Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Marelli Kechnec Slovakia s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
206 642 000 € 226 016 000 € 181 530 000 € 148 231 000 € 159 537 000 € 184 678 370 € 176 903 506 € 171 133 210 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
40 882 000 € 46 981 000 € 50 019 000 € 61 259 000 € 80 924 000 € 102 175 480 € 118 281 414 € 135 836 365 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
11 684 000 € 16 766 000 € 17 124 000 € 21 505 000 € 40 451 000 € 58 337 617 € 74 582 493 € 97 452 666 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
2 241 000€ 6 966 000€ 11 765 000€ 18 205 000€ 31 901 000€ 43 267 812€ 67 329 655€ 92 205 888€
005
A.I.2
Software
669 000€ 930 000€ 916 000€ 1 155 000€ 392 000€ 469 929€ 311 814€ 213 320€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 417 000€ 695 000€ 973 000€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
8 775 000€ 8 453 000€ 3 748 000€ 1 172 000€ 8 158 000€ 14 599 876€ 6 941 024€ 5 033 458€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
29 198 000 € 30 215 000 € 32 895 000 € 39 754 000 € 40 473 000 € 43 837 863 € 43 698 921 € 38 383 699 €
012
A.II.1
Pozemky
1 516 000€ 1 707 000€ 943 000€ 943 000€ 943 000€ 943 501€ 943 501€ 943 501€
013
A.II.2
Stavby
11 520 000€ 12 013 000€ 11 588 000€ 10 272 000€ 10 259 000€ 10 742 989€ 10 762 924€ 10 537 317€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
10 922 000€ 13 130 000€ 16 549 000€ 22 781 000€ 23 069 000€ 26 028 588€ 31 529 134€ 18 666 091€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
167 000€ 260 000€ 316 000€ 366 000€ 467 000€ 484 532€ 213 610€ 135 565€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
5 073 000€ 3 107 000€ 3 450 000€ 5 392 000€ 5 735 000€ 5 638 253€ 249 752€ 8 101 225€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 49 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
165 760 000 € 179 035 000 € 131 511 000 € 86 973 000 € 78 196 000 € 80 992 162 € 56 587 433 € 32 889 204 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
20 051 000 € 17 101 000 € 16 865 000 € 15 314 000 € 18 430 000 € 16 362 366 € 20 773 060 € 11 245 756 €
035
B.I.1
Materiál
8 877 000€ 6 595 000€ 9 079 000€ 8 644 000€ 9 526 000€ 5 340 627€ 5 568 759€ 4 979 288€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
4 646 000€ 4 553 000€ 2 010 000€ 2 043 000€ 3 207 000€ 4 215 706€ 6 897 620€ 3 332 167€
037
B.I.3
Výrobky
4 420 000€ 4 955 000€ 3 348 000€ 3 545 000€ 4 409 000€ 5 280 642€ 6 327 554€ 1 158 924€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
2 107 000€ 998 000€ 2 428 000€ 1 082 000€ 1 288 000€ 1 525 391€ 1 979 127€ 1 775 377€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
12 204 000 € 14 451 000 € 17 794 000 € 16 665 000 € 553 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
2 038 000€ 1 823 000€ 392 000€ 396 000€ 553 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
10 166 000€ 12 628 000€ 17 402 000€ 16 269 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
133 285 000 € 147 422 000 € 77 834 000 € 51 334 000 € 56 965 000 € 63 866 948 € 34 442 672 € 21 137 367 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
25 301 000 € 11 840 000 € 9 924 000 € 12 522 000 € 19 251 000 € 15 630 085 € 16 928 337 € 19 500 680 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
13 088 217€ 12 858 976€ 14 222 534€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
25 301 000€ 11 840 000€ 9 924 000€ 12 522 000€ 19 251 000€ 2 541 868€ 4 069 361€ 5 278 146€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
102 063 000€ 127 577 000€ 63 509 000€ 33 586 000€ 30 983 000€ 41 697 731€ 12 557 031€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5 921 000€ 8 005 000€ 4 401 000€ 5 226 000€ 6 572 000€ 6 395 107€ 4 879 271€ 1 624 216€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 159 000€ 94 083€ 67 559€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
49 942€ 10 474€ 12 471€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
57 000 € 61 000 € 19 018 000 € 3 660 000 € 2 248 000 € 762 848 € 1 371 701 € 506 081 €
072
B.V.1.
Peniaze
560€ 1€ 223€
073
B.V.2.
Účty v bankách
57 000€ 61 000€ 19 018 000€ 3 660 000€ 2 248 000€ 762 288€ 1 371 700€ 505 858€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
0 € 417 000 € 1 510 728 € 2 034 659 € 2 407 641 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 417 000€ 764 287€ 1 104 287€ 1 792 859€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
606 968€ 494 508€ 614 782€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
139 473€ 435 864€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
206 642 000 € 226 016 000 € 181 530 000 € 148 231 000 € 159 537 000 € 184 678 370 € 176 903 506 € 171 133 210 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
119 059 000 € 115 954 000 € 85 712 000 € 60 095 000 € 22 395 000 € 1 295 721 € 3 606 351 € 3 146 070 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
103 007 000 € 103 007 000 € 103 007 000 € 103 007 000 € 103 007 000 € 103 006 639 € 98 006 639 € 80 006 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
103 007 000€ 103 007 000€ 103 007 000€ 103 007 000€ 103 007 000€ 98 006 639€ 80 006 639€ 70 006 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
5 000 000€ 18 000 000€ 10 000 000€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
5 734 000 € 4 222 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
5 734 000€ 4 222 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
20 826 € -68 945 € -310 742 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
20 826€ -68 945€ -310 742€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
10 318 000 € 8 725 000 € -17 295 000 € -42 912 000 € -80 612 000 € -94 331 343 € -76 549 827 € -58 415 124 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
10 318 000€ 8 725 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ -17 295 000€ -42 912 000€ -80 612 000€ -94 331 343€ -76 549 827€ -58 415 124€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-7 400 401 € -17 781 516 € -18 134 703 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
87 022 000 € 109 793 000 € 94 844 000 € 87 001 000 € 135 511 000 € 181 942 576 € 172 231 066 € 167 116 391 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
0 € 0 € 92 501 € 56 453 € 52 233 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
28 591€ 44 810€ 31 408€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
63 910€ 11 643€ 20 825€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
10 864 000 € 13 494 000 € 28 398 000 € 28 088 000 € 23 348 000 € 18 414 537 € 9 382 402 € 3 739 849 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
10 864 000€ 13 494 000€ 28 398 000€ 28 088 000€ 23 348 000€ 18 414 537€ 9 382 402€ 3 739 849€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
76 158 000 € 96 299 000 € 66 446 000 € 58 913 000 € 112 163 000 € 163 229 965 € 162 590 678 € 163 097 544 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
71 901 000 € 64 347 000 € 51 221 000 € 56 068 000 € 88 553 000 € 71 767 604 € 52 088 097 € 30 206 577 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
21 411 066€ 10 273 079€ 8 215 837€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
71 901 000€ 64 347 000€ 51 221 000€ 56 068 000€ 88 553 000€ 50 356 538€ 41 815 018€ 21 990 740€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 000€ 24 268 000€ 6 238 000€ 0€ 22 370 000€ 64 222 160€ 86 647 806€ 132 116 574€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 008 000€ 1 106 000€ 932 000€ 956 000€ 998 000€ 409 065€ 283 875€ 227 562€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
258 808€ 181 822€ 140 630€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 363 000€ 5 539 000€ 4 017 000€ 1 738 000€ 93 000€ 117 578€ 64 250€ 24 646€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
885 000€ 1 039 000€ 4 038 000€ 151 000€ 149 000€ 26 454 750€ 23 324 828€ 381 555€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
205 573 € 201 533 € 226 765 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
180 566€ 138 933€ 67 781€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
25 007€ 62 600€ 158 984€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
561 000 € 268 000 € 974 000 € 1 135 000 € 1 631 000 € 1 440 073 € 1 066 089 € 870 749 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 48 000€ 1 000€ 166€ 10 240€ 159 970€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
561 000€ 268 000€ 974 000€ 1 077 000€ 1 553 000€ 1 299 068€ 910 184€ 523 805€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 10 000€ 77 000€ 140 839€ 145 665€ 186 974€