573€ 1 354€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
766 861 € 508 180 € 1 228 188 € 76 307 € 200 264 € 76 266 € 76 509 €
072
B.V.1.
Peniaze
479€ 2 207€ 5 706€ 1 499€ 70 901€ 70 467€ 69 900€
073
B.V.2.
Účty v bankách
766 382€ 505 973€ 1 222 482€ 74 808€ 129 363€ 5 799€ 6 609€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
44 982 € 38 862 € 30 390 € 19 758 € 52 350 € 342 662 € 135 219 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
44 982€ 38 862€ 30 390€ 19 758€ 52 350€ 342 662€ 135 219€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
5 540 996 € 4 972 042 € 4 895 009 € 5 258 503 € 4 628 657 € 2 423 119 € 1 823 016 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 790 624 € 1 618 622 € 1 670 800 € 1 094 555 € 2 296 385 € -1 018 845 € -215 673 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
12 676 € 12 676 € 12 676 € 10 000 € 10 000 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
12 676€ 12 676€ 12 676€ 10 000€ 10 000€ 6 640€ 6 640€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
6 626 141€ 6 626 141€ 6 626 141€ 4 333 179€ 4 333 179€ 147 000€ 147 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 8 € 8 € 8 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 8€ 8€ 8€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-5 021 195 € -4 969 017 € -3 249 624 € -2 459 721 € -1 243 570 € -369 321 € -78 078 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
4 491€ 4 491€ 4 491€ 4 491€ 5 482€ 5 482€ 5 482€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-5 025 686€ -4 973 508€ -3 254 115€ -2 464 212€ -1 249 052€ -374 803€ -83 560€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
172 002 € -52 178 € -1 719 393 € -789 903 € -803 232 € -803 172 € -291 243 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 660 776 € 3 353 420 € 2 835 153 € 4 163 948 € 2 332 272 € 3 441 964 € 2 038 689 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
23 052 € 1 013 077 € 921 855 € 11 752 € 385 783 € 2 772 609 € 1 395 001 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
951 631€ 917 723€ 5 551€ 370 525€ 2 660 599€ 1 392 222€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
51€ 95€ 4 132€ 6 201€ 6 451€ 5 355€ 2 779€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
23 001€ 61 351€ 8 807€ 106 655€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
3 545 535 € 2 271 219 € 1 847 196 € 4 017 912 € 1 871 169 € 621 060 € 595 093 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 630 448 € 1 709 823 € 1 377 059 € 412 110 € 136 067 € 366 117 € 250 688 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
50 835€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 630 448€ 1 709 823€ 1 377 059€ 361 275€ 136 067€ 366 117€ 250 688€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
183 431€ 183 431€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
363€ 808€ 216 439€ 2 931 411€ 1 169 915€ 170 270€ 150 269€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
35 198€ 49 075€ 46 089€ 53 833€ 81 435€ 48 248€ 30 718€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
21 565€ 26 404€ 37 682€ 29 022€ 36 937€ 25 673€ 16 008€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
334€ 2 401€ 14 361€ 4 297€ 22 120€ 10 342€ 4 518€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
857 627€ 482 708€ 155 566€ 403 808€ 241 264€ 410€ 142 892€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
92 189 € 69 124 € 66 102 € 134 284 € 75 320 € 38 343 € 48 595 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
31 808€ 37 226€ 36 971€ 56 000€ 58 338€ 38 343€ 48 595€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
60 381€ 31 898€ 29 131€ 78 284€ 16 982€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
9 952€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
89 596 € 389 056 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
89 596€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
389 056€